Aansprakelijkheid voortvloeiende uit een overeenkomst. Het niet (geheel), niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit hoofde van een overeenkomst noemt men wanprestatie of, in termen van het huidige Burgerlijk Wetboek een toerekenbare tekortkoming.
Men maakt hierbij onderscheid tussen negatieve (niet of niet tijdig nakomen) en positieve wanprestatie (niet behoorlijk nakomen)