Aanvragen offerte
Aanvragen verzekering
Downloaden brochure
Downloaden polisvoorwaarden

 

Dekking computerverzekering

Gedekt is schade wanneer de computer bedrijfsklaar is opgesteld maar ook wanneer er schade ontstaat tijdens reiniging, demontage, montage, inspectie, reparatie of revisie of verplaatsing.
De reikwijdte van de dekking beperkt zich tot plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging. In principe maakt het niet uit door welke oorzaak (tenzij deze uitdrukkelijk is uitgesloten).

Extra Kosten (Aanvullende dekking)

Wanneer een onderneming in hoge mate afhankelijk is van het computerpark en de informatie die daarin is opgeslagen dan ligt een onderneming stil op een vitaal punt wanneer er schade optreedt.
De extra kosten om de werkzaamheden elders uit te voeren zijn mee te verzekeren op uw computerverzekering. Doel van deze dekking is om de schade door stilstand te voorkomen, te verminderen of op te heffen. De extra kosten betreft onder meer:

  • Voorbereidingswerkzaamheden (bijvoorbeeld conversies)
  • Terugvallen op handmatige werkzaamheden (inhuren extra personeel)
  • Reis- en verblijfskosten
  • Huur van computertijd op een aan derde behorende installatie
  • Transportkosten informatiedragers
  • Eventueel de kosten van overwerk door eigen personeel

De extra kosten-dekking kent een wachttijd van bijvoorbeeld 2 of 3 dagen en een maximale uitkeringstermijn (van bijvoorbeeld 13 of 26 weken).

Premiestructuur

Uw computerverzekering is vaak gelieerd en aangepast op uw lease-, onderhouds- en huurcontracten. De premie van uw computerverzekering is dan ook afhankelijk van wat u reeds wel/niet heeft geregeld in gelieerde contracten.
Zeker indien u een aanzienlijk computerpark heeft zal de verzekeraar een inspectie (bezichtiging op locatie) willen uitvoeren en uw contracten en procedures willen hebben.

Reconstructieverzekering (aanvullende dekking)

Hieronder wordt verstaan de herstelkosten voor:

  1. Data
  2. Informatiedragers
  3. Programmatuur

Deze verzekering dekt de kosten van het reconstrueren van verloren gegane of verminkte informatie op informatiedragers.  De dekking van deze verzekering geschiedt op premier-risquebasis.
Gedekt zijn onder meer:
• Huur van tijdelijke kantoorruimte
• Salarissen van tijdelijk personeel
• Huur van computertijd indien noodzakelijk voor de reconstructie
• Alle overige kosten die gemaakt moeten worden van het reconstrueren van de verloren gegane informatie

Uitsluitingen computerverzekering

• Natuurrampen, atoomkernreacties en molest
• Slijtage en geleidelijk bederf ten gevolge van gewone werking
• Schade aan externe informatiedragers (tenzij meeverzekerd)
• Brand (is meeverzekerd op uw brandverzekering, is eventueel mee te verzekeren)