Compensatie 100.000 plussers bij DC-regelingen (2)

De verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages gaat grote voordelen betekenen voor de pensioenpremies die werkgevers gaan betalen. Werknemers zullen zeker gecompenseerd willen worden op salarisniveau of met andere arbeidsvoorwaarden. Dat geldt voor middelloonregelingen (Defined Benefit) (lees deze uitleg) maar ook voor beschikbare premieregelingen (Defined Contribution).

Werknemers die een beschikbare premieregeling als pensioenregeling hebben zullen vaak ook te maken krijgen met aanpassing van de premie van hun eigen pensioenregeling. Compensatie door de werkgever ligt voor de hand.

De ondernemingsraad (of deelnemersraad) zal zeker die discussie aanzwengelen bij de werkgever. De wijze waarop de compensatiebedragen moeten worden berekend is echter technisch lastig. Doorsneepremies, actuariële premies of staffel premies; de compensatieberekeningen zullen het uitgangspunt zijn voor de daadwerkelijke onderhandelingen.

Met welke elementen kan de compensatie worden geregeld? Hier een – niet complete – opsomming

  • Verhoging salaris;
  • Introductie Nettolijfrente (Netto pensioensparen) regeling;
  • Verlaging eigen pensioenbijdrage;
  • Verbetering pensioenopbouw oudedagspensioen;
  • Verbetering nabestaandenregelingen;
  • Verbetering arbeidsongeschiktheidsvoorziening;
  • Persoonlijk pensioenbegeleiding;
  • Aanpassing overige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het is aan te bevelen dat de werkgever het gesprek met deze deelnemer(s) niet gaat vermengen met de onderhandeling met de ondernemingsraad of deelnemersraad over de basis pensioenregeling tot € 100.000,-.  De problematiek is immers van een geheel andere orde met verschillende belangen en financiële gevolgen.