Verschil Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekering

Het Verschil Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekering kunnen we eenvoudig en helder duidelijk maken. Bij een bestelauto, bakwagen, vrachtwagen, bedrijfswagen of werkmaterieel wordt vaak gevraagd of additionele verzekeringen toegevoegd moeten worden. Er is vooral is er vaak onduidelijkheid over de volgende additionele toevoegingen.

  1. de Ongevallen inzittendenverzekering (OI)
  2. de Schadeverzekering inzittenden (SVI).

Om duidelijk het verschil op te kunnen geven tussen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden, leggen we allereerst het verschil tussen een OI en een SVI uit. Daarna maken we het onderscheid duidelijk tussen de belangen van de bestuurder van een voertuig en de belangen van de inzittende(n).

Schade veroorzaakt aan of door passagier

Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekeringAls een schade door een passagier wordt toegebracht aan een derde, bijvoorbeeld met een deur van de auto is dit in eerste instantie gedekt als passagiersrisico  op de WAM. Dat is dus altijd verzekerd op een autoverzekering. Maar daarna kan er ook een verzekerde dekking zijn op de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren). Want ook gedekt is op de AVP als een passagier een schade toebrengt aan een auto. In dit geval geeft de AVP een primaire dekking. Het verschil tussen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden wordt zo al iets duidelijker.

Wat is een Ongevallen Verzekering Inzittenden (ovi)

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een passagiersrisico sommenverzekering en keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.

Wat is een Schadeverzekering Inzittende (svi)


Een Schadeverzekering Inzittenden is een passagiersrisico verzekering die de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeluk betaald. Naast medische kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding uitgekeerd. Ook smartengeld en uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt. De hoogte van de uitkering is gerelateerd aan de werkelijke schade en kosten maar is meestal wel beperkt. Verder wordt schade ook vergoed wanneer (nog) niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of zelfs wanneer niet alle betrokkenen bekend zijn.

De verschillen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden

Schadeverzekering voor inzittenden svi Ongevallen inzittendenverzekering oi
Keert (m.u.v. voertuigschade) alle daadwerkelijk geleden materiële schade uit die is opgelopen bij het ongeval. Mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerde bedrag. Keert eenmalig het afgesproken bedrag geheel uit bij overlijden en geheel of gedeeltelijk bij blijvende invaliditeit.
Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de bestuurder en inzittende(n) tot het gemaximeerde bedrag (in de meeste polissen 1 miljoen euro) Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe)
Smartengeld wordt vergoed (ook bij psychisch letsel) Psychisch letsel wordt niet gedekt
Daadwerkelijke schade wordt betaald en de SVI-verzekeraar kan, ingeval sprake is van een aansprakelijke derde, de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Uitkering is éénmalig en staat los van het aansprakelijkheidsvraagstuk.Een krachtens de OI ontvangen uitkering kan onder bepaalde omstandigheden in mindering worden gebracht op een door een aansprakelijke derde ten gevolge van het ongeval te vergoeden schade-uitkering. Dit wordt voordeelstoerekening genoemd en toegepast ingeval cliënt de premie voor de OI niet zelf heeft betaald.
Uitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schade

Wat is belang voor bestuurder

Niet verzekerd. Wanneer een bestuurder zelf aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval kan hij zijn schade niet verhalen. Heeft hij geen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden afgesloten, dan kan hij op geen enkele wijze zijn schade verhalen. Heeft hij wel een SVI afgesloten, dan kan hij in dat geval zijn materiële schade en de letselschade verhalen op zijn (eigen) SVI-verzekeraar.

Niet verzekerd. Heeft hij alleen een OI afgesloten, dan kan hij de daadwerkelijk geleden schade niet verhalen en ontvangt hij een éénmalige uitkering ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van het ongeval. Is er wel sprake geweest van letsel, maar niet van blijvend letsel, dan ontvangt hij niets.

Wel verzekerd. Heeft hij zowel een Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden afgesloten dan kan hij zijn daadwerkelijke geleden schade verhalen op de (eigen) SVI verzekeraar en ontvangt hij een éénmalig uitkering vanuit de OI ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit. Is er geen sprake van blijvend letsel, dan resteert in deze situatie dus slechts het verhalen van de daadwerkelijke schade op de SVI verzekeraar.

Minimaal verzekeren. In het belang van de bestuurder kunnen beide verzekeringsvormen dus worden afgesloten. Het is in ieder geval aan te raden om minimaal een SVI verzekering af te sluiten.

Wat is belang voor inzittende

SVI. De inzittende is in veel gevallen aan te merken als schuldloze derde en kan daardoor in veel gevallen zijn materiële schade en de letselschade verhalen op de WA-verzekering van het voertuig, waarin de inzittende zich tijdens het ongeval als passagier bevond of zijn schade rechtstreeks claimen bij een eventuele aansprakelijke wederpartij. In die gevallen waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de schuldloze derde regeling is de SVI een zeer welkome aanvulling.

OI.Heeft de eigenaar van het voertuig een OI verzekering afgesloten dan ontvangt de inzittende naast de verhaalde daadwerkelijk geleden (letsel-)schade tevens een éénmalig uitkering als er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. Is er wel sprake van letsel, maar geen blijvend letsel dan ontvangt de inzittende zo’n éénmalige uitkering niet.

Combinatie geen overbodige luxe

De Ongevallen inzittendenverzekering en de Schadeverzekering inzittenden lijken qua naamstelling erg op elkaar, maar zijn dus in werkelijkheid zeer verschillend. Beide verzekeringsvorm kunnen tegelijkertijd worden afgesloten en dat is in onze optiek ook zeker geen overbodige luxe. Het stelt iedere cliënt in staat om de materiële schade en letselschade in alle gevallen te verhalen.

Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Audio over schadeclaimen

Schadeclaimen. 9 minuten. Link en download

Verzekeringen

Laat uw reactie achter