Algemeen

De rechtsbijstandverzekering is een prima aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering: het gaat om het verhalen van schade die anderen aan u toebrengen. Met de rechtsbijstandverzekering kan u uw recht halen, bijvoorbeeld bij een geschil met uw werkgever of met een leverancier.

De verzekering kan worden afgesloten op basis van een:

 • Alleenstaande dekking (dekking primair voor de verzekeringnemer)
 • Gezinshoofddekking (dekking voor alle gezinsleden, ook de meerderjarig kinderen, zolang deze nog thuiswonen of voor studie uitwonend zijn en inwonende bloed- en aanverwanten).

Dekking

De verzekering geeft recht op juridische belangenbehartiging ‘in natura’, uitgevoerd door de deskundigen (veelal juristen) in loondienst van DAS Rechtsbijstand.
Voor dekking moet er sprake zijn van een geschil waarbij de verzekerde is betrokken door de uitoefening van ‘particuliere activiteiten’. Desondanks zijn geschillen met de werkgever ook gedekt.
Andere belangrijke categorieën van kwesties die aanleiding kunnen zijn voor de behoefte aan rechtsbijstand zijn:

 • een geschil met een leverancier van goederen of diensten (consumentengeschillen)
 • het verhalen van schade die men door toedoen van een ander heeft geleden (verhaalsbijstand)
 • een strafrechtelijke vervolging

Wanneer dat nodig is – bijvoorbeeld bij een procedure – zal in overleg met DAS een advocaat of een andere deskundige worden ingeschakeld. De kosten worden per zaak tot 12.500 euro vergoed. Dit maximum is niet van toepassing wanneer u akkoord gaat met de inschakeling van een door DAS voorgestelde advocaat of andere deskundige. In dat geval geldt dus een onbeperkte kostendekking.
Voor de meeste soorten geschillen geldt een Europadekking. Dat wil zeggen dat er dekking is wanneer ten aanzien van het geschil de rechter van een tot Europa behorend land (of niet Europese landen rond de Middellandse zee) bevoegd is en ook het recht van dat land van toepassing is.

Belangrijkste uitsluitingen

Er is geen aanspraak op rechtsbijstand voor:

 • geschillen naar aanleiding van het bezitten, (ver)kopen van een (lucht)vaartuig met een nieuwwaarde boven de € 200.000
 • geschillen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (ook geschillen bij echtscheiding of bij beëindiging van een samenlevingsverband)
 • geschillen naar aanleiding van verhuur/exploitatie van zaken door de verzekerde (ook vermogensbeheer in het algemeen, denk aan bezit, aan-/verkoop van aandelen, effecten etc.)
 • geschillen naar aanleiding van de aanschaf van een tweedehandsvoer-/vaartuig, tenzij er bij een officiële dealer is gekocht en er sprake is van schriftelijke garantie
 • fiscaalrechtelijk geschillen
 • kwesties waarin de verzekerde door een ander aansprakelijk wordt gesteld op basis van een onrechtmatige daad
  arbeidsrechtelijke geschillen waarbij de verzekerde is betrokken als statutair bestuurder van een vennootschap

Bijzonderheden

 • Het financiële belang dat de verzekerde bij de rechtsbijstandverlening heeft, moet minimaal € 225 bedragen. Dit geldt overigens niet bij het verhalen van schade die is geleden bij verkeersdeelneming en bij rechtsbijstand in strafzaken.
 • Er geldt een eigen risico van € 75 bij iedere in behandeling genomen zaak. Dit betekent dat de verzekerde dit bedrag als eigen bijdrage aan DAS is verschuldigd als de zaak onder de dekking valt en DAS een dossier aanmaakt. Het eigen risico speelt geen rol bij geschillen die voortvloeien uit verkeersdeelneming (dat zijn de geschillen die vallen onder de ‘dekking verkeersdeelneming’.
 • In het algemeen geldt een ‘wachttijd’. Dit betekent dat er sinds de ingangsdatum van de verzekering minimaal 3 maanden moeten zijn verstreken alvorens zich een gebeurtenis voordoet die aanleiding is tot een (gedekt) beroep op rechtsbijstand. Een en ander houdt verband met het logische beginsel dat er geen dekking kan zijn voor kwesties die bij het aangaan van de verzekering al te verwachten waren. Het wachttijdvereiste wordt niet toegepast in zaken waarin het karakter van ‘voorzienbaarheid’ geen rol speelt, zoals bij het verhaal van in het verkeer geleden schade.

Dekking verkeersdeelneming

Op de dekking zoals hierboven omschreven (‘volledige dekking’), is een variant mogelijk:

 • de ‘dekking verkeersdeelneming’.

Deze variant omvat rechtsbijstand bij: het verhalen van in het verkeer geleden schade, ongeacht op welke wijze aan het verkeer wordt deelgenomen verkeersstrafzaken. De onderwerpen ‘kostenmaximum’ en ‘eigen risico’ spelen bij deze dekking geen rol.

Premie

De premie is afhankelijk van:

 1. de gekozen dekking
 2. de hoedanigheid waarin de verzekering is gesloten: als ‘alleenstaande’ of als ‘gezinshoofd’
Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen