Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Zijn advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij de aangifte IB?

Antwoord: Op de vraag of de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn moet in principe “nee” worden geantwoord. De premies zijn weliswaar “persoonlijke verplichtingen“; maar dat geldt niet voor de apart gefactureerde advieskosten. De regering heeft aangegeven dat apart betaalde advieskosten voor lijfrente of AOV niet aftrekbaar zijn bij de aangifte IB.

Zie ook Update aan het eind van dit artikel


Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?
Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij ZZP of DGA?

Bedrijfsmatig zijn kosten van advies uiteraard gewoon als bedrijfskosten te boeken. Een ZZP-er of een DGA kan advieskosten dus in het algemeen wel als bedrijfskosten opgeven. Het reilen en zeilen van het bedrijf van de ZZP-er of DGA bepaalt immers voor een groot gedeelte de afweging voor het wel/niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of andere verzekeringen. Daarmee zijn praktisch de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar geworden.

DGA arbeidsongeschiktheid via BV of privé

Vanuit de BV. U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé afsluiten (let op de aftrekbaarheid advieskosten) maar een directeur grootaandeelhouder kan ook de eigen BV als werkgever een verzekering laten afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De premiekosten worden in dit geval dus betaald door de eigen BV. Er zijn dan geen gevolgen voor de netto inkomsten in privé vanuit het bruto DGA salaris.

Vanuit privé. Betaalt u de premies vanuit privé dan zijn deze weliswaar fiscaal aftrekbaar maar beïnvloedt uw netto inkomen; u moet immers de bruto premie in privé betalen vanuit uw BV-salaris. Dat negatieve effect is te vermijden door het eigen salaris vanuit de BV te verhogen. Maar dat verhoogt weer de kosten binnen de eigen BV en het hogere salaris heeft mogelijk gevolgen voor bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenregeling en overige lasten.

Interview BNR Radio

Interview BNR Radio Rens de Jong met Gerrit-Jan Doorneweerd over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Link en download

21% BTW of 21% assurantiebelasting.

Wees bij schadeverzekeringen nog wel even attent op het verschil tussen BTW 21% en assurantiebelasting 21%. De eerste is wel verrekenbaar en de tweede niet. Zorgvuldig overleg vooraf bij het aangaan van een dienstverleningscontract bij schadeverzekeringen kan financieel dus een flink voordeel opleveren.

Het alternatief een broodfonds

Veel ondernemers hebben gemengde gevoelens bij een AOV. Deze biedt inkomenszekerheid bij ziekte, maar daar hangt een prijskaartje aan en de voorwaarden variëren flink. Sinds enkele jaren wint een sympathiek alternatief voor de AOV aan populariteit: het broodfonds. Hierbij steunen ondernemers elkaar bij ziekte via een ‘schenkkring’. Maar ook broodfondsen kennen hun beperkingen én risico’s. Van een volwaardig alternatief voor een AOV is nog geen sprake. Hier leest u meer over de voordelen en de 17 nadelen van broodfondsen.

Vandaar dat een combinatie de goede verhouding kan zijn tussen de voordelen en nadelen van broodfondsen en de voordelen en nadelen van verzekerde risico’s via een verzekeringsmaatschappij.

De knoppen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wilt u een inkijkje hebben van de eerste informatie die nodig is voor een goed advies? Hier (pdf) een interview met Doorneweerd in het Financieel Dagblad over alle knoppen die aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering vastzitten.

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte

Valkuilen en kleine lettertjes

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complexe verzekering. Dat wordt direct duidelijk als er uitgekeerd moet worden. Op dat moment blijkt vaak waarom de ene polis veel duurder is dan een andere verzekering De voorwaarden lezen is tijdsintensief en zit vol vakjargon. Neem er de tijd voor om het goed uit te zoeken.

Voorbeeld “kleine lettertjes”. Wij zagen bij een ogenschijnlijke zeer laag geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering de volgende clausule. “Uitsluiting uitkering bij opzet of al dan niet bewuste roekeloosheid van de verzekerde; onder opzet van de verzekerde wordt mede verstaan poging tot zelfdoding;” Denk daarbij aan een auto-ongeluk door te hoge snelheid of een skiongeval. De verzekeraar zal er zeker gebruik van maken om geen uitkering te hoeven te doen. 

Preek voor eigen parochie

Het AFM vindt een arbeidsongeschiktheidsverzekering een complex product. En dus zijn er weinig mogelijkheden om rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij, zonder adviseur zo’n polis af te sluiten. Wat doet zo’n adviseur eigenlijk voor zijn vergoeding? Inventarisatie, uitwerking, overleg, vergelijkingen en keuze overleg, aanvraagtraject, medisch traject, controle en vastlegging.

Natuurlijk kunnen ZZP-ers of DGA’s ook vaak zelf de keuze prima maken maar een fout is snel gemaakt en bij schade niet meer te herstellen.

Audio

Luister eens onze podcast over de verschillende elementen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Soms een paar open deuren in deze podcast maar ook veel tips en truc’s.

Prijs advies.

De gemiddelde prijs bedraagt voor een advies zal ongeveer € 500,- bedragen. Daar wordt een adviesrapport voor gemaakt en gesprekken gevoerd. Daarna komt er een vergelijking tussen de verzekeraars op prijs en voorwaarden. Daarna komt er nog een medisch traject, en controle opmaak polis door de verzekeraar. Een eerste stap om de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering inzichtelijk te krijgen, is onderstaande informatie naar ons toe te zenden. Er komt dan een indicatie premie voorstel met een paar extra ideeën retour. Daarna beslist u of ons advies interessant voor u is. Kies er ook altijd voor een jaarlijkse beheerfee te betalen (globaal € 250,-) zodat de verzekering altijd up to date blijft.

Update juni 2023

Er zijn nieuwe ontwikkelingen. Nationale-Nederlanden meldt hierover het volgende:

De Belastingdienst heeft een nogal opmerkelijk standpunt ingenomen over de fiscale aftrekbaarheid van de bemiddelingskosten bij een direct ingaande lijfrente. In dit standpunt schetst de Belastingdienst de situatie van een belastingplichtige die door de lijfrente-uitvoerder van zijn keuze naar een deskundige wordt gestuurd, omdat deze verzekeraar geen online kennis- en ervaringstoets (KET) aanbiedt. Met andere woorden: de verzekeraar biedt zijn lijfrenteproduct niet ‘execution only’ aan, maar alleen door tussenkomst van een adviseur/bemiddelaar. De kosten daarvan zijn volgens de Belastingdienst fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelastingheffing als kosten ter verwerving van uitkeringen uit inkomensvoorzieningen. Deze aftrekbaarheid zou volgen uit art. 3.108 Wet IB 2001. De fiscale aftrek uit hoofde van deze bepaling valt buiten de begrenzingen van de jaarruimte/ reserveringsruimte. Ook zonder jaarruimte/reserveringsruimte is de nota dus fiscaal aftrekbaar.

Zoals gezegd is dit een hoogst opmerkelijk standpunt van de Belastingdienst. In de jaren 2002 tot en met 2012 kenden we art. 1.7b Wet IB 2001. Op grond van deze bepaling werd met de premie voor een lijfrenteverzekering gelijkgesteld de nota van de assurantietussenpersoon voor het afsluiten of verlengen van de lijfrenteverzekering of het incasseren van premies. De nota was daarmee fiscaal aftrekbaar binnen de jaarruimte/reserveringsruimte. Met de komst van het provisieverbod voor de financiële dienstverlening per 1 januari 2013 is art. 1.7b Wet IB 2001 vervallen. De volstrekt duidelijke bedoeling van de wetgever hierbij: de nota voor advisering/bemiddeling bij lijfrenten is niet langer aftrekbaar voor de inkomstenbelastingheffing. Zie daarvoor ook de Tweede Nota van Wijziging bij het Belastingplan 2013, p. 10, 11 en 16. De kennisgroep fundeert de fiscale aftrekbaarheid nu echter op art. 3.108 Wet IB 2001. Die uitleg is nooit eerder aan deze bepaling gegeven.

De vraag is hoe ruim of beperkt dit standpunt nu gelezen moet worden:
− Is de nota alleen fiscaal aftrekbaar voor het deel van de nota dat ziet op de KET? Dat lijkt ons eerlijk gezegd erg onwaarschijnlijk.
− Zijn de kosten alleen aftrekbaar als een uitvoerder géén ‘execution only’ aanbiedt? Ook dat lijkt ons een nogal onwaarschijnlijk criterium.
− Geldt het standpunt alleen voor direct ingaande lijfrenten of ook voor opbouwende lijfrenten? Met de uitleg van de Belastingdienst lijkt de fiscale aftrekbaarheid zich te beperken tot direct ingaande lijfrenten.

KG:070:2023:21 Bemiddelingskosten bij een direct ingaande lijfrente

Publicatiedatum 14-12-2023, 14:59 | Laatste update 14-12-2023, 15:02 

|Update december 2023

Standpunt

Aanleiding

De belastingplichtige wil bij het bereiken van de expiratie-/einddatum van een afgesloten lijfrentecontract een direct ingaande lijfrente afsluiten. De belastingplichtige kan deze lijfrente online afsluiten zonder tussenkomst van een deskundige als de belastingplichtige zelf een kennis- en ervaringstoets (hierna: KET) aflegt. Met een deskundige wordt bedoeld een persoon die beschikt over een vergunning om te mogen bemiddelen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Niet alle lijfrente-aanbieders bieden online een KET aan waardoor de belastingplichtige een deskundige moet inschakelen voor de aanvraag van een direct ingaande lijfrente. De belastingplichtige kan er ook voor kiezen om een aangeboden KET niet zelf af te leggen en in plaats daarvan een deskundige in te schakelen. In beide situaties betaalt de belastingplichtige bemiddelingskosten voor bijstand door de deskundige.

