DGA loondoorbetaling bij ziekte. 4 Verschillende DGA’s

DGA loondoorbetaling bij ziekte

De DGA loondoorbetaling bij ziekte is gekoppeld aan het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Anders dan bij de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen speelt de gezagsverhouding geen rol.

Sociale verzekeringen bij DGA loondoorbetaling bij ziekte

Is er DGA loondoorbetaling bij ziekte van diezelfde DGA? Oftewel valt de DGA’s net als werknemers onder de sociale werknemers verzekeringen vallen en recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte. De DGA is immers aan de ene kant eigen baas, maar aan de andere kant is de DGA werknemer bij de eigen BV.

Laten we de hoofdregels nog eens op een rij gezet.

Werknemersverzekeringen en de DGA loondoorbetaling bij ziekte

De DGA is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen als in een dienstbetrekking werkzaamheden worden verricht voor de eigen BV. Het aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst op grond waarvan de DGA tegen een vergoeding arbeid voor de BV verricht, is daarbij niet voldoende. Er moet tevens sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de BV waarvoor werkzaamheden worden verricht en de DGA. Van een gezagsverhouding is geen sprake als de DGA het eigen ontslag kan tegenhouden.

Arbeidsovereenkomst en de DGA loondoorbetaling bij ziekte

Voor de DGA loondoorbetaling bij ziekte is het bestaan van een arbeidsovereenkomst daarentegen wel voldoende. Het aspect van een gezagsverhouding speelt hierbij geen rol. Als de DGA ziek is, is hij, net als andere werknemers, voor zijn loondoorbetaling aangewezen op de werkgever. De meeste verzekeraars staan echter niet toe dat de DGA (met 50% of meer aandelen in de BV) deelneemt aan de ziekengeldverzekering.

Positie verzekeraar bij DGA loondoorbetaling bij ziekte

Verzekeraars behandelen de DGA veelal als zelfstandig ondernemer. Hij of zij kan namelijk enerzijds als werkgever/eigenaar en anderzijds als werknemer/DGA zijn eigen ziekteproces beïnvloeden. Zij zien dus de DGA loondoorbetaling bij ziekte niet als een verzekerbaar risico. Wel kan het risico natuurlijk via een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden verzekerd.

Regeling Aanwijzing Directeur-grootaandeelhouder

Als het gaat om de vraag of sprake is van een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen, is niet elke situatie eenvoudig te beoordelen. In de praktijk komen veel verschillende BV-structuren voor. Veel DGA’s zijn houders van een minderheidsbelang in de BV waarvoor gewerkt wordt. In principe kan de DGA met een minderheidsbelang ‘gedwongen’ worden ontslagen. Toch geldt dat niet in alle gevallen. De regels die hiervoor gelden zijn opgenomen in de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’. Deze regeling maakt onderscheid tussen vier soorten DGA’s. De uitwerking van deze regeling bepaalt dus de uitwerking van de DGA loondoorbetaling bij ziekte

1. De DGA met een meerderheidsbelang (ten minste 50%);

Deze situatie is duidelijk. De DGA kan niet gewoon worden ontslagen en is niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De DGA loondoorbetaling bij ziekte is dan dus niet van toepassing.

2. De DGA met een minderheidsbelang , die het ontslag kan tegenhouden

De mogelijkheid bestaat dat voor het ontslag van een DGA de statuten van de BV een ‘versterkte meerderheid’ eisen. In dat geval kan het voorkomen dat de DGA met een minderheidsbelang toch niet ontslagen kan worden en dus niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Ook dan geldt dat de DGA loondoorbetalingsverplichting niet speelt.

3. De nevengeschikte DGA

Volgens de ‘Regeling’ zijn nevengeschikte DGA’s niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. DGA’s zijn ‘nevengeschikt’ als ze allen een nagenoeg gelijk aandelenbelang in de BV hebben. Het is daarbij niet van belang of de DGA formeel gedwongen ontslagen zou kunnen worden. de DGA loondoorbetaling bij ziekte is niet van toepassing.

4. De DGA in de ‘familievennootschap’

DGA loondoorbetaling bij ziekte

In deze situatie heeft de DGA zelf geen aandelen maar hebben de bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad ten minste twee derde deel van de aandelen. Vooral in deze situatie zijn de feitelijke omstandigheden bepalend of er wel of geen sprake is van een gezagsverhouding. Het UWV kan een afwijkende beslissing nemen als de DGA kan aantonen door feiten en omstandigheden daadwerkelijk ondergeschikt te zijn.

DGA Arbeidsongeschiktheidverzekering

Informatie over een DGA arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ten slotte de aanwijzing DGA loondoorbetaling bij ziekte

Op grond van de Regeling Aanwijzing Directeur-grootaandeelhouder kan worden bepaald of er wel of geen sprake is van een verplichte verzekering voor de werknemersverzekeringen. Het centrale element hierin is de gezagsverhouding. En dus heeft dat direct gevolgen voor de DGA loondoorbetaling bij ziekte. Luister ook naar mijn BNR interview over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

DGA pensioen veilig stellen

Een eigen pensioenopbouw zal voor elke DGA een persoonlijke afweging zijn. Het uitgangspunt kan daarbij zijn de verzorgingsgedachte of uit beleggingsoverwegingen om een goed rendement te realiseren. Met een DGA pensioen (berekening) kan een goede solide basis worden verzekerd zodat financiële tegenvallers bij de verkoop van de eigen onderneming geen effect hebben op voldoende oudedagsvoorzieningen. Maar ook kunnen de partner en kinderen worden verzekerd, net als het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er een solide rendement geleverd met een uitgekiende “life-cycle” belegging.

Premie online berekening

DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premie berekenen Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video