Ongehuwden kunnen zich formeel als partners laten registreren.
Dit heeft, op enkele uitzonderingen na, dezelfde gevolgen als een huwelijk. Het wezenpensioen is een periodieke uitkering die wordt verstrekt aan de (pleeg)kinderen van de deelnemer na diens overlijden. Het pensioen wordt uitgekeerd tot de kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. De leeftijdsgrens is meestal 18 of 21 jaar. Voor nog studerende of invalide kinderen ligt deze grens vaak op 27 jaar. De uiterste grens is 30 jaar.