Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering in 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering afsluiten is eenvoudig. De meeste stichtingen, verenigingen of coöperaties kunnen volstaan met een online goedkope basis verzekering. Maar is het ingewikkelder of voldoet uw stichting niet aan de voorwaarden start dan met een maatwerkofferte aanvraag.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Een zinvolle polis …?

Maar is het een zinvolle Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering? Weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het echter niet direct om de schadeclaim maar vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Niet zelden worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Wie zijn verzekerd op een Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering

Als een bestuurder van een Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk wordt gesteld dan is met deze verzekering verzekerd voor alle kosten van verweer. Zelfs bij onterechte claims. Als er een uiteindelijke schadevergoeding betaald gaat worden dan wordt die schadevergoeding ook vergoed door de bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering. Alle bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten zijn meeverzekerd.

Zijn ex-bestuurders ook meeverzekerd

Jazeker. Ook ex-bestuurders zijn meeverzekerd.

Het grote uitlooprisico bij Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering

Let op, het kan direct bij aanvang aantrekkelijk zijn deze, zogenaamde uitloop, direct mee te verzekeren. Weliswaar is die opslag op het oog een stevige opslag van vaak 50%; bij het nadien extra meeverzekeren van deze uitloop op een bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering dan wordt die opslag al snel 125% van de premie. De verzekeringsmaatschappij schat immers dan in dat de kans op bestuurdersaansprakelijkheid veel groter is geworden. Denk dan bijvoorbeeld aan een faillissement waarbij u als bestuurder plots door de curator als ex-bestuurder wordt aangemerkt. U heeft dus de mogelijkheid om vooraf uitloopdekking in te kopen indien de polis wordt beëindigd als gevolg van een fusie, overname, faillissement of bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Door dit reeds bij aanvang van de polis in te kopen voorkomt men dat u in alle hectiek van een faillissement, fusie of opheffing van de rechtspersoon verzuimt (om op tijd) een uitloopdekking in te kopen en dus dat de (ex) bestuurders zelf moeten opdraaien voor de tekorten.

Niet verzekerd zijn de volgende organisaties

 1. Verenigingen, stichtingen of coöperaties die korter dan 1 jaar bestaan
 2. Verenigingen, stichtingen of coöperaties met een negatief eigen vermogen
 3. Verenigingen, stichtingen of coöperaties die de afgelopen 2 jaar verlies hebben geleden
 4. Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Hier onze VVE verzekeringspakket online. Inclusief bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE.
 5. Financiële instellingen en (pensioen)fondsen
 6. Stichting administratiekantoren en stichtingen preferente aandelen
 7. Betaald Voetbal Organisaties (BVO)
 8. Informele verenigingen (= geen statuten in notariële akte opgemaakt)
 9. Claimstichting of claimvereniging

Maatwerk Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering kan vaak wel worden afgesloten maar dan is er maatwerk nodig. op deze pagina kunt u die maatwerkofferte aanvraag. De premie zal hoger zijn dan de basis bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering.

Toename claims richting bestuurders

Het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid neemt elk jaar toe. Toch komen dergelijke claims slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de publiciteit en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van dit risico. Op de website rechtspraak.nl zijn de vele uitspraken te vinden van de bestuurlijke aansprakelijkheid. Let even op dat bestuurdersaansprakelijkheid ook vaak buiten de rechtsgang komt vanwege het feit dat partijen onderling overeenstemming bereiken over het schikken van de claim.

WBTR geeft strengere eisen voor bestuurders

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Uitgebreid informatie via onze speciale WBTR informatiepagina.

De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. Meer info.

De belangrijkste verzekeraar HDI.

HDI is één van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen voor het bedrijfsleven in Nederland. Hun kernactiviteit is het verzorgen van specialistische schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders, zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot multinational. HDI is vooral bekend onder andere op het gebied van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid, Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie, Glas, Product Recall en Kidnap&Ransom. Vaak specialistische verzekeringen met een hoog noodzakelijke verzekeringskennisniveau.

Voorbeeld Stichting Woning

Stichting Woning heeft geen jaarrekeningen opgemaakt de laatste jaren. Er treedt een nieuw bestuur aan en die gaat de oude bestuurders aansprakelijk stellen. Dit nieuwe bestuur vindt namelijk dat het oude bestuur ten onrechte een forse bedrag van 4 ton heeft ontrokken aan de stichting. De rechtbank is het met het nieuwe bestuur eens dat er ten onrechte een onheuglijke administratie is gevoerd. Het oude bestuur had jaarcijfers moeten maken. Dat er geen jaarrekeningen zijn opgemaakt vindt de rechtbank een tekortkoming van de oude bestuurders. Immers de statuten niet gevolgd. Een ernstig verwijt waar grote gevolgen aan vast zitten.

Voorbeeld Clubhuis sportvereniging

Het clubhuis van een sportvereniging is aan vernieuwing toe. De voorzitter heeft een aannemer opdracht gegeven om een nieuw clubhuis neer te zetten. Het is een mooie opdracht voor de aannemer. Maar er blijkt onvoldoende geld in kas.  De sportvereniging kan het contract niet nakomen. De aannemer lijdt een stevig verlies daardoor. De aannemer vindt de voorzitter en de andere bestuursleden aansprakelijk en spreekt hen in hun privévermogen aan.

Voorbeeld nieuwe kantine sportvereniging

De bestuurders van een sportvereniging kopen voor hun vereniging een stuk grond voor de bouw van een nieuw kantine. Maar een ‘schoon grond verklaring’ vergeten ze aan te vragen. Plots blijkt de aangekochte grond ernstig vervuild en blijft de vereniging met een grote financiele schade zitten. De vereniging zelf claimt de schade bij de bestuurders.

Voorbeeld Jazzfestival

Een stichting van een jazzfestival heeft zich flink vergist in het aantal bezoekers. Er komt een zwaar tekort in de begroting en de stichting gaat failliet. De crediteuren stellen de bestuursleden van de stichting aansprakelijk voor de niet betaalde nota’s.

Onverwachte andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de Bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een specialist Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professioneel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premie online berekening

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video