• Zijn er in de afgelopen 5 jaar schaden veroorzaakt / geleden door gebeurtenissen waarvoor de aan te vragen verzekering(en) dekking bied(t)(en)?
  • Is er in de afgelopen 5 jaar sprake (geweest) van of dreigt er betrokkenheid bij een geschil?
  • Is er in de afgelopen 5 jaar door een verzekeringsmaatschappij enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld die specifiek en uitsluitend voor dat risico en voor die verzekering golden?
  • Is er in de afgelopen 8 jaar sprake geweest van een veroordeling (ongeacht de opgelegde straf) of een strafbeschikking of een transactie (beide voor een taakstraf van meer dan 20 uur), of aanraking met justitie ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in verband met bovenstaande, of een uitgebrachte dagvaarding in een lopende procedure, alles ter zake van een misdrijf?

Indien er sprake is van één of meerdere keren “JA” op deze vragen, zorgt u er dan voor dat de verzekeraar of de adviseur hierover direct wordt geïnformeerd.  Meer informatie over de mededelingsplicht kunt u hier vinden.


English translation

  • Are there within the last five years claims / ago by events for which to request insurance (s) covering area (t) (s)?
  • Is there in the past 5 years there (were) or threatens involvement in a dispute?
  • Is there any form of insurance declined or cancelled by an insurance company in the past five years, or are there restrictions or increased premiums announced or mandatory specifically and exclusively for that risk and applied to this insurance?
  • There have been over the last eight years of a conviction (regardless of the sentence) or a punishment or a transaction (either for a community of more than 20 hours), or trouble with the law for the implementation of a (punitive) measure connection with the above, or a summons issued in a pending proceeding, all in respect of an offense?

If there is one or several times “yes” to these questions, please ensure that the insurer or adviser will be informed about immediately. More information about the notification requirement can be found here (Wiki dutch).