Loondoorbetaling bij ziekte 2020 creatieve oplossingen

Loondoorbetaling bij ziekte blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Hieronder vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen.

Verzuimverzekeringen offertes

5 tips voor een goede loondoorbetaling bij ziekte

loondoorbetaling bij ziekte

Arbeidsovereenkomsten. Let op het opstellen van arbeidscontracten. In het arbeidscontract of personeelsgids zullen de formuleringen voor de aanspraken goed moeten worden opgesteld. Heeft u hulp nodig bij een juiste formulering? Klik hier.

Verzuimprotocol. Zorg voor passend een verzuimprotocol. Oftewel, welke verplichtingen heeft de werknemer als die onverhoopt ziek wordt. Op verzoek kunnen wij u kosteloos een concept verzuimprotocol leveren als basis voor een goede logistieke behandeling bij ziekteverzuim van uw werknemer. Een emailtje aan ons met “verzuimprotocol” is voldoende.

Arbodienst. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. De  loondoorbetaling bij ziekte start dan. Dit zal afhankelijk zijn van de financiële afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Maar begin liever veel eerder. Elke Arbodienst is graag bereid voor een redelijke vergoeding direct volledig aan de slag te gaan.

Collega’s. Iedereen die ziek is weet dat aandacht van de collega’s positief werkt voor het genezingsproces. Een beterschapskaartje, een “fruitmand” een telefoontje; het helpt allemaal. Als werkgever is er niets op tegen om dat aan te moedigen.

Oprechte interesse werkgever. Bel eens op hoe het er mee gaat om te vragen “hoe het er mee gaat” en niet om te weten wanneer iemand weer zo snel mogelijk terugkomt. Verlies een zieke dus niet uit het oog…. bijna dagelijks heeft dit aandacht nodig.

Verzekering niet interessant. Mooi dat het loondoorbetalingsrisico is verzekerd. Maar de schade is vaak veel grote dan alleen financiële loondoorbetalingsrisico. de relatie met de werknemer, de relatie tussen de zieke en de collega’s, de vervanger die niet op dat extra werk zat te wachten, de kennis die nu thuis zit, etc. Kijk dus verder dan de polis.

Grof geschut inzetten? Met onwillige honden is het kwaad kersen eten. Komt een zieke werknemer de afspraken (opzettelijk) niet na, ook na schriftelijke waarschuwingen, dan is het soms mogelijk de loondoorbetaling op te schorten. Handig om in dat geval wel hulp van de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar er bij in te roepen.

Audio

Loondoorbetaling bij ziekte is veel techniek maar het kan ook duidelijk mondeling worden uitgelegd. In 10 minuten krijgt u met deze audio een goed inzicht in de oplossingen.

MKB verzuim ontzorg – NIEUW

MKB Verzuim ontzorg verzekering wordt financieel landelijk ondersteund met 450 miljoen om voor kleine ondernemers de kosten te beperken. Met onze MKB Verzuim-ontzorg verzekering bent u verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarbij helpt de verzekeraar pro actief bij het begeleiden van een zieke werknemer.  Alle details staan op deze MKB verzuim Ontzorg pagina

Loondoorbetaling bij ziekte het eerste jaar

 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. De  loondoorbetaling bij ziekte start. Dit zal afhankelijk zijn van de financiële afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Zie hierna.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Loondoorbetaling bij ziekte na een jaar

 1. Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 2. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 3. Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
 4. Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

Na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte

Er zal dan in veel gevallen een verbreking van het dienstverband plaatsvinden. Er is dan dus geen sprake meer van  loondoorbetaling bij ziekte. De werknemer komt dan in de WIA terecht. Daarbij zijn er flinke verschillen tussen werknemers met een inkomen tot de loongrens (ongeveer 50 mille) en die daarboven. Hier vindt u meer informatie. De gevolgen voor de werkgever zullen echter ook daarna nog merkbaar zijn. Lees hiervoor de informatie over de WGA.

Burnout of aansteller?

‘Hou je nog even vol? We hebben niemand anders die de klus kan klaren.’ Werkgevers zitten vaak met hun handen in het haar als een werknemer dreigt uit te vallen. Ongewild voeren ze de druk bij de werknemer op.
En dat leidt juist vaak tot wrijving en meer klachten. De rol van een leidinggevende is cruciaal bij het voorkomen van een burn-out.

Om wrijving en extra klachten te voorkomen is het belangrijk om als werkgever of leidinggevende een aantal dingen in het achterhoofd te houden. We merken dat er bijvoorbeeld niet altijd goed naar elkaar geluisterd wordt. Vaak duurt het te lang voordat werkstress bespreekbaar wordt gemaakt.

Verplichtingen werknemer bij ziekteverzuim

Om aanspraak te maken op zijn rechten bij ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en re-integratie moet ook een werknemer zich houden aan wettelijke regels en arbeidsvoorwaardelijke afspraken rond verzuim, zoals:

 1. Een werknemer moet zich bij ziekte ziek melden. De werkgever moet wel duidelijk hebben gemaakt hoe en wanneer de ziekmelding moet plaatsvinden.
 2. Zodra de werknemer is hersteld moet hij dit eveneens melden en kan de .
 3. Tijdens zijn ziekte moet een werknemer zijn werkgever informeren over zijn herstel.
 4. De werknemer moet beschikbaar zijn voor controle.
 5. De werknemer moet gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts.
 6. De werknemer is verplicht actief mee te werken aan re-integratie en de hem geboden passende arbeid te accepteren.

Verzekering loondoorbetaling bij ziekteverzuim.

Voor u als werkgever is de loondoorbetaling bij ziekte verplichting een financieel risico. U kunt dit risico zelf dragen maar u kunt ook een ziekteverzuimverzekering afsluiten. Deze verzekering dekt de loonschade van een werkgever gedurende 104 weken en biedt ondersteuning bij re-integratie door aanvullende dienstverlening.

Uitzonderingen op de loondoorbetalingsplicht

Voor sommige werknemers met een dienstverband hoeft u niet het loon door te betalen. U kunt het loon verrekenen met een Ziektewetuitkering. Dit geldt voor:

 1. werknemers die ziek zijn door hun zwangerschap of bevalling;werknemers die ziek zijn door orgaandonatie;
 2. arbeidsgehandicapte werknemers met een no-riskpolis. De no-risk polis is een regeling die bedoeld is om werkgevers te stimuleren om werknemers met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Op basis van deze no-risk polis heeft de betreffende werknemer recht op een Ziektewetuitkering van UWV als hij binnen vijf jaar na indiensttreding ziek wordt;
 3. zieke, voormalig werkloze werknemers geboren vóór 8 juli 1954 (Compensatieregeling 55+).

Andere uitzonderingen op de loondoorbetalingsplicht gedurende 104 weken zijn:

 1. Tijdelijk contract: de loondoorbetaling bij ziekte loopt bij ziekte door tot het eind van het contract.
 2. De werknemer die wel in staat is om passende arbeid te verrichten, maar dit niet doet heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Premie online berekenen

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video