Werkgeversaansprakelijkheid verzekering premie 2022

Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, de werkgeversaansprakelijkheid verzekering is daarvoor uitstekend geschikt. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten.

Werkgeversaansprakelijkheid verzekering

Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken bij deze uitgebreide dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid verzekering aan bedrijfsuitjes, het volgen van een workshop of het maken een zakenreis. Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekering biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.

Premie werkgeversaansprakelijkheid verzekering

Werknemersschade verzekering

Voorbeeld hovenier

Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op deze uitgebreide werkgeversaansprakelijkheid verzekering worden gedaan.

Uitsluitingen

 • Het motorrijtuig wordt gebruikt voor zaken die niet mogen volgens de wet;
 • Wedstrijden;
 • Het zonder rijbewijs besturen van een motorrijtuig;
 • Gebruik van alcohol of drugs.
 • Als de schade al elders is verzekerd.

Net als de meeste verzekeringen is bij deze werkgeversaansprakelijkheid verzekering er geen schade verzekerd door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Er is ook geen dekking in de volgende gevallen

Voorbeeld fiets

Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op een of andere manier valt hij en breekt een pols. Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd. Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de werkgeversaansprakelijkheid verzekering worden gedaan. Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op vergoeding op deze verzekering maken.

Voorbeeld inbreker

Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse letselschade oploopt. Voor de letselschade kan een beroep op de werkgeversaansprakelijkheid verzekering worden gedaan. Eventueel verlies van inkomen is ook verzekerd.

7 andere voorbeelden

Werkgeversaansprakelijkheid blijft een onderwerp waar meer dan bij andere onderwerpen voorbeelden kan verduidelijken welke risico’s werkgever lopen. 7 voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid.

Schade Verzekering inzittenden SVI

Dit onderdeel van deze werkgeversaansprakelijkheid verzekering is een uitstekende wijze om altijd alle motorvoertuigen verzekerd te hebben voor het geval er schade is bij inzittenden. Een verzekering voor voertuigen in eigendom, gehuurd of geleasd. Een grote besparing dus op alle losse autoverzekeringen.

 • Personenauto’s
 • bestelauto’s
 • Vrachtwagens

Ongevallenverzekering

 • Rubriek A: € 5.000
  • Schaderegeling bij overlijden. Bij overlijden van de verzekerde door een ongeval keert verzekeraar het voor overlijden verzekerde bedrag uit. Verzekeraar keert uit aan: 1. de echtgenoot of geregistreerd partner van verzekerde, dan wel zijn levenspartner van wie de naam bij verzekeraar bekend is, of als deze ontbreekt; 2. de wettige erfgenaam.
 • Rubriek B: € 10.000.
  • Schaderegeling bij blijvende invaliditeit. De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door een door verzekeraar aan te wijzen arts of andere deskundige. Dit gebeurt zodra de toestand van verzekerde naar redelijke verwachting niet meer zal verbeteren of verslechteren, en ook niet de dood tot gevolg zal hebben, maar uiterlijk twee jaar na het ongeval. Bij de vaststelling van de blijvende invaliditeit wordt geen rekening gehouden met het beroep van de verzekerde.

Juridische helpdesk

Wanneer een verzekerde bij een schade letsel oploopt kan de werkgever (of namens hem zijn assurantieadviseur) gebruik maken van de Juridische Adviesdesk, uitgevoerd door DAS. DAS verleent eerstelijns juridisch advies over Werkgeversaansprakelijkheid verzekering schade gerelateerde kwesties. Onder eerstelijns advies verstaan wij algemene vragen over de verplichtingen van de werkgever bij en rondom arbeidsongevallen. Bijvoorbeeld over het inschakelen van de Inspectie SZW, aansprakelijkheid en loondoorbetaling.

Werkgeversaansprakelijkheid dekking

 • De verzekering dekt de schadevergoedingsverplichting van de werkgever op grond van artikel 7:611 BW en 7:658 BW voor door verzekerden geleden schade door een ongeval in de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever tijdens:
  • het besturen van een motorrijtuig gedurende de uitoefening van de werkzaamheden;
  • andere manieren van verkeersdeelname gedurende de uitoefening van de werkzaamheden;
  • uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van werkgever; – werkgerelateerde activiteiten.

Downloads en premies

WEGAS XL verzekeringsvoorwaarden – download pdf

WEGAS XL brochure – download pdf

Video