Dit is een tekst door het Verbond opgesteld, hetgeen op de aanvraag wordt vermeld. In deze tekst staat beschreven de gevolgen indien de aanvrager het aanvraagformulier niet goed of niet volledig of niet naar waarheid invult.

“Alle verkeerde of onwaarachtige opgave, of alle verzwijging van aan den verzekerde bekende omstandigheden, hoezeer te goeder trouw aan diens zijde hebbende plaats gehad, welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zoude zijn gesloten, indien de verzekeraar van den waren staat der zaak had kennis gedragen, maakt de verzekering vernietigbaar.”