IT aansprakelijkheid

IT automatisering aansprakelijkheid verzekering verzekert risico’s die kleven aan: Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur). Anders klik hier.

Dit valt onder de dekking

 • Contractbreuk is elke tekortkoming in de nakoming van een contract. Daarbij kan het gaan om een fout, het niet voldoen aan afspraken in een service level agreement of het niet nakomen van toezeggingen of garanties. Maar ook het overschrijden van termijnen of niet voldoen aan omschreven specificaties en een aanspraak op contractueel afgesproken vergoedingen in geval van een gespecificeerde contractbreuk vallen hieronder.
 • Er bestaat geen verplichting tot het hanteren van uw eigen algemene voorwaarden, ook voorwaarden van opdrachtgevers of specifiek overeenkomen contracten kunnen worden geaccepteerd.
 • Inbreuk op intellectueel eigendom. Bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van content van derden zonder toestemming. Ook kan het gebeuren dat u inbreuk wordt verweten op een auteursrecht bij de ontwikkeling van software. Dit onderdeel is tot het volledige verzekerde bedrag gedekt.
 • Onachtzaamheid of onzorgvuldigheid. Fouten in de ontwikkelde software, of het geven van verkeerd advies en vernietiging of verlies van documenten en elektronische data van een opdrachtgever, bijvoorbeeld tijdens datamigratie.
 • Schending van een geheimhoudingsplicht of een recht op privacy. Het delen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens zonder toestemming. Onder andere de kosten van de verplichte melding zijn verzekerd.
 • Smaad en laster. Beschadigende uitlatingen over een persoon of organisatie. Hieronder vallen redelijke- door ons vooraf goedgekeurde kosten die u maakt om uw reputatieschade te herstellen.
 • Wettelijke aansprakelijkheid. Aanspraken van de opdrachtgever die voortvloeien uit uw bedrijfsactiviteiten en die niet expliciet zijn uitgesloten in de polis.
 • Pre-aanspraak assistentie. Bij een omstandighedenmelding die redelijkerwijs tot een gedekte aanspraak leidt worden redelijke en noodzakelijke kosten voor onderzoek en monitoring gedekt. Het gaat hier om kosten die binnen 48 uur gemaakt moeten worden om aanspraak te voorkomen. Er geldt geen eigen risico.
 • Vergoeding van eigen honorarium. Indien een opdrachtgever weigert u te betalen in verband met een mogelijke aanspraak, vergoedt de verzekering uw honorarium.
 • Dekking voor activiteiten onderaannemers en zzp’ers. Ook voor fouten gemaakt door onderaannemers en zzp’ers bent u gedekt. Eventueel zonder regres.

Eigen schade

 • Kosten voor het herstel van de eigen reputatie als gevolg van een gedekte aanspraak.
 • Uw kosten voor het verplicht melden van verlies van (inbreuk op) persoonsgegevens.
 • Schade aan de eigen website als gevolg van handelingen van derden.
 • Schade als gevolg van het maken van reclame voor eigen bedrijf.
 • Schade als gevolg van oneerlijkheid van eigen werknemers en ingeschakelde zzp’ers.
 • Kosten in verband met het verkrijgen van verklaring voor recht.
 • Verlies van eigen documenten waaronder elektronische data

Extra dekking

 • Vergoeding van service credits als onderdeel van een gedekte aanspraak.
 • Sleutelpositie-dekking (key personen cover) een kostenvergoeding voor vervanging van een werknemer op een sleutelpositie.
 • Kosten voor strafrechtelijke verdediging bij een gedekte aanspraak.
 • Kosten in verband met de aanwezigheid van de verzekerde bij een gerechtelijke instantie.
 • Terugbetaling van de (deel van) projectvergoeding wanneer een opdrachtgever zich terugtrekt uit het contract in verband met een gedekte aanspraak. Voor eigen schade of extra dekking kan een sublimiet gelden.

IT automatisering aansprakelijkheid verzekering

Om van dit online-aanbod gebruik te kunnen maken voor de IT automatisering aansprakelijkheid verzekering, moet u het volgende kunnen verklaren. Dat er geen activiteiten (technologie producten en/of diensten) worden geleverd en/of uitgevoerd ten behoeve van

 1. De automotive sector gericht op de beveiliging of aansturing van het productieproces en/of het produceren van de motorrijtuigen zelf
 2. Systemen/machines die een productie- of logistiek proces aansturen (process control software/industriële automatisering/embedded software)
 3. Medische- en/of laboratorium doeleinden die bij een falen daarvan direct resulteert in personenschade
 4. Systemen die beveiliging of aansturing van motorrijtuigen, luchtvaartuigen en/ of treinen regelen
 5. Games, ringtones, music downloads, sound logo’s
 6. Dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.
 7. Dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen + Liechtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd.
 8. Niet als IT automatisering aansprakelijkheid gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade.

Cyberverzekering

De Hiscox CyberClear Cyberverzekering dekken de gevolgen van:  Systeeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing.  Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. De cyberverzekering van Hiscox is inclusief assistentie van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. 

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Premieberekeningen online

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox