En wat gaan ze zoal doen?

Op 30 september 2010 presenteerden VVD-leider Mark Rutte, CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen en PVV-leider Geert Wilders het concept-Regeerakkoord VVD-CDA, onder de titel ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’, plus het daarbij behorende concept-Gedoogakkoord.

In de verkiezingscampagne werd, onder anderen door VVD-leider Mark Rutte, gepleit voor een compact Regeerakkoord. Ook de verschillende informateurs, die tijdens de ruim 112 dagen durende formatie aan de slag gingen, drongen aan op een regeerakkoord op hoofdlijnen, met ruimte voor ‘vrije kwesties’, die afhankelijk van meerderheden in de Tweede Kamer worden opgelost. Zover is het niet gekomen. Het Concept-Regeerakkoord telt het 46 bladzijden.

Al met al dus heel wat leeswerk. Voor wie de volledige stukken wil lezen verwijzen we naar onderstaande linken. In dit stuk worden de belangrijkste punten van het akkoord op het gebied van arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, inkomensverzekeringen en pensioenen samengevat.

Sociaal akkoord
VVD en CDA constateren dat door de vergrijzing, de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis het saneren van de overheidsfinanciën een harde noodzaak is. Het kabinet streeft ernaar in 2015 uitzicht op begrotingsevenwicht te hebben en wil met werkgevers en werknemers een sociaal akkoord sluiten over de maatregelen die nodig zijn uit de crisis te komen.

Aanpassingen in de AOW
De AOW-leeftijd wordt in 2020 verhoogd naar 66 jaar. Het kabinet wil verder, in aansluiting op het Pensioenakkoord van sociale partners, de AOW-leeftijd op den duur koppelen aan de levensverwachting. Het plan van sociale partners om de AOW-uitkering voortaan mee te laten stijgen met de verdiende lonen wordt echter niet uitgevoerd. Een opvallende maatregel is dat het recht op de AOW-uitkering met ingang van 2012 ingaat op de dag dat men de AOW-leeftijd heeft bereikt en dus niet meer op de eerste dag van de maand waarin men 65 wordt. De AOW-tegemoetkoming wordt niet meer uitgekeerd aan personen die een onvolledige AOW-uitkering hebben en in dat kader een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen.

Aanpassingen in aanvullende pensioenen
De fiscale bijdrage aan de opbouw van aanvullend pensioen (het zgn. Witteveenkader) wordt in 2013 beperkt. Dit houdt verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. De richtleeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar en de maximale jaarlijkse opbouwpercentages worden aangepast.

In lijn met de eerder uitgebrachte rapporten van de Commissies Goudswaard en Frijns wordt gemeld dat bij pensioenfondsen meer deskundigheid moet komen, transparantie in beleggingen en pensioenopbouw en versterking van het intern toezicht.

Langer doorwerken
Het vrijwillig langer doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd blijft aantrekkelijk. Het concept-Regeerakkoord geeft echter niet aan hoe dit ingevuld zal worden. Wel wordt gemeld dat de premiekorting voor werkgevers die oudere werklozen in dienst nemen en ouderen in dienst houden wordt gehandhaafd. De doorwerkbonus gaat voortaan pas vanaf leeftijd 63 gelden. Momenteel krijgt een werknemer van 62 jaar of ouder een doorwerkbonus. Voorwaarde hierbij is wel dat de werknemer het gehele kalender-jaar werkt. De bonus wordt berekend over een inkomen uit werk van tenminste € 9.041 en maximaal € 55.831 De hoogte is afhankelijk van leeftijd en de percentages lopen op naarmate de doorwerkende werknemer ouder wordt, maar vanaf 65 jaar loopt het percentage weer terug.

Geen privatisering WGA of WW
Er wordt niets veranderd in de hoogte en duur van de WW-uitkering. Ook bevat het Concept-Regeerakkoord geen plannen om de WW te privatiseren. Het ontslagrecht blijft eveneens ongewijzigd. In het concept-Regeerakkoord staat niets over private uitvoering van WGA. De enige aanpassing in de WGA die wordt vermeld is hantering van het woonlandbeginsel bij de WGA-vervolguitkering.

Loondoorbetaling uitzendkrachten
Uitzendwerkgevers worden verantwoordelijk voor twee weken loondoorbetaling bij ziekte van hun werknemers.

Beperking export uitkeringen
Het kabinet wil de export van sociale voorzieningen beperken, onder meer door stopzetting van de export van kinderbijslag en het kindgebonden budget naar landen buiten de EU en hantering van het woonlandbeginsel bij de AOW-tegemoetkoming en de WGAvervolguitkering. Het woonlandbeginsel wordt m.i.v. 2012 toegepast op alle landen.

