Venijnige verhoging AOW-leeftijd

AOW leeftijd 2015De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.

Zelf rekenen geeft nauwelijks extra inzicht op de website van de overheid. Reden is de venijnige extra maatregelen dat de AOW tevens gekoppeld is aan de levensverwachting. Op basis van de huidige levensverwachting mag verondersteld worden dat de AOW leeftijd in 2022 dus 3 tot 7 maanden verder zal liggen dan 67 jaar. De tabel hiernaast is dus een deel van het verhaal van de AOW leeftijd. Uw AOW-leeftijd is dus minimaal 67 jaar en u weet pas 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.

AOW prognose leeftijd 2015Ondanks de stijgende AOW-leeftijd zal het aantal inwoners in de AOW-leeftijden naar verwachting toch toenemen, van 3,0 miljoen nu naar 3,9 miljoen rond 2040. Na 2040 wordt een daling voorzien.

Een nieuwe pensioen deelnemer van 20 jaar in een pensioenregeling zal dus rekening moeten houden met een AOW leeftijd van 75 jaar. Dat zullen dus 55 dienstjaren worden met voor velen ook tientallen jaren een hoge doorsneepremie aan het pensioenfonds.

En de praktijk? Een nieuwe AOW-leeftijd betekent een andere pensioenrichtleeftijd en meestal een andere pensioenleeftijd, lijfrente- en pensioenkapitalen opschuiven, gewijzigde fiscale tarieven, veranderde pensioeningang eisen pensioenuitvoerders, indexeringsproblematiek, Ondernemingsraad OR-discussies, compensatie, gewijzigde pensioen-ontslag-bedingen POB, etc.

De technische toelichting AOW leeftijdwijziging …….
De bevolkingsprognose, waarvan de prognose van de levensduur een onderdeel is, wordt periodiek bijgesteld, waarbij de meest recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten worden meegenomen. Ten opzichte van de prognose uit 2012 zijn er dit keer vooral bijstellingen bij de internationale migratie. Voor de verwachte levensduur zijn de veronderstellingen vrijwel niet gewijzigd, waardoor ook de prognose voor de AOW-leeftijd vrijwel gelijk is. Wel werd in de vorige prognose nog een AOW-leeftijd van 67 jaar voor 2022 verwacht, nu is dat 67 jaar en 3 maanden. Op de verschillen met de vorige prognose wordt uitgebreider ingegaan in het artikel Bevolkingsprognose 2014-2060: groei door migratie (zie link bij dit artikel). Voor de prognose van de levensduur worden de dalende sterftetrends in Nederland en andere West-Europese landen als uitgangspunt genomen, daarnaast wordt rekening gehouden met de invloed van veranderend rookgedrag.

Met het begrip virtuele levensduur, dat in dit persbericht wordt gebruikt, wordt gedoeld op de periode-levensverwachting. De periode-levensverwachting is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Voor de schatting van de werkelijke levensduur wordt de cohort-levensverwachting gebruikt. Bij de berekening daarvan worden voor elke leeftijd de sterftekansen gebruikt van het jaar waarin men die leeftijd bereikt. Beide type levensverwachting hebben toepassingen. De periodelevensverwachting geeft een schatting van de levensduur zonder daar op dat moment nog niet gerealiseerde ontwikkelingen in de volksgezondheid en medische techniek bij te betrekken. Het is daardoor een bruikbare indicator voor de stand van zaken op dat gebied in een bepaald jaar. De cohort-levensverwachting geeft de beste schatting voor de werkelijke levensduur die mensen zullen bereiken.

Beide type levensverwachting worden door het CBS gepubliceerd. Omdat de CBS-prognose niet verder kijkt dan 2060, wordt de cohort-levensverwachting niet gepubliceerd voor generaties die later dan 1961 geboren zijn. Voor latere generaties worden wel sterfte- en overlevingscijfers tot aan 2060 gepubliceerd. Het CBS publiceert onzekerheidsmarges rond een aantal prognosecijfers.

Het 67%-prognose interval moet daarbij geïnterpreteerd worden als de waarden waarbinnen het cijfer waarschijnlijk zal vallen, het 95%-interval als waarden waarbinnen het zeer waarschijnlijk zal vallen. Zie grafiek 1 voor de marges rond de toekomstige AOW-leeftijd, die afhangen van de onzekerheid in de prognose van de virtuele levensduur. Volgens het regeerakkoord voor de periode 2013-2017 wordt vanaf 2022 de AOW-leeftijd gekoppeld aan de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag. Voor de jaren 2000-2009 bedroeg deze 18,26 jaar. De stijging van de periode-levensverwachting ten opzichte van dit ijkpunt wordt verwerkt in de AOW-leeftijd.

De bijstellingen van de AOW-leeftijd worden steeds vijf jaar van tevoren vastgesteld op basis van de dan geldende CBS sterfteprognose. Personen die in Nederland verblijven zonder zich bij een gemeente in te schrijven zijn niet meegeteld in de bevolkingscijfers. Bron CBS

Screen Shot 06-13-15 at 11.04 AM

Pensioen Lijfrente AOW

Reacties

7 reacties op “Venijnige verhoging AOW-leeftijd”

Laat uw reactie achter