Herverzekering is een vorm van verzekering, waarbij een verzekeraar een deel van door hem geaccepteerde risico’s verzekert bij een andere verzekeraar. Het kan daarbij gaan om risico’s boven een bepaald bedrag, maar ook om bijzondere (specifieke) risico’s: gezondheid, politieke kredietrisico’s.

Herverzekering kan betrekking hebben op één individuele verzekering (facultatieve herverzekering), maar ook op groepen verzekeringen of op de gehele portefeuille (obligatoire herverzekering).

Binnen het herverzekeringscontract kan worden afgesproken dat de herverzekeraar een bepaald aandeel in iedere verzekering neemt (proportioneel) of dat hij uitsluitend schade boven een bepaalde limiet betaalt (niet-proportioneel).

Herverzekering kan een gevolg van het commerciële beleid van een verzekeraar zijn (om risico’s te kunnen accepteren, die hij anders niet of moeilijker had kunnen accepteren), maar wordt ook door de branche gezamenlijk toegepast met name als het gaat om de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheidsrisico’s: ziektekostenverzekering voor ouderen en andere slechte risico’s, levensverzekering voor degenen met afwijkende gezondheid.In herverzekeringscontracten is geregeld dat de herverzekeraar de verzekeraar volgt ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen om te voorkomen dat de herverzekeraar de dekking onder het oorspronkelijke contract gaat betwisten.