Planschade is de schade aan onroerend goed die ontstaat na wijziging van de planologie.

De verslechtering van onroerend goed kan bepaald worden door de maximale invulling van de oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie te vergelijken. Na deze vergelijking kan bepaald worden of er sprake is van een verslechtering. Aan de hand van criteria uit de jurisprudentie kan een planschadecommissie bepalen met de taxateur met welk percentage de waarde is gedaald als gevolg van de planologische situatie.

Oorzaken planschade

Planschade kan men lijden ten gevolge van een artikel 19 procedure of een bestemmingsplanwijziging. Zaken in de omgeving van de belanghebbenden kunnen zodanig veranderen dat zij hierdoor benadeeld worden.

Voorbeelden:

  • tegenover de woning was planologisch groen uitzicht maar onder het nieuwe regime wordt er een appartementencomplex neergezet.
  • het niet meer mogen bouwen van een woning of bedrijfspand waarvoor de belanghebbende in eerste instantie het perceel te goeder trouw via een notaris had gekocht.
  • een ander kan iets in je onmiddellijke woonomgeving gaan bouwen waarvoor vroeger nooit een vergunning werd gegeven, maar nu plots wel waardoor het eigen woongenot vermindert, bijvoorbeeld doordat het uitzicht plots wordt belemmerd.
  • toegenomen geluidsoverlast door aanleg of verbreding van een weg of start- c.q. landingsbaan van een vliegveld.
    in bovenstaande gevallen dus ook een mogelijke minderopbrengst bij verkoop van de opstallen of de grond.

De juridische grondslag voor planschade is artikel 49 en 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.