WGA staartlasten uitleg en oplossingen

WGA Staartlasten

Er is inmiddels een nieuwe gemoderniseerde Ziektewet. Voor bedrijven en verzekeringsmaatschappij zijn daarbij de bestaande arbeidsongeschikten van groot belang. Gelukkig is daar voor werkgevers een aantrekkelijke oplossing voor. De WGA staartlasten zijn dan e

WGA staartlasten

De overheid past de financieringswijze van de WGA staartlasten van (middel)grote werkgevers namelijk aan.

WGA Staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap van UWV naar een private verzekeraar een WGA-uitkering ontvangen, of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen.

De aangekondigde maatregel maakt het voor alle werkgevers mogelijk om eigenrisicodrager te worden, zónder dat zij de bestaande en toekomstige WGA-lasten van zieke werknemers hoeven te financieren. We noemen dit ook wel ‘het achterlaten van de WGA staartlasten’.

De voordelen en nadelen Eigenrisicodragen WGA in 3 minuten. Link en download

Achterlaten WGA staartlasten bij UWV

Het wetsvoorstel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is uiteraard bindend, maar in de praktijk blijkt dat over dit onderwerp verschillende interpretaties bestaan. Daarom zoomen we in dit artikel in op de WGA staartlasten en lichten we de letterlijke tekst uit het wetsvoorstel Wet verbetering hybride markt WGA hieronder toe.

Artikel 82 lid 1 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
’De eigenrisicodrager draagt met inachtneming van artikel 83 het risico van betaling van de WGA-uitkering aan de verzekerde, die op de eerste dag van de bij die uitkering in acht genomen wachttijd tot hem in dienstbetrekking stond dan wel arbeidsongeschikt is geworden nadat de dienstbetrekking met hem is beëindigd en artikel 46 van de Ziektewet van toepassing is, alsmede het risico van betaling van de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 74, aan de rechthebbende of rechthebbenden, bedoeld in dat lid, indien die wachttijd is ingegaan op of na de dag waarop deze werkgever eigenrisicodrager werd.’

Periode WGA-risico

Een werkgever is voor maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor het WGA-risico. Deze periode gaat in vanaf de eerste toekenning van de WGA. Dit wordt ook wel de wachttijd voor de WIA genoemd. De verantwoordelijkheid geldt voor tijdelijke en vaste werknemers waarvan de eerste ziektedag tijdens het dienstverband lag, maar ook voor ZW-toekenningen die onder de Nawerking ZW vallen. Hieronder leest u daar meer over.

WGA Eigen Risico Drager

Nawerking van de Ziektewet

Als een werknemer binnen 28 dagen na uitdiensttreding uitvalt door ziekte en er nog géén nieuw verzekeringsrecht is ontstaan op grond van de Ziektewet, dan komt deze nieuwe uitval alsnog voor rekening van de voormalig werkgever. Een nieuw verzekeringsrecht kan ontstaan door óf een nieuw dienstverband bij een andere werkgever óf bij recht op een WW-uitkering.

Overlijdensuitkering

Een overlijdensuitkering duurt één volle maand . Als een werknemer tijdens een maand is overleden waarover de WGA-uitkering al is uitbetaald, dan wordt de te betalen overlijdensuitkering verminderd met het deel dat al na het overlijden was uitbetaald.

Wanneer start WGA-eigenrisicodrager

Een WGA-eigenrisicodrager draagt alleen het risico voor werknemers waarvan de wachttijd voor de WIA is ingegaan op of ná de ingangsdatum van het eigenrisicodragerschap. De WGA-uitkeringen van werknemers waarvan de eerste ziektedag ligt voor de ingangsdatum van het eigenrisicodragerschap (dit zijn de WGA staartlasten), vallen onder de verantwoordelijkheid van het UWV. Dit geldt zowel voor werknemers met een tijdelijk als vast dienstverband.

Kosten van reeds zieke werknemers

Als een publiek verzekerde werkgever nog geen eigenrisicodrager is, zijn er geen koopsommen (meer) van toepassing. De regeling over het achterlaten van WGA staartlaten is nadrukkelijk gericht op werkgevers die vanaf 1 januari 2017 vertrekken uit het publieke bestel en WGA-eigenrisicodrager worden.
Bestaande WGA-eigenrisicodragers die een ander (publiek verzekerd) bedrijf overnemen, moeten soms wel een koopsom aan een verzekeraar betalen. Bij (deel)overnames kan namelijk sprake zijn van een extra inlooprisico, dat niet onder de dekking van de bestaande WGA-eigenrisicodragerverzekering van de overnemende partij valt. In dat geval kan een bedrijf deze extra (al dan niet toekomstige) toerekeningen alleen onder de private dekking brengen, door een koopsom aan de verzekeraar te betalen. Deze werkgever laat geen WGA staartlasten achter, omdat hij al WGA-eigenrisicodrager was.

Volgens Artikel 82, lid 6 van het wetsvoorstel geldt de afbakening van het eigenrisico niet voor:

  1. werknemers die uitvallen door orgaandonatie;
  2. werknemers die uitvallen door zwangerschaps- en bevallingscomplicaties;
  3. werknemers die een ‘No Risk-polis’ hebben (werknemers met Arbeidsgehandicapt-status of Structureel Functioneel Beperkt-verklaring) tijdens de eerste vijf jaar na indiensttreding;
  4. werknemers die vóór hun indiensttreding minstens 52 weken werkloos waren en geboren zijn voor 8 juli 1954. Indien zij binnen 5 jaar na indiensttreding ziek worden en tenminste 13 weken ziek blijven, volgt compensatie van de loonschade door UWV;
  5. werknemers die onder de doelgroep van de participatiewet vallen.

Artikel 82 lid 6 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
‘Het eerste lid is niet van toepassing indien de uitkering wordt toegekend aan de verzekerde die in dienstbetrekking waaruit de uitkering is ontstaan, recht had op een uitkering op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel e, 29a, 29b of 29d van de Ziektewet, dan wel indien de uitkering wordt toegekend in aansluiting op een uitkering toegekend op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, of in aansluiting op een periode waarin recht op arbeidsondersteuning op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten bestond.’

Premie online berekenen

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen