Aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie een no-brainer

Aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie is voor elke ondernemer belangrijk maar zeker voor elke zorgpraktijk een no-brainer. Er zijn echter wel belangrijke verschillen binnen de verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen.

Deze verzekering voor aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie dekt schade aan mensen en zaken. Oftewel zaakschade en letselschade.

Premie direct online

1. Letselschade (personenschade)

Letsel of benadeling van de gezondheid van een persoon, beide al dan niet de dood tot gevolg hebbend, en schade die voortvloeit uit de juridische aansprakelijkheid voor fysiotherapeuten en fysiotherapie.

2. Zaakschade

aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie

Er is dekking bij aansprakelijkheid voor fysiotherapeuten en fysiotherapie voor zaakschade bij

a. Beschadiging, verontreiniging en vervuiling van zaken, en schade die daaruit voortvloeit;
b. verlies, vernietiging en verdwijning van zaken, en schade die daaruit voortvloeit;
alles voor zover het gaat om zaken die van anderen zijn dan van verzekeringnemer.

3. Vermogensschade

a. Aantasting van het vermogen van een cliënt die niet het gevolg is van schade aan personen en/of zaken.
b. Aantasting van het vermogen van een zorgverzekeraar als gevolg van een medische fout waarvoor verzekerde ten opzichte van de cliënt aansprakelijk is.

Uitsluiting

Onder zaakschade wordt niet verstaan schade die uitsluitend bestaat uit het niet of niet juist functioneren van informatiedragers, zoals cd’s, memory cards en harddisks en/of verlies of verminking van daarop vastgelegde gegevens, tenzij die schade wordt veroorzaakt door een fysieke beschadiging van deze informatiedragers zelf.

Verzekerd zijn bij aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie verzekeren

 1. De fysiotherapeut;
 2. De instellingen, stichtingen en fondsen van alle op het polisblad vermelde (rechts)personen die zijn opgericht in de verhouding tussen deze (rechts)personen en de ondergeschikten en/of de bestuurders, zoals personeelsverenigingen en pensioenfondsen. Ook de bestuurders en ondergeschikten van deze instellingen, stichtingen en fondsen zijn verzekerd;
 3. De ondergeschikten;
 4. De familieleden en huisgenoten;
 5. De vennoten, leden van de maatschap, commissarissen en bestuurders;
 6. De ondergeschikten, de familieleden en huisgenoten van de vennoten, leden van de maatschap, commissarissen en bestuurders.

Natuurlijk zijn deze personen alleen verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering als  het gaat om werkzaamheden die zij voor u verrichten (of waarneming).

Premie direct online

Voorrisico

Aansprakelijkheid voor fysiotherapeuten en fysiotherapie kan in het verleden zijn ontstaan. Dat kunnen uw eigen relaties zijn maar ook relaties uit oude dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) van een oude werkgever of maatschap kunnen een ernstige bron zijn van veel ellende. Dit zogenaamde voorrisico is een aspect om direct bij het aangaan van een verzekering rekening mee te houden. Laat goed controleren hoever het risico aanwezig is en of het zinvol dit mee te verzekeren. De aansprakelijkheid voor fysiotherapeuten en fysiotherapie kan dus nog ver in het verleden liggen.

Narisico

Periode ná de datum van beëindiging van deze verzekering. Deze periode begint op het moment waarop de verzekering eindigt, waarin de verzekering nog dekking biedt voor aansprakelijkheid voor fysiotherapeuten en fysiotherapie, en als de verzekerde aansprakelijk gesteld wordt voor schade door een gedraging tijdens de geldigheidsduur van de verzekering.

Bijzonderheden

 1. Verzekeringnemer is ingeschreven in het BIG-register.
 2. Bij het aangaan van deze verzekering was onzeker dat een gedraging van verzekerde en/of het bezitten van een bepaalde hoedanigheid tot schade zou leiden.

Verweren tegen (on)terechte aansprakelijkheid

De verzekeringsmaatschappij vergoedt bij aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie, meestal

 1. de kosten van verweer,
 2. de kosten van rechtsbijstand

Het belang van een goede rechtsbijstand en een juist verweer, die aan een dergelijke verzekering is verbonden mag niet onderschat worden. Immers, ook onterechte aansprakelijkheidstelling kunnen veel slapeloze nachten opleveren voor degene die aansprakelijk wordt gesteld. De persoonlijke verantwoordelijkheid die vaak wordt gevoeld, wordt verzacht doordat een extern juridische partner de emotionele druk wegneemt. Het feit dat de verzekeringsmaatschappij deze juridische strijdt kan overnemen, geeft veel rust rondom de zakelijke kant van een aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie.

Verzekeringen voor fysiotherapeuten en fysiotherapie algemeen

De verzekeringsvoorwaarden verschillen sterk per verzekeraar. Hierboven ziet u de algemene voorwaarden die verzekeringsmaatschappijen hanteren bij het verzekeren van de aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie De verzekeringsvoorwaarden van de aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie zijn altijd na te lezen bij de informatiepagina’s en verzekeringsvoorwaarden op onze website.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering fysiotherapeuten . (Direct premie online)
 2. (Beroeps) arbeidsongeschiktheidsverzekering. (Vraag een offerte aan)
 3. Rechtsbijstandverzekering. (direct premieonline)
 4. Het pensioenfonds voor fysiotherapeuten de Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (SPF). Deelname is wettelijk verplicht.

Informatiepagina

Een fraai overzicht van de ontwikkeling in het werk van fysiotherapeuten en fysiotherapie ziet u hieronder.

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter