Standpunten politieke partijen AOV 65-67 jaar

Eerder schreven wij al over de problemen rondom bestaande aov-ers die zullen zien dat de uitkering op 65 jaar zal stoppen terwijl de AOW pas ingaat op 67 jaar. Frits van Leeuwenkamp heeft daarover vragen gesteld aan de politieke partijen. De ontwijkende antwoorden zijn niet echt verrassend.

VVD

Dankuwel voor uw e-mail aan de VVD, waarin u uw zorgen uitspreekt over het inkomensgat wat kan ontstaan bij de verhoging van de AOW leeftijd. Het verhogen van de AOW leeftijd is voor tweederde deel van de mensen met een lopende VUT- en prepensioenregeling geen probleem. Voor deze groep loopt het prepensioen door tot het moment waarop de AOW uitkering begint, ook in de nieuwe situatie. Voor het derde deel voor wie het wel een probleem kan zijn, is in de praktijk sprake van een divers beeld bij pensioenuitvoerders en VUT-fondsen. Er zijn pensioenuitvoerders die geen maatregelen treffen of overwegen maar ook uitvoerders die dat wel doen. Ik verwijs u graag naar uw pensioenuitvoerder of VUT-fonds om uw specifieke situatie te bespreken. In het akkoord wat gesloten is op 26 april jl is een overgangsregeling voorzien om de gevolgen van een inkomensgat voor groepen die weinig mogelijkheden hebben om aanvullend te sparen te beperken. Deze regeling is nog niet uitgewerkt en op dit moment niet duidelijk hoe deze eruit zal zien. De VVD fractie neemt graag kennis van uw situatie en zal deze betrekken bij de invulling van deze regeling.

PVV
De PVV is tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit probleem is gesignaleerd bij de bespreking van het Kunduz-wetsvoorstel in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Het probleem is, dat een brandend huis niet te verzekeren valt. Deze mensen hebben een polis die eindigt op 65 jaar.
Hoe de periode tot AOW- c.q. pensioenleeftijd moet worden overbrugd, weet niemand.
De minister geeft daarvoor enkele algemene oplossingen: spaargeld gebruiken (sparen kan nog gezien de tijdspanne waarop de verhoging ingaat), overwaarde huis inzetten, voorschot vragen bij de Sociale Verzekeringsbank, beroep doen op de bijstand e.d.
Het klinkt heel vervelend maar u zou deze vraag eigenlijk aan de Kunduz-partijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) moeten stellen.

PvdA
Dank voor uw bericht aan de PvdA. De PvdA heeft zich tijdens de behandeling van de AOW-wetgeving waar u nu de dupe van wordt, steeds hevig verzet tegen te versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Zeker voor mensen in uw situatie (een verzekering tot 65 jaar) is het onmogelijk om nog inkomen te vinden vanaf uw 65e tot de nieuwe AOW-leeftijd. Wij hebben dan ook steeds gepleit voor goede overgangsmaatregelen voor mensen die een lopende verzekering hebben die op 65 jaar eindigt. De 5 Kunduz-partijen hebben zich hier helaas doof voor gehouden, er is voor u geen goede overgangsmaatregel.
Ik adviseer u om deze vraag ook aan D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en VVD te sturen, zij hebben het akkoord afgesproken en geen maatregelen getroffen voor mensen in uw situatie. Helaas.

D66
“Het contract tussen deze persoon en de verzekeraar is een civielrechtelijk verbintenis. De overheid kan daar niet intreden. We kunnen er dus niet voor zorgen dat deze contracten worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden betreffende de verhoging van de AOW-leeftijd. Wel is er bewust voor gekozen om de AOW-leeftijd heel geleidelijk te verhogen. Op die manier wordt de overgangsproblematiek – zoals die zich ook hier voordoet – beperkt.”

ChristenUnie
Van de ChristenUnie is alleen een bevestiging ontvangen.

GroenLinks
Van GroenLinks is alleen een bevestiging ontvangen.

SP
Wij hebben precies zo gereageerd als de PVV. Als we sterk genoeg worden zullen wij deze belachelijke maatregelen terugdraaien. Het is ongelofelijk hoe de Kunduz-partijen mensen met zo een financieel gat durven op te zadelen.

CDA
Hartelijk dank voor uw e-mailbericht. Wat het CDA betreft wordt de AOW-leeftijd wel verhoogd, in 2015 naar 66 jaar en in 2020 naar 67 jaar. We stellen daarbij wel een overgangsmaatregel voor: Voor mensen met overbruggingsproblemen en te weinig mogelijkheden om dit te compenseren, komt er een overgangsregeling. Dat betekent dat de overbrugging van uw 65e verjaardag tot uw AOW-datum geregeld moet worden. Hoe deze regeling er precies uit komt te zien , is op dit moment lastig in te schatten. Daar zal tijdens het vormen van een regering over gesproken moeten worden.

Frits van Leeuwenkamp hoopt dat na de verkiezingen de politiek dit onderwerp oppakt en in samenspraak met verzekeraars het probleem oplost.

 (bron Eufin.nl)

Politiek

Laat uw reactie achter