Een aansprakelijkheidsverzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan uw beroep of bedrijf. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, stommiteiten of simpel weg omdat u een fout maakt tijdens uw werk. Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. Dat zijn soms kleine schadebedragen maar soms kan het ver buiten uw financiële mogelijkheden terecht komen. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald. U staat er met deze verzekering niet alleen voor; een professionele verzekeraar en een betrokken adviseur en uw eigen deskundigheid maken aansprakelijkheidsclaims goed beheersbaar. Hieronder ziet u de zakelijke verzekeringspremies voor uw beroep of bedrijf. Wij geven een “gemiddeld” advies die richtgevend is. Wijk daar gerust vanaf; u kent immers uw eigen situatie en risico’s het beste.

Premieopgave

 • Premie per maand.
 • Excl. 21% assurantiebelasting.
 • Poliskosten eenmalig € 12,10.

Beroepsaansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal is dat geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u als ondernemer. Tegen een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Dit valt onder de dekking

 • Contractbreuk is elke tekortkoming in de nakoming van een contract. Daarbij kan het gaan om een fout, het niet voldoen aan afspraken in een service level agreement of het niet nakomen van toezeggingen of garanties. Maar ook het overschrijden van termijnen of niet voldoen aan omschreven specificaties en een aanspraak op contractueel afgesproken vergoedingen in geval van een gespecificeerde contractbreuk vallen hieronder.
 • Er bestaat geen verplichting tot het hanteren van uw eigen algemene voorwaarden, ook voorwaarden van opdrachtgevers of specifiek overeenkomen contracten kunnen worden geaccepteerd.
 • Inbreuk op intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van content van derden zonder toestemming. Ook kan het gebeuren dat u inbreuk wordt verweten op een auteursrecht bij de ontwikkeling van software. Dit onderdeel is tot het volledige verzekerde bedrag gedekt.
 • Onachtzaamheid of onzorgvuldigheid. Fouten in de ontwikkelde software, of het geven van verkeerd advies en vernietiging of verlies van documenten en elektronische data van een opdrachtgever, bijvoorbeeld tijdens datamigratie.
 • Schending van een geheimhoudingsplicht of een recht op privacy. Het delen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens zonder toestemming. Onder andere de kosten van de verplichte melding zijn verzekerd.
 • Smaad en laster. Beschadigende uitlatingen over een persoon of organisatie. Hieronder vallen redelijke- door ons vooraf goedgekeurde kosten die u maakt om uw reputatieschade te herstellen.
 • Wettelijke aansprakelijkheid. Aanspraken van de opdrachtgever die voortvloeien uit uw bedrijfsactiviteiten en die niet expliciet zijn uitgesloten in de polis.
 • Pre-aanspraak assistentie. Bij een omstandighedenmelding die redelijkerwijs tot een gedekte aanspraak leidt worden redelijke en noodzakelijke kosten voor onderzoek en monitoring gedekt. Het gaat hier om kosten die binnen 48 uur gemaakt moeten worden om aanspraak te voorkomen. Er geldt geen eigen risico.
 • Vergoeding van eigen honorarium. Indien een opdrachtgever weigert u te betalen in verband met een mogelijke aanspraak, vergoedt de verzekering uw honorarium.
 • Dekking voor activiteiten onderaannemers en zzp’ers. Ook voor fouten gemaakt door onderaannemers en zzp’ers bent u gedekt. Eventueel zonder regres.

Eigen schade

 • Kosten voor het herstel van de eigen reputatie als gevolg van een gedekte aanspraak.
 • Uw kosten voor het verplicht melden van verlies van (inbreuk op) persoonsgegevens.
 • Schade aan de eigen website als gevolg van handelingen van derden.
 • Schade als gevolg van het maken van reclame voor eigen bedrijf.
 • Schade als gevolg van oneerlijkheid van eigen werknemers en ingeschakelde zzp’ers.
 • Kosten in verband met het verkrijgen van verklaring voor recht.
 • Verlies van eigen documenten waaronder elektronische data

Extra dekking

 • Vergoeding van service credits als onderdeel van een gedekte aanspraak.
 • Sleutelpositie-dekking (key personen cover) een kostenvergoeding voor vervanging van een werknemer op een sleutelpositie.
 • Kosten voor strafrechtelijke verdediging bij een gedekte aanspraak.
 • Kosten in verband met de aanwezigheid van de verzekerde bij een gerechtelijke instantie.
 • Terugbetaling van de (deel van) projectvergoeding wanneer een opdrachtgever zich terugtrekt uit het contract in verband met een gedekte aanspraak. Voor eigen schade of extra dekking kan een sublimiet gelden.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u of een van uw medewerkers onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt.

Verzekerd bedrag. Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 per aanspraak voor zaakschade.

2 schade-claims in één jaar

Standaard is bij beroepsaansprakelijkheid één claim per jaar verzekerd. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Cyber en Data Risks

Cyber en Data Risks verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sub-limiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

U of uwbedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen.

Voordelen

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis).
 2. Scherpe premie.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook uw aansprakelijkheid.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Offertes en premies

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen