Voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA 2022

De voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA in 3 minuten. Link en download

Algemeen

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Is het risico dat uw werknemers een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. (Heeft uw werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan betaalt UWV deze uitkering.)

Techniek

Wordt u eigenrisicodrager voor de WGA, in dat geval betaalt u alleen de basispremie. Als u vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA wordt, dan betaalt UWV verder de uitkeringen van uw (ex-)werknemers die al een WGA-uitkering hebben. UWV neemt ook de re-integratie van deze (ex-)werknemers van u over.

Als ná uw overstap een werknemer recht krijgt op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering. Ook worden wij verantwoordelijk voor de re-integratie. U kunt het risico om 10 jaar de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te betalen, ook herverzekeren. Diverse particuliere verzekeraars bieden hiervoor mogelijkheden maar er zijn voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA .

Welke premies worden door werkgever betaald?

Werkhervattingskas (Whk) is voor elke werkgever de som van drie onderliggende premiecomponenten:

 1. de gedifferentieerde premie WGA-vast
 2. de gedifferentieerde premie WGA-flex
 3. de gedifferentieerde premie ZW-flex

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de afzonderlijke componenten WGA-vast en ZW-flex. Voor elk premiecomponent waarvoor een werkgever eigenrisicodrager is, is de gedifferentieerde premie 0%. De berekeningswijze is voor elk van de drie gedifferentieerde premies gelijk.

De voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA zijn echter belangrijk om goed te realiseren voordat er een wijziging wordt aangebracht in de wijze van verzekeren; via UWV of verzekeraar. De financiële voordelen kunnen groot zijn maar soms kan het ook negatief uitpakken.

Voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA?

 1. Verzekeraars zijn proactief en eerder betrokken op verzuim- en arbeidsongeschiktheidsdossiers. Soms is de combinatie met een verzuimverzekering ook handig. De verzekeraar is dan al vroeg betrokken bij de zieke. Het UWV wordt pas geïnformeerd met de 42-weeksmelding, maar komt uiteindelijk pas na twee jaar in actie. Een verzekeraar (en dus de werkgever) heeft meer grip op het verzuim;
 2. Bij verzekeraars is een sterke concurrentie, waardoor de verzekeraar snel wordt “afgestraft” als de kwaliteit van de dienstverlening achterblijft. Een verzekeraar voelt daarom meer de noodzaak tot innovatief te zijn en zoekt naar het verhogen van de effectiviteit;
 3. Het UWV heeft geen financieel belang bij het beperken van schade. Als een verzekeraar ziet dat er mogelijke schade ontstaat, heeft hij een direct belang bij het voorkomen of beperken van de instroom in WGA;
 4. Verzekeraars leveren meer maatwerk door middel van bijvoorbeeld polisvoorwaarden, re-integratie en brancheoplossingen;
 5. Het UWV is gericht op werknemers; Maar een werkgever is klant bij een verzekeraar. En voor verzekeraars geldt wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
 6. Verzekeraars ondersteunen actief bij regres (het verhalen van de schade bij de veroorzaker) en het aanvragen herbeoordeling;
 7. Verzekeraars hebben bewezen succesvoller te zijn in re-integratie.
 8. Het UWV systeem is gebaseerd op solidariteit. Je betaalt daarmee ook voor werkgevers welke minder grip hebben op verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 9. Premiestabiliteit bij een verzekeraar biedt rust in de Winst- en Verliesrekening;
 10. Bij verschillende verzekeraars betaalt de werkgever geen premie als er geen risico is. Bij het UWV betaalt een werkgever altijd premie, zowel voor “Vast” als voor “Flex”;
 11. Combinatie van oplossingen geeft volumekorting = voordeel werkgever;
 12. Wat vindt de werkgever belangrijk? Persoonlijk contact of communicatie (alleen) via de digitale weg (Digipoort UWV), zeker als hij wil weten hoe het met (de behandeling van het dossier van) zijn arbeidsongeschikte werknemer is?
 13. Flexibiliteit bij een verzekeraar: bestaande contracten zijn per maand opzegbaar (gedragscode geïnformeerde verlenging), dan wel bij ( en bloc) premieverhoging van 25% of meer. Bij het UWV kun je 1x per 3 jaar weg (antiduiventilmaatregel);
 14. De 42-e weekmelding: als een ziekmelding de 42e week bereikt, dient een werkgever deze aan het UWV te melden.
  Een substantieel deel (circa 25 procent) van de 42 weken zieke werknemers vraagt een jaar later een WIA- uitkering aan. Bij een negatieve beoordeling van de re-integratie-inspanningen wordt de WIA-beoordeling opgeschort. De loondoorbetalingsplicht loopt dan door totdat wél voldoende inspanningen zijn verricht. Het tijdig inzetten van op werkhervatting gerichte acties is dus van groot belang.
 15. Verzekeraars nemen tijdig en passend maatregelen.Het tijdig kunnen inzetten van de op werkhervatting gerichte acties was/is voor verzekeraars de belangrijkste reden om werkgevers volgens de polisvoorwaarden van de collectieve WIA-verzekering en WGA Eigen Risicoverzekering te verplichten een schademelding rond de 42e ziekteweek aan de verzekeraars te doen. Zo blijft de werknemer in beeld. De voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA komen dan duidelijk naar voren.

Voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA?

 1. De premies verschillen sterk per verzekeraar. De concurrentie is door het beperkt aantal aanbieders niet groot genoeg om verzekeringsdekking zeer scherp in te kopen.
 2. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de reïntegratie van de werknemers voor een tijd van minstens tien jaar, uitlopend tot bijna twaalf jaar. De keuze voor een goede re-integratie dienstverlener als partner eist goede analyse van de dienstverlening.
 3. Een zieke werknemer wordt “volgens protocol” begeleid in hun ziekte. Het zal lastig zijn voor de werkgever per zieke werknemer een individuele begeleiding te geven.
 4. U moet zelf de werknemer uit betalen en daarna deze uitkeringen zelf verhalen bij de verzekeraar. Niet elke verzekeraar heeft dat optimaal georganiseerd.
 5. Komt u uw verantwoordelijkheden als eigenrisicodrager niet na, dan kan UWV ingrijpen. De kosten die UWV dan maakt, worden op uw organisatie verhaald. U blijft wel zelf het risico dragen.
 6. Wilt u geen eigenrisicodrager meer zijn, dan heeft u nog wel te maken met het uitlooprisico. Dat betekent dat u het risico draagt voor werknemers die zich hebben ziek gemeld voor de dag dat u stopt als eigenrisicodrager.
 7. U betaalt zelf de uitkeringen. Stromen er veel van uw (ex-)werknemers de Ziektewet in, dan kunnen uw kosten snel stijgen. Bij het UWV is er een solidariteitspremie (omslag). Die werkt gunstig voor werkgevers met een slechte verzuim en arbeidsongeschiktheidshistorie.
 8. Een verzekeraar rekent natuurlijk ook kosten. Zeker bijzondere werkzaamheden moeten royaal betaald worden. Het is een onderdeel van de voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA.

Nadelen bij eigenrisicodrager Ziektewet

 1. Als u er ook voor kiest om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet, houdt dan rekening met een uitgebreide lijst met eisen, de zogenaamde aspectenlijst.
 2. Aan eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet worden dus zware eisen gesteld. Het financieel voordeel lijkt beperkt door de extra uitvoeringskosten voor een werkgever. De omvang van een bedrijf is daarbij doorslaggevend.
 3. Met het eigenrisicodragerschap krijgt u de bevoegdheid om sancties op te leggen aan werknemers die niet meewerken aan hun reïntegratie. Een beslissing over een sanctie moet u als beschikking naar de werknemer sturen. U heeft als werkgever een motiveringsplicht en moet zich houden aan beslis- en bezwaartermijnen. Een gevolg is ook dat een werknemer bezwaar bij u mag aantekenen tegen een beslissing en vervolgens eventueel tegen uw beslissing op het bezwaar in beroep mag gaan. Een stevig juridische klus
 4. Eens per 2 jaar is er een audit door het UWV. Daarbij komen de De voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA duidelijk te voorschijn.
 5. Heeft u volgens UWV niet genoeg gedaan aan de re-integratie van uw zieke werknemer? En vraagt uw werknemer een uitkering aan? Dan kan de UWV u verplichten om maximaal 1 jaar langer het loon van uw werknemer door te betalen.

De voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA kunnen met een goede analyse en een gunstige aanbieding van een verzekeraar financieel voor veel bedrijven groot zijn. Onderzoek het en weeg de voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA goed tegen elkaar af.

Offertes en premies

WGA Eigenrisicodragen verzekering bieden wij aan tot € 1.25 miljoen loonsom in combinatie met een verzuim – loondoorbetaling – verzekering.

Verzuimverzekeringen offertes Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video