Uitval werknemer door psychische klachten en nu?

In het verleden was het zo dat een werknemer met psychische klachten standaard het advies kreeg om eerst vooral uit te rusten en pas als hij of zij weer enigszins de oude was te beginnen met werkhervatting. Het psychische verzuim duurde hierdoor soms wel 6 maanden of een jaar. Tegenwoordig is de opvatting dat iemand zo snel mogelijk weer het werk moet hervatten.

Betrokkenheid houden bij het werk

Ten eerste wordt de drempel naar werkhervatting daardoor niet onnodig hoog. Als iemand maanden afwezig is geweest spelen mogelijk gevoelens van schaamte of schuld een rol. Of er is een bepaalde gewenning ontstaan bij de werknemer om de tijd zelf in te kunnen delen. Daarom zal de bedrijfsarts snel het advies geven om op het bedrijf langs te gaan, al is het maar om een kop koffie te drinken.

Op de tweede plaats is een werknemer die verder van het werk af komt te staan moeilijker te betrekken bij de re-integratie. De werknemer gaat naar de huisarts. De huisarts stelt de diagnose dat er eerst maar eens een rustperiode van 6 weken moet zijn. Er wordt verwezen naar een therapeut in het reguliere circuit die niet gericht is op het werk en re-integratie.

Een reintegratiebedrijf adviseert dat alleen de bedrijfsarts kan bepalen of iemand belastbaar is en dus niet de huisarts. Verder zijn alle interventies van een reintegratiebedrijf gericht op re-integratie dus ook therapie in geval van psychische klachten. Daarom is het belangrijk om als werkgever zo snel mogelijk werknemer door de bedrijfsarts te laten zien en een reintegratiebedrijf  bij de ziekmelding te betrekken. Als een werknemer eenmaal een therapeut heeft gevonden via de huisarts is het niet altijd gemakkelijk om die begeleiding te vervangen door een interventie via een reintegratiebedrijf .

Door de bedrijfsarts en werkgerichte, activerende begeleiding in te zetten kan ook het beste ontrafeld worden waar de oorzaken van de psychische klachten in gelegen zijn. Blijkt er sprake te zijn van te hoge belasting op het werk of bijvoorbeeld een conflict met collega’s, dan kan de werkgever snel met de werknemer om de tafel om goede afspraken te maken hierover.

De laatste reden waarom het goed is de werknemer met psychische klachten betrokken te houden bij het werk is omdat werk en de omgang met collega’s ook herstel bevorderend kunnen zijn. Voor iemand die zijn werk met plezier doet is het een bron van energie en geeft het een gevoel van eigenwaarde en voldoening. Werknemers willen over het algemeen ook graag weer aan het werk en zeggen: ‘Ik word niet beter door thuis naar het behang te gaan zitten staren’.

Aanpak volgens NVAB-richtlijnen

Een werknemer heeft zelf altijd de vrije keuze waar hij zich onder behandeling laat stellen. De bedrijfsarts zal dan wel moeten blijven toetsen of de behandeling adequaat is en indien nodig medische informatie moeten opvragen bij de behandelaar(s). De bedrijfsarts behoort de NVAB-richtlijnen bij psychische klachten te hanteren, wat o.a. betekent dat er parallel aan een behandeling een opbouwschema wordt gehanteerd. In de praktijk worden deze NVAB-richtlijnen niet altijd goed gehanteerd wat soms tot loonsancties kan leiden voor de werkgever. Een reintegratiebedrijf heeft hierin een belangrijke rol om dit aan te kaarten bij alle betrokkenen en in sommige gevallen ook te laten toetsen of er wel terecht sprake is van geen benutbare mogelijkheden voor werk.

Klachten serieus nemen en zorgen voor een goede diagnose

Symptomen van psychische klachten zijn verschillend per persoon en per situatie. Mogelijke signalen zijn: frequent verzuim, vermindering van productiviteit, duidelijke verandering in gedrag, niet bedoelde ongevallen, besluiteloosheid of foutieve beslissingen, gebrek aan samenwerking, moeilijke relaties met collega´s, frequente klachten over vermoeidheid, pijn, zelfoverschatting en verslavingen. Het hoeft echter niet zo te zijn dat iemand met een of meerdere van deze symptomen direct een psychisch probleem heeft. Het is voor een werkgever wel verstandig om een gesprek met de werknemer aan te gaan en aan te geven wat hij bemerkt.

Een werkgever doet er goed aan psychische klachten serieus te nemen. Juist omdat psychische klachten minder zichtbaar zijn en soms nog op onbegrip stuiten is het goed werknemers daar niet alleen mee te laten lopen. Niet alleen uit menselijk oogpunt maar ook uit zakelijke overwegingen zoals blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Heerlen uit 2007. Daarin oordeelde de rechtbank dat de werkgever aansprakelijk gesteld kon worden voor de burn-out van de werknemer.

De psychische klachten zoals ze hier beschreven worden gelden voor mensen die gedurende een periode hetzij privé of op het werk overbelast raken. Voor dergelijke problematiek zal in veel gevallen een kortdurend psychologisch traject of coaching een groot verschil maken. Daarnaast is er een categorie werknemers die uitvalt wegens zwaardere psychische klachten.

Om de juiste aanpak te kunnen kiezen en onaangename verrassingen bij de beoordeling door het UWV te voorkomen is het zaak een goede diagnose te laten stellen. Er kan via een reintegratiebedrijf een psychologische- of psychiatrische expertise ingezet worden. Er vindt dan een uitgebreid onderzoek plaats met een schriftelijke rapportage. De bedrijfsarts ontvangt de medische rapportage, werkgever en een reintegratiebedrijf de lekenrapportage. Een goede diagnose geeft duidelijkheid en richting aan alle betrokken partijen.

bron: Harrie Veenhoff. www.wetenwaarjeaantoebent.nl

Een reintegratiebedrijf