Gedifferentieerde WGA premie, een stil bedrijfsrisico

uwv gedefferentieerde wga premiesWerkhervattingskas (Whk) is voor elke werkgever de som van drie onderliggende premiecomponenten:

  • de gedifferentieerde premie WGA-vast
  • de gedifferentieerde premie WGA-flex
  • de gedifferentieerde premie ZW-flex

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de afzonderlijke componenten WGA-vast en ZW-flex. Voor elk premiecomponent waarvoor een werkgever eigenrisicodrager is, is de gedifferentieerde premie 0%. De berekeningswijze is voor elk van de drie gedifferentieerde premies gelijk.

Grens groot/middelgroot/klein

Elke bij UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootte-klasses:  kleine werkgevers  middelgrote werkgevers  grote werkgevers De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend. Een werkgever wordt aangemerkt als ‘groot’, indien hij een loonsom heeft van > 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland. Bij een loonsom van ≤ 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer wordt een werkgever beschouwd als ‘klein’. Indien de loonsom > 10 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon is, wordt een werkgever aangemerkt als ‘middelgroot’. Voor de premievaststelling van jaar t wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon in het jaar t-2. Dit betekent dat UWV bij de premievaststelling van het jaar 2016 kijkt naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in het jaar 2014. Het gemiddelde premieplichtig loon is gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau. In 2014 steeg het premieplichtige loon van € 31.400 naar € 31.900.

  • De grens klein/middelgroot 2016 bedraagt 10 x € 31.900 = € 319.000
  • De grens middelgroot/groot 2016 bedraagt 100 x € 31.900 = € 3.190.000

Gedifferentieerde premie

Bij de berekeningswijze van de drie gedifferentieerde premies voor een individuele werkgever is in eerste instantie de werkgeversgrootte leidend. Voor kleine werkgevers zijn de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex gelijk aan de sectorale premies voor deze premiecomponenten. Voor grote werkgevers is de gedifferentieerde premie gelijk aan de individuele premie. Voor middelgrote werkgevers wordt een gewogen gemiddelde bepaald van de sectorale premie en de individuele premie.

gedfifferentieerde wga premie

Bij de berekening zijn dus twee premies van belang: de sectoraal bepaalde premie, voor kleine en middelgrote werkgevers, en de individueel bepaalde premie, voor middelgrote en grote werkgevers.

Sectoraal bepaalde premie

Voor elke van de drie premiecomponenten is een sectorale premie berekend. Deze sectorale premie is gelijk aan de verwachte lasten in 2016 van alle bij UWV verzekerde werkgevers in de sector, gedeeld door hun verwachte loonsom in 2016. De gerealiseerde lasten en loonsommen in 2014 vormen de basis voor deze prognose. In bijlage II is een overzicht opgenomen van alle sectorale premies voor elk van de drie premiecomponenten.

Individueel bepaalde premie

De individueel bepaalde premie is een gedifferentieerde premie. De gedifferentieerde premie bestaat voor elk van de drie premiecomponenten uit een rekenpercentage en een opslag (of korting). Het rekenpercentage is het percentage waaromheen wordt gedifferentieerd; het is hetzelfde voor alle (middelgrote en grote) werkgevers. De formule voor de individueel bepaalde premie ziet er als volgt uit:

Individuele werkgeverspremie = rekenpercentage + opslag

De opslag wordt voor elke werkgever individueel bepaald. Op basis van een vergelijking tussen het werkgeversrisico van een individuele werkgever en het gemiddelde werkgeversrisico wordt per premiecomponent een opslag (of korting) berekend op de bijbehorende rekenpercentages. De formule ziet er als volgt uit:

Opslag = correctiefactor werkgeversrisico x (individueel werkgeversrisico – gemiddeld werkgeversrisico). De opslag kan ook negatief zijn en zorgt dan voor een korting op het rekenpercentage.

De variabelen die in beide formules voorkomen worden hieronder nader verklaard en voorzover niet individueel bepaald in kaders voorzien van de vastgestelde waarden in 2016.

Gemiddelde percentage

Het gemiddelde percentage (de lastendekkende premie) voor jaar t wordt bepaald door de totale geraamde uitkeringslasten minus de niet-premiebaten van de publiek verzekerden in het jaar t te delen door de totale geraamde premieplichtige loonsom in het jaar t. Het gemiddelde percentage geeft hiermee de gemiddelde premie weer die publiek verzekerde werkgevers in jaar t moeten opbrengen om de geraamde publieke uitkeringslasten in het jaar t te financieren. 

WGA-vast Geraamde lasten in 2016 = € 598 miljoen. Geraamde niet-premiebaten in 2016 = € 6 miljoen. Geraamde premieplichtige loonsom in 2016 = € 125 miljard. Gemiddelde premiepercentage in 2016 = 0,47%.

WGA-flex Geraamde lasten in 2016 = € 546 miljoen. Geraamde niet-premiebaten in 2016 = € 5 miljoen. Geraamde premieplichtige loonsom in 2016 = € 220 miljard. Gemiddelde premiepercentage in 2016 = 0,24%.

 Geraamde lasten in 2016 = € 514 miljoen. Geraamde niet-premiebaten in 2016 = € 0 miljoen. Geraamde premieplichtige loonsom in 2016 = € 142 miljard. Gemiddelde premiepercentage in 2016 = 0,36%.

Bron UWV