Technologie aansprakelijkheid verzekering 2019 voor 9 gevaren

Technologie aansprakelijkheid verzekeringDe technologie aansprakelijkheid verzekering biedt uitgebreide en op maat gemaakte dekkingen voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade en alle overige bedrijfsrisico’s. Hieronder een uitgebreide opsomming van de verschillende aansprakelijkheidsclaims die u kunt krijgen.

1. Zaakschade aansprakelijkheid

Schade aan zaken van een ander en onroerend goed. Dit wordt aangeduid als bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bedrijven. Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is niet wettelijk verplicht maar wordt meestal als eerste verzekering gestart. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. Het risico is weliswaar relatief klein maar de schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Denk eens aan een brand die u veroorzaakt. Daar wordt deze polis vaak gezien als een no-brainer voor elk bedrijf.

IT-Technologie aansprakelijkheid premie

2. Milieuschade aansprakelijkheid

Werkt u met gevaarlijke stoffen en komen die in “het milieu” terecht dan eist de Milieu wet dat u de schade moet opruimen. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandstoffen, bepaalde kunststoffen, asbestdeeltjes en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. Het opruimen/saneren van het milieu kost veel geld en tijd. Er wordt nog een expliciet verschil gemaakt in schade op het eigen terrein en andermans gebied. Meer info.

Aansprakelijkheid maatwerk

3. Beroepsfouten aansprakelijkheid

Dit zijn veelal vermogensschades. Het is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Vooral bij juridische en administratieve beroepen zien we deze risico’s. Maar ook veel technische beroepen zoals architecten, ingenieursbureau’s en technologie (advies) bedrijven kan deze schade ontstaan en de daaruit voortvloeiende claims.

4. Product aansprakelijkheid

Technologie aansprakelijkheid verzekering

Maak u zelf een “eigen” product dan bent u ook zelf aansprakelijk voor (gevolg)schade. De aansprakelijkheid hangt sterk af van de mate waarin het product gekwalificeerd kan worden als uw eigen product. Verkoopt u echter goederen van een andere leverancier, let dan even op waar de producent is gevestigd. Er zijn flinke verschillen in aansprakelijkheid voor goederen uit de EU-zone of van daarbuiten.

Aansprakelijkheid maatwerk

5. Letselschade aansprakelijkheid

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Deze schade is verhaalbaar op een aansprakelijke partij als het letsel is ontstaan door het doen of nalaten van iemand anders. De veroorzaker van uw letsel kan bijvoorbeeld een verkeersdeelnemer, werkgever of een arts zijn. Er zijn veel voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u iemand aanrijdt en die persoon niet meer kan werken. Zowel de medische kosten, persoonlijke schade en de schade van de desbetreffende werkgever (loondoorbetaling) kan als aansprakelijkheidsclaim worden gesteld.

6. Werkgevers aansprakelijkheid

U bent als werkgever verplicht ervoor te zorgen dat uw werknemers in een veilige omgeving kunnen werken. Maar ook tijdens bedrijfsuitjes en u bent zelf aansprakelijk bij schade tijdens woon-werk verkeer. Die werkgeversaansprakelijkheid zorgt dus voor een grote en uitgebreide verantwoordelijkheid. De zorgplicht geldt ook voor ingehuurde krachten (bijvoorbeeld uitzendkrachten) en vrijwilligers. De werkplek en de middelen en werktuigen waarmee wordt gewerkt, dienen ingericht te zijn ter voorkoming van schade, personeel moet voldoende worden geïnstrueerd én de nakoming en naleving van al deze maatregelen en instructies moet worden gecontroleerd.

Werknemersschade verzekering

7. Werknemersaansprakelijkheid onderling

Werknemers die bij elkaar onderling schade veroorzaken, of schade krijgen tijdens hun werk voor het bedrijf, vallen ook onder bedrijfsaansprakelijkheid. Let op dat er vaak wel weer een uitsluiting is als de schade wordt veroorzaakt door gebruik van alcohol of drugs. Of als er machine gebruikt worden voor “een geintje”. Duidelijke werkafspraken zijn dus altijd aan te bevelen.

8. Opzicht schade aansprakelijkheid

U heeft ongetwijfeld regelmatig zaken ´onder opzicht´. Daar bedoelen we mee dat u zaken van anderen onder zich heeft om te gebruiken, bewerken, repareren, behandelen of reinigen. Een dergelijke schade is vaak standaard uitgesloten op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maar kan wel, op verzoek, worden toegevoegd. Als voorbeeld kunt u denken aan een technologiebedrijf dat speciale meetapparatuur leent voor een wetenschappelijke test en deze apparatuur beschadigd raakt.

9. Bestuurders aansprakelijkheid

Niet zelden gaat het flink financieel mis met een technologiebedrijf. Er zijn immers grote kansen maar ook grote risico’s. Vergeet echter niet dat er een persoonlijke aansprakelijkheid uit kan voortvloeien. Gat het mis, dan kan er snel een bestuurlijke aansprakelijkheid worden “gevonden”. Voorbeelden.

Overzicht alle bedrijven verzekeringen

De bron van aansprakelijkheidsrisico’s

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een technologie aansprakelijkheid verzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.

Speciaal verzekeringspakket voor technologie bedrijven

Technologiebedrijven kennen vaak complexe aansprakelijkheidsrisico’s. Het kan verstandig zijn daarnaast ook de andere “statische” risico’s te beoordelen. brand, diefstal, ziekte, storm rechtsbijstand, etc. Voor de eenvoud hebben we daarvoor een speciaal inventarisatiepagina gemaakt zodat er een systematische controle kan zijn op de risico’s en gevaren.

Handige professionele bedrijven checklist

Wijzigingen bedrijfsactiviteiten

Technologie aansprakelijkheid verzekering is dan geen statische polis. Er zal, zeker in deze technologie sector, intensief met de adviseur contact moeten zijn zodat de juiste verzekeringsdekking in stand blijft of aangepast wordt aan de nieuwe omstandigheden. Een technologie aansprakelijkheid verzekering geeft nooit een generieke dekking maar is altijd gekoppeld aan de inschatting van de risico’s door het bedrijf zelf, de adviseur en de verzekeraar.

Premie maatwerk

De premie is natuurlijk afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave. De premie kan per maand worden betaald en de incasso vindt vaak automatisch plaats. Let bij een contract tevens op de contractduur. Een kortlopend contract is vaak flexibeler maar kan ook tussentijdse premiegevolgen hebben.

Aansprakelijkheid maatwerk

Niet verzekerd

 1. Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is meestal niet meeverzekerd. Hiervoor moet een aparte milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
 2. Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is ook niet gedekt. (i.c. Beroepsaansprakelijkheid). Zie onze informatie hieronder over het verschil bij een technologiebedrijf met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 3. Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt).
  1. Gereedschappen premie
  2. Transport goederen premie
 4. Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen. (Die zijn altijd verzekerd via de WAM.)
 5. Bestuurdersaansprakelijkheid

Sectoren voor een technologie aansprakelijkheid verzekering

 1. Industriële Elektronica
 2. Gebouw Automatisering
 3. Industriële Automatisering
 4. Laboratorium Technologie
 5. Medische Technologie

Voor de petrochemie sector verwijzen wij u graag naar deze informatie/premies.


Verschil bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Bij een Technologie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt verzekerd zaak- en letselschade. Bij beroepsaansprakelijkheid is alleen sprake van een risico op vermogensschade.

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Audio Beroepsaansprakelijkheid

ZZP en MKB in de technologie sector

De branche maakt veel gebruik van ZZP-ers en kleinere bedrijven en toeleveranciers.  Soms worden ook deze bedrijven geconfronteerd met het verplicht verzekeren van hun activiteiten via een Technologie aansprakelijkheid verzekering (specifiek het bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsrisico). Het begint daarbij goed inzicht te krijgen in de gebruikte leveringsvoorwaarden en de feitelijke activiteiten. Daarbij blijkt vaak een sterke verwevenheid van innovatie en andere sectoren.

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter