De wettelijke vertegenwoordigers kunnen een beroep doen op handelingsonbekwaamheid (bij minderjarigen of personen die onder curatele zijn gesteld)