Verzekeringsplicht tractor en kentekenplicht 2018

Er is een verzekeringsplicht tractor. De reden is wettelijk maar ook moreel. Bij een ernstig ongeluk door een motorvoertuig kan er letselschade ontstaan. De schade kan daardoor enorm zijn. Het slachtoffer kan verlies aan inkomen, medische kosten en materiële kosten hebben.

Hoe groot is het risico?

Verzekeringsplicht tractor

Een verzekering met hoge verzekerde bedragen van meer van 1 miljoen is al snel nodig. Vooral letselschades zijn de oorzaakt dat er hoge bedragen verzekerd moeten worden. Weinig eigenaren zullen die bedragen kunnen betalen. De verzekering moet voldoen aan de eisen van de WAM. Dat betekent onder andere dat het verzekerde bedrag voor schade aan personen veroorzaakt bij een schadegebeurtenis die onder de bedoelde wet valt, 6 miljoen euro bedraagt.

Tractor premie berekenen online

Kentekenplicht

Er komt nu toch ook een kentekenplicht voor elke tractor. Ook zal de maximumsnelheid worden verhoogd naar 40 kilometer. De reden van dit (hernieuwde)  wetsvoorstel van de regering is om aan de Europese APK-plicht en de wens van de Kamer voor snelheidsverhoging van landbouwvoertuigen te voldoen. Het zal een flinke discussie gaan geven omdat er veel trekkers zijn waarbij deze kentekenplicht en verzekeringsplicht tractor “lastig” is uit te voeren in de praktijk. Denk maar eens aan het gebruikt voor alle ongekentekende voertuigen. zoals MMBS, LBT’s, pluktreintjes, etc. Lees ook Kentekenplicht

Verzekeringsplicht tractor

Wij zijn blij met de mogelijke invoering; kentekenplicht betekent beter toezicht op de verplichte APK-keuringen en op de verzekeringsplicht van een tractor door het RDW.  Nu nog moet de chauffeur van het voertuig een WAM-verklaring (uitsluitingen WAM) bij zich hebben. Straks is die verzekering terug te vinden in het centraal verzekeringsregister. De verzekeringsgegevens zullen opgenomen worden in het register en er zullen controles worden ingevoerd.  Teveel tractoren rijden nog onverzekerd rond. Iedereen met een tractor heeft immers de wettelijk verzekeringsplicht om, voor een gemotoriseerde transportmiddel zoals een tractor, een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Toezicht verzekeringsplicht

De controle erop is echter gering. De verzekeringsplicht is er ook voor het gebruik van een tractor op uw eigen terrein. Dus ook als de tractor niet op de openbare weg wordt gebruikt. Het werkrisico en het verkeersrisico zijn immers altijd aanwezig. Een goed gecontroleerde verzekeringsplicht bij een tractor is weliswaar kostenverhogend voor eigenaren maar maatschappelijke een goede en juiste beslissing. Het invoeren van een T-rijbewijs om het aantal ongelukken te verminderen was een goede stap in de richting.  Lees ook 7 belangrijke zaken bij een tractor verzekering.

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen:

De bezitter van een motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor een motorrijtuig is opgegeven, zijn verplicht voor het motorrijtuig een verzekering te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet, indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien voor dat motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven.

Bij de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zijn de volgende zaken verzekerd. Omschrijving van de dekking van een doorsnee verzekeraar van de verzekeringsplicht tractor.

Schade met of door het werkmaterieel veroorzaakt

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken

– met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade
– die met of door het werkmaterieel is veroorzaakt.

Schade veroorzaakt door de lading

De verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op of (ge)vallen (zijn) van het werkmaterieel.

Aansprakelijkheid regiehouder

De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor door of met het werkmaterieel veroorzaakte schade wanneer een ander voor de schade aansprakelijk is. Deze dekking geldt uitsluitend ten behoeve van degene die op het moment van de schadegebeurtenis direct of indirect bevoegd is om te bepalen hoe de werkzaamheden met het werkmaterieel worden uitgevoerd en de bestuurder dienovereenkomstige instructies te geven. Diens aansprakelijkheid is dus ook verzekerd.

Tractor premie berekenen online

Audio

In 11 minuten wordt hieronder nog een uitgebreide mondelinge toelichting gegeven over veel aspecten van het gebruik en verzekeren van werkmaterieel zoals de verreiker. Het zijn, denken wij, 11 belangrijke minuten die de moeite van het beluisteren waard zijn.

De werkmaterieelverzekering. 11 minuten. Link en download

Video

De reeks verwrongen tractoren laat maar weer eens zien hoe belangrijk de verzekeringsplicht tractor is.

 

Alle bedrijven offertes
Verzekeringen

Laat uw reactie achter