Cyberverzekering 2022 online vergelijkende premie

Cyberverzekering

De Hiscox CyberClear Cyberverzekering dekt de gevolgen van:  Systeeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing.  Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. De cyberverzekering van Hiscox is inclusief assistentie van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. Hiscox is één van de grootste expert verzekeraars in de wereld op het gebied van de cyberverzekering.

Cyber en DataRisk – premie

Documenten cyberverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Hiscox CyberClear

Brochure Hiscox CyberClear

Wettelijke verplichting

Elk bedrijf heeft een wettelijke verplichting en de maatschappelijke taak om op een veilige manier met die gegevens om te gaan en cyberaanvallen en datalekken tegen te gaan en op te lossen. Vindingrijke cybercriminelen weten vaker dan ooit sluiproutes te vinden. Wetgevers, burgers en ondernemers lijken altijd net een stap achter te lopen als het gaat om de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels meldplicht datalekken opgesteld. Deze beleidsregels zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.

De vergelijking Cyberverzekering

Wij beoordelen een Cyberverzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden cyberverzekering
 6. Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijking van de Cyberverzekering resulteert in een voorstel voor een Cyberverzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Vergelijking de Cyberverzekering

 1. Zorgt de verzekeringsmaatschappij voor een of meerdere soorten cyberverzekering of is de verzekering gewoon een uitbreiding van een bestaand bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen?
 2. Hoe groot zijn de verzekerde schade bedragen en de overige condities?
 3. Is de cyberverzekering er alleen in het geval van een aanval waaraan een organisatie slachtoffer is of alleen gerichte aanvallen tegen de onderneming?
 4. Heeft het cyberverzekering betrekking op niet-kwaadwillige acties van een medewerker?
 5. Geeft de polis ook dekking voor sociale engineering en netwerkaanvallen? Sociale engineering speelt een rol in allerlei aanvallen, waaronder phishing.
 6. Aangezien sommige aanvallen plaatsvinden over een lange periode van tijd, die maanden tot jaren kunnen zijn, omvat de verzekering tijdsbepalingen waarbinnen de dekking van toepassing is zoals voorrisico?

Poliskosten Cyberverzekering en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag op een Cyberverzekering. Soms zijn ze verborgen omdat ze een onderdeel vormen van verschillende andere verzekeringen in een pakket. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie voor de Cyberverzekering is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten cyberverzekering

Onze inkomsten bedragen bij een Cyberverzekering een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van alles rondom een Cyberverzekering. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzet verplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Professionele risico management

De risico’s van veel ondernemers zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Maar sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzichtelijk te krijgen en goed onder controle te krijgen. Een cyberverzekering is slechts “het slot op de deur”. Kijk eens op deze professionele risico management pagina.
Wilt u echt grondig uw bedrijf analyseren en zorgen dat u elk risico kent en beoordeelt of u het risico wilt:
1. Aanvaarden
2. Beperken
3. Reserve opbouwen
4. Extern verzekeren

Nieuwe risico’s zoals cyberrisico en datalekken moeten daarbij zeker ook ter sprake komen.

 1. Is er überhaupt wel een beveiligingsincident geweest?
 2. Zijn er persoonsgegevens verloren gegaan. (Of is het niet uit te sluiten dat dit is gebeurd)?
 3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of zijn er nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens?
 4. Waren alle gegevens (goed) versleuteld en heeft het datalek gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?
 5. Beperkt een Cyberverzekering het bestuurlijke risico?

Ontstaan schade cyberverzekering

Een kwade medewerker? Een cyber of datalek incident? Een malware of virus? DDos aanval? Uw onderneming heeft er veel last van en levert op, soms onverwachte plaatsen, grote financiële schade op. Juist die schades zijn verzekerd op een goede Cyberverzekering. Kijk hieronder naar de acties die rondom een cyberpolissen aanwezig zijn.

Nadelen cyberverzekering

 1. Er geldt een hoog eigen risico.
 2. Bij Business Interruption is er een eigen risico met een wachttijd van vaak al 10 uur.
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid en beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid zal apart verzekerd moeten worden.

Schade en forensisch onderzoek cyberverzekering

Een forensisch onderzoek is nodig om te bepalen wat er gebeurd is, hoe schade te herstellen en hoe te voorkomen dat er in de toekomst hetzelfde type schending optreedt. Onderzoeken kunnen de diensten van een beveiligingsbedrijf van derden betreffen, evenals de coördinatie met de rechtshandhaving en de toezichthouders. Daarbij zal ook de AVG (GDPR) een rol spelen in de beoordeling. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens zal ingeschakeld kunnen worden.

Definitie verzekeraars cyberverzekering

Verzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Die materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via traditionele verzekeringen gedekt. De cyberverzekeringen kan de cyberrisico’s verzekeren en de financiële gevolgen beperken. De drie voornaamste manieren waarop cyberrisico’s ontstaan:

1. Moedwillige aanval van buitenaf

Door een moedwillige aanval van buitenaf, bijvoorbeeld een virus, DDos-aanval of een hack. DDos aanvallen (distributed denial of service) hebben tot doel websites zodanig te belasten, dat ze door de bedoelde gebruikers niet langer te benaderen zijn. Recent werden onder andere DigiD, Rijksoverheid.nl en diverse banken nog slachtoffer van dit soort aanvallen. De cyberverzekeringen verzekeren dit risico.

2. Menselijke fout

Door een menselijke fout, al dan niet opzettelijk, waaronder verlies of diefstal van (een onderdeel van) een computersysteem of data van de verzekerde die persoonsgegevens bevatten. Een boze oud-medewerker kan bijvoorbeeld moedwillig belangrijke gegevens verduisteren of een opening in het systeem publiceren. Cyberverzekeringen nemen de kosten voor haar rekening.

3. Techniek

Door technisch falen van eigen of externe IT-systemen, servers, hard- en software. Bovengenoemde incidenten leiden tot een verlies van of beschadiging aan data, (on)toegankelijkheid van systemen, aansprakelijkheid, bedrijfsschade, afpersing en boetes. Dat zijn allemaal zaken die geld kosten: data moet worden hersteld of er moet onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de bedreiging. De oorzaak is het cyberincident, het gevolg is de financiële schade die vaak grotendeels verzekerd zijn op cyberverzekering.

First Party-risico’s

Omvatten eigen kosten als gevolg van een inbreuk of een datalek die, afhankelijk van de cyberverzekering verzekerd zullen zijn:

 • Kosten van digitaal forensisch onderzoek (om de omvang en reikwijdte van de inbreuk of van het gegevensverlies vast te stellen) – de kosten kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van hoe groot of ingrijpend de inbreuk is
 • Melden en Inlichten van gedupeerden – de tarieven kunnen nogal verschillen maar veel aanbieders hebben tarieven afgesproken die uiteenlopen van € 1,25 to € 5 per persoon
 • Kosten voor public relations en crisismanagement
 • Ransomware betalingen door cyberafpersing
 • Kosten van herstel van ICT-systemen

Third Party-risico’s

Omvatten de verzekerde kosten op een cyberverzekering die worden gemaakt door inbraak of aansprakelijkheid:

 • Boetes
  • — Boetes opgelegd door de CBP (College Bescherming Persoonsgegevens)
  • — Boetes / schadevergoedingen van andere instanties
 • Vanwege identiteitsdiefstal
 • Vanwege verlies van intellectueel eigendom of vertrouwelijke bedrijfsgegevens van derden
 • Vanwege netwerkverstoring
 • Lichamelijk letsel als gevolg van verloren gegevens
 • Psychische en emotionele schade door openbaarmaking van privégegevens
 • Overdracht of verspreiding van een computervirus/-worm of schadelijke software als gevolg van onachtzaamheid

Risico beperken?

Neem privacy- en gegevensbescherming integraal op in de bedrijfscultuur

Belast één enkele persoon met de eindverantwoordelijkheid voor beveiliging en gegevensbescherming

Implementeer een programma voor continue opleiding en bewustmaking van het personeel

Zorg voor waterdichte contracten met leveranciers en relaties

Identificeer en classificeer de door de organisatie verzamelde en opgeslagen informatietypen/ soorten

Beperk het aantal verzamelde en bewaarde persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie tot het strikt noodzakelijke minimum

Evalueer en actualiseer de bestaande veiligheidsmaatregelen, -plannen en -procedures

Voer continu risicobeoordelingen uit en ga na hoe de vastgestelde risico’s kunnen worden vermeden of beperkt

— Administratieve voorzorgsmaatregelen

— Fysieke voorzorgsmaatregelen

— Technische voorzorgsmaatregelen

Bereid u voor op incidenten

Verklein de risico’s met cyberverzekering

Premieberekeningen online

Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie IT-Technologie aansprakelijkheid - premie Bestuurdersaansprakelijk BV - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Waarom wij?

 1. Betaalbaar. Een gunstige premie en de beste cyberverzekering.
 2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de sector.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Video. Live attack:

Over Hiscox

Hiscox is een internationale nicheverzekeraar, genoteerd aan de London Stock Exchange (LSE: HSX). Hiscox heeft vestigingen in België, Bermuda, Duitsland, Frankrijk, Guernsey, Ierland, Nederland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De groep kent drie underwriting-onderdelen: Hiscox London Market, Hiscox Re & ILS en Hiscox Retail.

 • Hiscox London Market en Hiscox Re & ILS verrichten grote of complexe projecten die ze soms delen met andere verzekeraars of die de internationale licenties van Lloyd’s vereisen.
 • Hiscox Retail is aanbieder van een breed scala aan nicheverzekeringen voor professionals, zakelijke klanten en zeer vermogende particulieren. Hieronder vallen de activiteiten in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Hiscox Special Risks en DirectAsia.
 • De cyberverzekering is de toonaangevende verzekering waarbij Hiscox vaak als herverzekeraar voor de reguliere verzekeraars wordt ingezet.