Reconstructiekosten

De verzekering dekt de kosten van reconstructie van de administratie verband houdende met het beroep, het bedrijf of de activiteit, zoals in de polis omschreven.

Onder de kosten van reconstructie zijn te verstaan alle kosten die als gevolg van een gedekte gebeurtenis gemaakt moeten worden voor de reconstructie van de:

  1. financiële administratie, waaronder tevens te verstaan gangbare specificaties van bezittingen, vorderingen, schulden en kosten, inclusief financiële gegevens van derden onder berusting van verzekerde, alles voor zover betrekking hebbende op het lopende en het laatste daaraan voorafgaande kalenderjaar;
  2. overige administratie.

Alles ongeacht hoe de administratie is vastgelegd.

Wijziging van de administratie tijdens de reconstructie is toegestaan; eventueel daaruit voortvloeiende meerkosten komen echter niet voor vergoeding in aanmerking.
De schadevergoeding wordt uitgekeerd naarmate de reconstructie vordert – ook al zou de verzekering inmiddels zijn geëindigd – maar niet langer dan gedurende 104 weken, tenzij partijen uitkering in één bedrag overeenkomen.

Bij gecomputeriseerde administratie is het sluiten van een Computer-/Elektronicaverzekering aangevuld met een reconstructiekostendekking aan te raden.

Voorwaarde voor verzekering is het maken van een regelmatige backup (afhankelijk van de mutatiefrequentie).

Het duplicaat-bestand dient in een 30 min. brandwerende kast (beter is een diskettesafe) te worden bewaard.
Bij bedragen vanaf €.100.000,- dient het duplicaat-bestand op een ander adres dan het risico-adres te worden bewaard.