Personeelsvertegenwoordiging PVT voor kleine bedrijven

Organisaties proberen de grens van 50 deelnemers nog wel eens te omzeilen om een lastige ondernemingsraad te vermijden. Denk maar eens aan het instemmingsrecht van  ondernemingsraden bij pensioen beslissingen. Maar voor kleinere bedrijven is er ook een mogelijkheid voor werknemers om zich te organiseren. Dat kan via een personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Bij wijziging van de pensioenregeling is er op dat moment weliswaar geen instemmingsrecht maar wel een adviesrecht.

De personeelsvertegenwoordiging behartigt de belangen van het personeel in een onderneming met 10 tot 50 werknemers. Dat is verplicht als een meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Een personeelsvertegenwoordiging heeft andere bevoegdheden dan de ondernemingsraad.

Bij belangrijke wijzigingen zoals pensioen kan een dergelijke vertegenwoordiging dus voor zowel de werkgever als de werknemers een plezierig vorm zijn om het overleg centraal en gestructureerd te houden.

Medezeggenschap via een personeelsvertegenwoordiging betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming zo belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Daar kan de leiding haar voordeel mee doen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het te voeren beleid en bij besluitvorming.

Een belangrijke wet op het gebied van medezeggenschap is de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze bepaalt dat iedere onderneming waar 50 of meer mensen werken, verplicht is een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Deze verplichting geldt in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen en ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen. De WOR regelt ook medezeggenschap in kleinere ondernemingen.

Leden personeelsvertegenwoordiging
De PVT bestaat uit minstens 3 werknemers. De leden worden rechtstreeks gekozen in een geheime, schriftelijke stemming. Alle personeelsleden zijn verkiesbaar en mogen stemmen, behalve de directie.

Rechten personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging heeft de volgende rechten:

  • Instemmingsrecht. De werkgever moet de personeelsvertegenwoordiging om instemming vragen. Bijvoorbeeld als hij regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim wil vaststellen of veranderen.
  • Adviesrecht. De werkgever moet de personeelsvertegenwoordiging om advies vragen. Bijvoorbeeld over besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid of de arbeidsvoorwaarden zoals pensioen.
  • Recht op informatie. De werkgever moet de personeelsvertegenwoordiging tijdig voorzien van juiste informatie. Dit mag schriftelijk of mondeling. De personeelsvertegenwoordiging mag commissies instellen of deskundigen raadplegen. Als de werkgever hiervoor moet betalen, moet hij vooraf toestemming geven.

Aanvullende afspraken medezeggenschap
De personeelsvertegenwoordiging kan extra rechten hebben als dat in de cao staat. Ook kan de personeelsvertegenwoordiging aanvullende afspraken maken met de werkgever. Bijvoorbeeld over de rechtspositie van de leden en over het instemmingsrecht. Of over procedures, zoals de manier waarop de werkgever de personeelsvertegenwoordiging informeert bij een instemmingsaanvraag.

Tijdsbesteding personeelsvertegenwoordiging-leden
Net als ondernemingsraadsleden mogen leden van de personeelsvertegenwoordiging tijdens werktijd vergaderen en gebruikmaken van de voorzieningen van het bedrijf. In overleg met de werkgever mogen ze een aantal uren per jaar hun werk onderbreken om een cursus te volgen of overleg met hun achterban te voeren.

Heeft de personeelsvertegenwoordiging hulp nodig bij pensioenzaken? Bel met Gerrit-Jan Doorneweerd. Pensioenadviseur AFM registratie 12007007

Amsterdam: 020-6200825