WIA aanvulling verzekering is een cruciaal onderdeel van een volwaardig arbeidsvoorwaarden pakket. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een wettelijke regeling voor arbeidsongeschikten. Werknemers die na twee jaar ziekte voor meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een WIA-uitkering krijgen. Maar de WIA-uitkering heeft een salarisgrens (globaal € 60.000,-) oftewel het maximum premieloon. Voor iedere euro die uw werknemer meer verdient, krijgt hij geen uitkering. Een WIA aanvulling verzekering kan een  WIA hiaat verzekering zijn of een WIA excedent verzekering.

Premie online aanvragen

De wet WIA in het kort

 1. U kunt helemaal niet meer werken dan krijgt u een uitkering van 75% van het loon.
 2. U kunt nog wel een beetje werken dan krijgt u gedeeltelijke uitkering.
 3. U bent maar een klein beetje arbeidsongeschikt (<35%) dan krijgt u geen uitkering uit een WIA aanvulling verzekering..

Alle verzekering op een rij

De wet WIA in het kort

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) is een Nederlandse wet die zorgt voor financiële ondersteuning voor werknemers die door ziekte of een arbeidsongeschiktheid niet in staat zijn om hun werk te doen. De Wet WIA vervangt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

De Wet WIA verzekert de volgende zaken:

 • Een uitkering voor werknemers die tijdelijk niet in staat zijn om te werken vanwege ziekte of een arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij of zij ziek werd of arbeidsongeschikt raakte.
 • Een uitkering voor werknemers die langdurig of blijvend niet in staat zijn om te werken vanwege ziekte of een arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij of zij ziek werd of arbeidsongeschikt raakte.
 • Een vergoeding voor de kosten van re-integratie, zoals het bekostigen van een opleiding of het aanpassen van de werkplek.
 • Een vergoeding voor de kosten van arbeidsdeskundig onderzoek, zoals een arbeidsdeskundig rapport of het bekostigen van een begeleider.

De rechten van een WIA aanvulling verzekering

WIA aanvulling verzekering

Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering? Dan heeft hij ook recht bij het UWV op een uitkering van het WIA-Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hij heeft hier recht op zolang hij een WIA-uitkering ontvangt, tot de afgesproken eindleeftijd. Voorwaarde is wel dat de werknemer al op de eerste dag van de wachttijd van de WIA-uitkering verzekerd was. Dat bedrag kan aangevuld worden met een WIA aanvulling verzekering.

Inkomens tot het maximum SV-jaarloon

Er wordt meestal verzekerd

 1. een extra aanvulling van 10% van het inkomen in het tweede ziektejaar.
 2. maximaal 10% van het inkomen als extra aanvulling op de WIA-uitkering na het tweede ziektejaar. De verzekeraar keert een aanvulling uit als een werknemer voor ten minste 35% arbeidsongeschikt is verklaard. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.
 3. het WGA-gat dat ontstaat als de werknemer de resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% benut (dit geldt alleen als de werknemer hiervoor niet elders verzekerd bent).

In deze gevallen is een WIA-hiaat verzekering op zijn plaats. De WIA aanvulling verzekering is bestemd voor werknemers met een inkomen vanaf het maximum SV loon.

Inkomens vanaf het maximum SV-jaarloon

Er kan het volgende op een WIA aanvulling verzekering worden verzekerd

 1. een extra aanvulling van maximaal 10% van uw inkomen in het tweede ziektejaar.
 2. na het tweede ziektejaar een aanvulling tot maximaal 80% van uw inkomen onder aftrek van de maximum WGA-uitkering wanneer u voor ten minste 35% arbeidsongeschikt bent verklaard. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.
 3. het WGA-gat dat ontstaat als u uw resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% benut (dit geldt alleen als u hiervoor niet elders verzekerd bent).

Wanneer krijgt werknemer geen uitkering?

In sommige gevallen heeft uw werknemer geen recht op een uitkering uit een WIA aanvulling verzekering. Bijvoorbeeld als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan of verergerd door opzet van:

 1. de werkgever;
 2. de werknemer;
 3. iemand anders die belang heeft bij de uitkering.

De WIA aanvulling van de verzekeringsmaatschappij en zal dan niet uitkeren

Wat krijgt werknemer uitgekeerd?

Een werknemer met deze verzekering krijgt bij volledige arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld 70% of 80% van het jaarsalaris boven het maximum premieloon. Heeft de werknemer een salaris onder deze grens? Dan krijgt hij – afhankelijk van de pensioentoezegging – een aanvulling op
zijn WIA-uitkering. Bijvoorbeeld een uitkering van 10% van het salaris dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd. In beide gevallen krijgt de werknemer met een WIA aanvulling verzekering dus een financiële aanvulling op de WIA-uitkering.

Hoogte van uitkering WIA aanvulling verzekering.

De hoogte van de uitkering uit de WIA aanvulling verzekering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en het verzekerd bedrag (pensioengrondslag).
De verzekeraars berekenen de hoogte van de uitkering aan de hand van het pensioengevend jaarsalaris van 1 januari van het jaar dat de uitkering ingaat. Het pensioengevend jaarsalaris is het totaal aan bruto maandsalarissen van één

Wat bepaalt hoogte van premie WIA aanvulling verzekering?

De premie voor de WIA aanvulling is onder andere afhankelijk van de sector, de WIA-instroom, de verzekerde bedragen, de beroepen en de leeftijden van uw werknemers. En kunnen verzekeringsmaatschappijen de premie en voorwaarden wijzigen? Ja, zij kunnen de premie en voorwaarden wijzigen in bijzondere gevallen. Als ze dit doen, dan hoort u dat twee maanden van tevoren. Bent u het niet eens met de wijziging? Dan kunt u de WIA aanvulling verzekering opzeggen.Wanneer eindigt WIA aanvulling verzekering?

De WIA aanvulling verzekering eindigt:

 1. als u de verzekering aan het einde van de contract termijn opzegt. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden;
 2. als u met uw bedrijf stopt;
 3. als u het niet eens bent met een nieuwe premie of nieuwe voorwaarden en daarom de verzekering opzegt;
 4. als de verzekeraar de WIA aanvulling stopzet. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen als u de premie niet betaalt of als u fraude pleegt.

Uitkering na stopzetten deelname of einde verzekering

Is een werknemer ziek geworden terwijl hij bij de verzekeraar verzekerd was en krijgt hij een uitkering? En eindigt (de deelname aan) de WIA aanvulling verzekering? Dan houdt de werknemer recht op de uitkering. Dit geldt zolang hij onafgebroken minimaal 35% arbeidsongeschikt is. Neemt zijn  arbeidsongeschiktheid toe? Dan stijgt ook de uitkering mee.

Premie divers

Verzuimverzekeringen offertes Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen