Iemand is handelingsbekwaam indien men meerderjarig is (18 jaar of ouder) of gehuwd is en mits men niet onder curatele is gesteld.