Gedragscode

Binnen ons kantoor werken we met een Gedragscode. Hierin hebben wij de normen vastgelegd waaraan al onze medewerkers geacht worden zich te houden. Directie en medewerkers van Doorneweerd Assurantiën bv verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:

  1. Aan onze klanten geven wij adviezen die naar onze eer en ons geweten goed passen bij de wensen en omstandigheden van de betreffende klant.
  2. In onze adviezen aan klanten houden wij rekening met de belangen van de klant op langere termijn voor zover wij hiermee bekend zijn of wij deze kunnen veronderstellen.
  3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze klanten. Ook niet in het geval de klant hierom expliciet verzoekt en ons juridisch vrijwaart voor de eventuele gevolgen.
  4. Als strijdig met de belangen van klanten wordt in ieder geval aangemerkt het geven van adviezen of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering van de klant op een zodanige wijze dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de transactie kan voorzien dat de klant in financiële problemen geraakt mede als gevolg van de geadviseerde transactie.
  5. Alle gegevens van klanten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Informatie over en van de klanten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd.
  6. Op geen enkele wijze werken wij mee aan het bewust geven van verkeerde informatie aan verzekeraars of andere financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan.

Klachten.

Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. U kunt met uw opmerkingen of klachten altijd bij ons terecht. Alle klachten worden onder verantwoording van de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenbehandeling dan kunt u deze bij ons opvragen. Mocht het probleem niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: Internetadres: www.kifid.nl