Doorgaans zijn gedekt:
• Muntgeld
• Bankbiljetten
• Getekende cheques
• Promessen
• Effecten
• Certificaten
• Coupons
Voor het frauderisico zijn tevens bank- en girosaldi verzekerd.

Eigen risico

Men kan kiezen uit een vast bedrag of een percentage van de schade.

Frauderisico

Fraude is verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte. Oplichting is het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid met de intentie daardoor betaling, afgifte of remise van waarden te bewerkstelligen.
Bij de dekking staat niet de persoon centraal maar de verzekerde waarden. Deze waarden bepalen ook het totaal verzekerde bedrag. Aangezien fraude zich over een langere tijd kan uitstrekken zijn hier regelmatig hoge bedragen verzekerd.
Fraude door de directeur/eigenaar, met 50% of meer van het eigendom, is niet verzekerd.

Inlooprisico

Het inlooprisico (dat wil zeggen schade veroorzaakt vóór de ingangsdatum) is standaard niet meeverzekerd. Vaak is dit tegen een extra premie wél mee te verzekeren. Kluizen en brandkasten
Een kluis is primair bedoelt tegen inbraak. Een brandkast biedt bescherming tegen vernietiging door brand of waterschade.
Afhankelijk van de kwaliteit van de brandkast zal de verzekeringsmaatschappij het maximaal verzekerbaar bedrag bepalen. De stichting SKB (Stichting Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten) houdt een actuele lijst bij met per kluis (merk en type) de maximale waardeberging.
Waarop moet u letten bij de aanschaf van een brandkast en/of kluis?
• De fysieke grootte
• Aantal noodzakelijke sleutels
• Op welke plaats dient de brandkast/kluis geplaatst te worden?
Dit is van belang voor eventuele bouwkundige- en technische aanpassingen en beveiligingen.
Waartegen wilt u verzekerd worden? De lijst (helaas niet op het internet) van het SKB helpt u daarmee.

Ontdekkingstermijn

Doorgaans zal men verlies of diefstal van geld en/of waardepapieren vrij snel ontdekken. Bij fraude kan het echter vrij lang duren voordat men tot de ontdekking komt.
Basis- en hoofdregeling is dat de schade moet veroorzaakt zijn ná de ingangsdatum en vóór de einddatum. Vaak staat in de ontdekkingstermijn-clausule dat alleen schade ontstaan binnen één jaar nadat deze is veroorzaakt verzekerd is. Op uw verzoek kan deze termijn voor het frauderisico verlengd worden naar 2 of 5 jaar.

Uitsluitingen

De volgende uitsluitingen zijn op de meeste geld-/fraudeverzekeringen van kracht:
• schade door een personeelslid waarvan u reeds wist dat deze zich eerder schuldig heeft gemaakt aan een vermogensdelict
• schade bij een geopende en onbeheerd achtergelaten kluis
• schade veroorzaakt door vervoer per post of door een niet door de verzekeraar erkende vervoerder

Verblijfsrisico

Verzekerde locaties zijn:
• in de kluis van een bankinstelling
• in een safeloket van een bankinstelling
• in uw woning
• op uw kantoor
Per locatie word bekeken óf en hoeveel er verzekerd kan worden.
Doorgaans zijn alle locaties verzekerd voor:
• afpersing en diefstal gepaard gaan met geweld en/of bedreiging
• diefstal (bij afwezigheid van mensen alleen na braaksporen)
• brand, blikseminslag, ontploffing of door een luchtvaartuig

Vervoersrisico

De dekking gaat in op het moment dat u (of een door u ingehuurde vervoerder) met het transport aanvangt totdat de waarde op de plaats van bestemming is. Bij onderbreking (anders dan kortstondige, noodzakelijke of wettelijk verplichte onderbrekingen) houdt de dekking op. Belangrijk is dat de waarden ook onder handbereik zijn van de vervoerder.
Soms kunnen de vervoerde waarden niet dezelfde dag worden afgedragen. Dan moet het transport worden onderbroken. Alhoewel hiervoor geen dekking is kunt u dit meeverzekeren door middel van een zogenaamde nacht- en/of thuisrisico-clausule. Eén van de eisen die de meeste verzekeraars doorgaans stellen indien er géén kluis aanwezig is, is dat de waarden onder het onmiddellijk bereik zijn en blijven van de beheerder.