Uniformering loonbegrip en invoering loonsomheffing
De administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven moeten in 2012 ten opzichte van 2010 met 10% te zijn afgenomen. Het gaat hierbij onder meer om uniformering van het loonbegrip en aanpak van de loonsomheffing.

Beperking controles Arbeidsinspectie
Per 1 januari 2011 komt er een zogeheten “inspectievakantie” voor het bedrijfsleven. Verder komt er minder en gerichter toezicht van de Arbeidsinspectie. De stringente Arbo-regels voor thuiswerkplekken worden opgeheven.

Ambtenaren
Het Ambtenarenrecht wordt gelijkgetrokken met het arbeidsrecht. Voor de overgang van werk naar werk voor ambtenaren gaan dezelfde voorwaarden gelden als voor werknemers in de private sector. Verder worden de lonen in collectieve sector (exclusief zorg) in 2011 bevroren. Voor topinkomens in de collectieve sector wordt de hoogte van de ontslagvergoeding gemaximeerd op 75.000 euro.

Ingrepen in Wajong en bijstand
Met ingang van 1-1-2012 wordt de Wajong alleen toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

De bestaande Wajong-populatie zal vanaf 1-1- 2012 worden ingedeeld in ‘volledig en duurzaam’ arbeidsongeschikt en ‘gedeeltelijk’ arbeidsongeschikt, waarbij de uitkering van gedeeltelijk arbeidsongeschikten per 1-1-2014 wordt verlaagd naar 70% van het minimumloon.

Het systeem van loondispensatie dat in de Wajong bestaat wordt ook mogelijk voor nieuwe Wajongers met een indicatie ‘begeleid werken’. Deze mensen ontvangen een beloning (loon en/of een aanvulling daarop) tot maximaal het minimumloon.

Re-integratie en begeleidingsbudgetten worden samengevoegd, zodat ze gerichter en efficiënter kunnen worden ingezet. Ook het budget voor bemiddeling van het UWV zal gerichter worden ingezet.

De Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) wordt m.i.v. 2012 afgeschaft, waardoor dezelfde polisvoorwaarden gaan gelden als in de Wet werk en bijstand (WWB).

De bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft en de toets op het partnerinkomen wordt vervangen door een toets op het huishoudinkomen.

Voor jongeren tot 27 jaar geldt dat zij werken, leren of stage lopen. De voorwaarden en sancties voor jongeren tot 27 jaar die een beroep doen op de bijstand (Wet investeren Jongeren) worden aangescherpt.

ZZP-ers
Er komt een eenduidige definitie van zelfstandigen zonder personeel in alle wetgeving en een actieplan tot verlaging van administratieve lasten voor ZZP-ers. Bovendien krijgen zzp-ers een reële kans op overheidsopdrachten

Fiscale ondernemersfaciliteit
Er komt een nieuwe, geïntegreerde ondernemersfaciliteit op basis van de bestaande fiscale faciliteiten. Deze faciliteit zal gericht zijn op het bevorderen van winstgevend ondernemerschap en de belemmerende marginale druk uit de zelfstandigenaftrek wegnemen.

Overheveling revalidatiezorg naar de zorgverzekeringswet
De revalidatiezorg wordt overgeheveld van de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) naar de zorgverzekeringswet.

Algemeen verbindendverklaring cao’s
Alleen CAO’s die aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) worden nog algemeen verbindend verklaard.

Hardere aanpak fraude
Fraude met uitkeringen wordt strenger aangepakt. Onterecht verstrekte uitkeringen zullen daadwerkelijk worden teruggevorderd, ongeacht de hoogte van de fraude. Bijstandgerechtigden worden bij fraude bestraft met het inhouden van de uitkering gedurende drie maanden.

Fusieverbod zorgaanbieder en zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar koopt zorg in voor de bij hem verzekerde mensen. Daarbij moeten kwaliteit, dienstverlening en een scherpe prijs doorslaggevend zijn. Dat kan volgens het concept-Regeerakkoord alleen als de zorgverzekeraar niet ook zelf (concurrerend) zorgaanbod in bezit heeft. De afwegingen over zorginkoop worden anders onzuiver. Daarom komt er een fusieverbod.

Assurantiebelasting
De assurantiebelasting wordt met 2% verhoogd, hiervan slaat 75% neer bij de individuele verzekeringen burgers en 25% bij de zakelijke verzekeringen.

(Bron Hasko van Dalen op wetenwaarjeaantoebent.nl)

Link:
http://www.kabinetsformatie2010.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2010/september/Regeerakkoord _en_gedoogakkoord_gepresenteerd
http://www.kabinetsformatie2010.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=127446
http://www.kabinetsformatie2010.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=127447
http://www.kabinetsformatie2010.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=127448
http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/notitie/27sep2010/notitie.pdf

Politiek

Laat uw reactie achter