WGA-lasten als eigen bijdrage inhouden op nettoloon

UP9J4EZYNJWerknemers mee laten betalen aan de WGA-lasten als WGA-Eigenrisicodrager; het kan gedeeltelijk. U houdt de eigen bijdrage in op het nettoloon.

Als eigenrisicodrager voor de WGA kunt u een deel van uw WGA-lasten voor werknemers met een vast dienstverband verhalen op al uw werknemers. Dit doet u door een bedrag in te houden op het nettoloon van uw werknemers. (In 2016 mag u niet alleen een deel van de kosten van het eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast op uw werknemers verhalen, maar ook maximaal 50% van de premiecomponent WGA-flex.)

Natuurlijk hoeft u over het niet-verhaalde bedrag geen loonheffingen te betalen als u niets inhoudt op het nettoloon,

Als u het WGA-risico particulier hebt verzekerd, kunt u maximaal de helft van de premie voor het WGA-risico inhouden op het nettoloon van uw werknemers. Als de verzekering ook andere risico’s dekt dan het WGA-risico, moet u bij uw verzekeraar nagaan welk deel van de premie betrekking heeft op het WGA-risico.

Hieronder ziet u hoe de Belastingdienst ermee omgaat als u als bedrijf het risico zelf draagt. 
Als u het WGA-risico zelf draagt en niet hebt herverzekerd, dan kunt u maximaal de helft van het zogenoemde fictieve premiepercentage toepassen op het premieloon van uw werknemers. Dit bedrag kunt u vervolgens inhouden op het nettoloon van uw werknemers. U kunt het fictieve premiepercentage op 2 manieren bepalen:

  • U schat de WGA-uitkeringen aan uw werknemers met een vast dienstverband in 2016 en deelt dit bedrag door uw verwachte premieloon in 2016.
  • U deelt de WGA-uitkeringen die u in 2015 aan uw (ex-)werknemers met een vast dienstverband hebt betaald, door uw premieloon in 2015.

Bij het bepalen van het fictieve premiepercentage houdt u bovendien rekening met de volgende maxima:

  • als u een kleine werkgever bent: 1,5 keer het sectorale premiepercentage voor de premiecomponent WGA-vast dat voor u zou gelden als u geen eigenriscodrager zou zijn.
  • als u een middelgrote of grote werkgever bent: 1,5 keer het percentage voor de premiecomponent WGA-vast dat voor u zou gelden als u geen eigenriscodrager zou zijn.

Als u het fictieve premiepercentage hebt gebaseerd op uw geschatte WGA-lasten in 2016 en uw verwachte premieloon in 2016, kan aan het eind van 2016 blijken dat de daadwerkelijke WGA-lasten en het premieloon afwijken van uw schatting. Het bedrag dat u te veel of te weinig hebt verhaald, kunt u in 2017 netto met uw werknemers verrekenen.