Vragen

  1. Zijn de bemiddelingskosten, die de belastingplichtige maakt voor bijstand door een deskundige bij het aanvragen van een direct ingaande lijfrente in beide situaties, aftrekbaar?
  2. Tot welk bedrag is het gebruikelijk om bemiddelingskosten in aftrek te brengen?

Antwoorden

  1. Ja, in beide situaties zijn de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige bij het aanvragen van een direct ingaande lijfrente op grond van artikel 3.108 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) aftrekbaar. Het maakt hierbij niet uit of de belastingplichtige al dan niet gebruik kan maken van een KET.
  2. De bemiddelingskosten zijn op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001 aftrekbaar voor zover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is. Een bedrag van € 250 kan in dit kader als gebruikelijk worden beschouwd.

Beschouwing

Artikel 3.108 Wet IB 2001 ziet op de aftrekbare kosten die drukken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 3.100, eerste lid, Wet IB 2001. Van aftrek van kosten kan sprake zijn, als de kosten zijn gemaakt voor verwerving, inning en behoud van die uitkeringen en verstrekkingen.

Aftrekbare kosten moeten worden onderscheiden van de niet-aftrekbare kosten tot verwerving van een bron van inkomen (de zogenaamde bronkosten).

Definitie ‘bemiddeling’

In artikel 1:1 Wft is een definitie van het begrip ‘bemiddelen’ opgenomen. De Wft verstaat – voor zover in dit verband van belang – onder bemiddelen:

  1. “alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake een ander financieel product dan een financieel instrument, krediet, premiepensioenvordering of verzekering tussen een consument en een aanbieder;
  2. (…);
  3. (…); of
  4. alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering;
  5. (…).”

Bemiddelingskosten

In beide in de aanleiding geschetste situaties schakelt de belastingplichtige een deskundige in, om ter uitvoering van een al bestaand lijfrentecontract een direct ingaande lijfrente af te sluiten. De bemiddelingskosten voor de deskundige maakt de belastingplichtige in die gevallen met het doel direct de periodieke uitkeringen uit een al bestaand lijfrentecontract te verwerven. Daarbij valt te denken aan distributie-/aansluitkosten en kosten in verband met de attestatie de vita (schriftelijk bewijs van in leven zijn). Dit zijn de kosten die noodzakelijkerwijs zijn verbonden aan het tot stand brengen van een lijfrentecontract tussen de belastingplichtige en de lijfrente-uitvoerder. Deze kosten worden in de geschetste situaties dus gemaakt ter verwerving van de periodieke lijfrente-uitkeringen en zijn daarmee aftrekbaar op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001 voor zover zij in hun totale omvang niet overtreffen wat gebruikelijk is. Een bedrag van € 250 kan in dat kader als gebruikelijk worden beschouwd.

Het maakt niet uit of de lijfrente-aanbieder wel of geen KET aanbiedt. In beide situaties wordt namelijk een deskundige ingeschakeld om de direct ingaande lijfrente af te sluiten. De in dat verband gemaakte kosten zien dan op de verwerving van de lijfrente-uitkeringen.

Bemiddelingskosten die worden gemaakt om een direct ingaande lijfrente af te sluiten, terwijl geen sprake is van (de uitvoering van) een al bestaand lijfrentecontract, zijn niet aftrekbaar. Dit zijn immers bronkosten. Deze kosten worden dus niet gemaakt voor het verwerven van periodieke (lijfrente-)uitkeringen uit een al bestaande bron. Daarom zijn deze kosten niet aftrekbaar op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001. Datzelfde geldt voor advieskosten die worden gemaakt in verband met een (af te sluiten) lijfrente.

Let op:

Bemiddelingskosten die worden gemaakt om een uitgestelde lijfrente af te sluiten, zijn geen kosten gemaakt ter verwerving van periodieke uitkeringen. Daarom zijn deze kosten niet aftrekbaar op grond van artikel 3.108 Wet IB 2001. Datzelfde geldt voor de productkosten die de aanbieder verwerkt bij het vaststellen van de lijfrente-uitkeringen.


Premie online berekenen

Verzuimverzekeringen offertes Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

De AOV van een ZZP-er op Youtube

Dat de verzekering hard nodig is voor veel ZZP-er staat niet ter discussie.