Stop Loss verzekering. Betaalbaar alternatief.

De Stop Loss verzekering is een bijzondere verzuimverzekering. Gedurende 2 jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te klagen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Verzuimverzekeringen offertes

Stop loss verzekering voor welke werkgevers?

Stop Loss verzekering

Deze Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. In het algemeen zien we dat het soms bij werkgevers vanaf 25 fulltime werknemers een gunstige optie kan zijn. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij. De dekking van deze bijzondere verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen.

Stop loss verzekering budgeteren

Door het starten met een StopLoss verzekering, weet een werkgever zijn maximale kosten voor ziekteverzuim in een jaar. Het is mogelijk de verzekering zo uit te rekenen dat de kosten voor verzuim en verzekering samen, gelijk blijven aan de tot dan toe geldende kosten voor verzuim. De Stop Loss verzekering is gebaseerd op het principe dat een bedrijf altijd enige kosten door ziekteverzuim heeft en er alleen voor wil voorkomen dat een onverwachte stijging van deze kosten niet voor financiële tegenvallers gaat zorgen. Het totale ziekteverzuim in een jaar telt mee. In tegenstelling tot de conventionele verzuimverzekering, is de duur van het verzuim niet van invloed. Een helder en overzichtelijk uitgangspunt.

Audio

“Eigen behoud” Stop Loss verzekering

Het ziekteverzuim van de voorgaande jaren als wordt uitgangspunt genomen om te kijken wat het te verwachten voor dat bedrijf “normale” ziekteverzuim is. Dat normale ziekteverzuim wordt als een vorm van eigen risico gehanteerd ( dat heet in dit geval  Eigen Behoud ), eventueel verhoogd met een opslag. (Bijvoorbeeld een Eigen Behoud van 125% van het ziekteverzuim van de afgelopen 3 jaar.)

Hoogte schade uitkering

Komt de totale loondoorbetalingsverplichting wegens ziekteverzuim in één jaar boven dit bedrag uit, dan vult de stop loss-verzekering het verschil aan. Deze aanvulling bedraagt een maximaal aantal keer het bedrag van uw Eigen Behoud. Bijvoorbeeld 2 à 2,5 keer. Tegen een verhoogde premie kan ook een ongelimiteerde dekking af worden gesloten. Er geldt een maximaal verzekerd jaarloon per werknemer, bijvoorbeeld € 100.000,-.

Keuzes dekking stop loss verzekering

 1. Als een werkgever zelf een groot deel van het verzuimrisico wilt dragen, leidt dit uiteraard tot een lagere premie.
 2. Vanwege het feit dat het Eigen Behoud jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld, betekent een hoger dan normaal ziekteverzuim een hoger Eigen Behoud.
 3. Daarnaast geldt dat het premiepercentage van de polis verandert naarmate de schade uitkering in een jaar hoger is. Deze verhoging gaat in op 01 januari van het op de schadeuitkering volgend jaar.
 4. Verzuimpreventie en het bespoedigen van herstel worden op deze wijze financieel beloond.
 5. Als de premie meer dan 25% stijgt, heeft de verzekeringnemer meestal het recht de verzekering te beëindigen. Dit moet , vaak binnen 30 dagen na aankondiging van de verhoging, schriftelijk gebeuren.

Uitsluitingen stop loss verzekering

 1. Er is arbeidsongeschikt van één of meer werknemers bij aanvang verzekering. Er geldt dan een wachttijd.
 2. Een werknemers ontvangt een WIA uitkering wegens arbeidsongeschiktheid van 80% of meer.
 3. Aanspraak kan maken op een uitkering krachtens de Ziektewet;
 4. Aanspraak kan maken op een uitkering krachtens de Wet Arbeid en Zorg;
 5. De leeftijd van 68 jaar heeft bereikt;
 6. Rechtens van zijn vrijheid is beroofd;
 7. Zijn verplichtingen naar de maatschappij niet nakomt;
 8. De werknemer verhinderd de hem toegestane arbeid te verrichten.

Verzuimprotocollen zinvol

Goede afspraken met werknemers en oproepkrachten zijn belangrijk om ziekteverzuim onder controle te houden. Het werken met verzuimprotocollen is cruciaal om het ziekteverzuim oproepkrachten onder controle te houden. Wilt u een concept? Stuur even een emailtje aan info@doorneweerd.nl met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij sturen zonder verplichtingen een uitgebreid concept (.doc) toe die u zelf kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Ook onze offertes stop loss verzekering zijn zonder kosten.

Premies online

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video verzuimproces