Tractorverzekering 9 tips & premies 2022

Het “lezen en begrijpen” van verzekeringsvoorwaarden van een tractorverzekering blijft een lastige zaak. Niet alleen voor niet-deskundigen maar ook voor ons als professionals.

Tractorverzekering & kleine lettertjes

Hieronder bijvoorbeeld een gedeelte uit de verzekeringsvoorwaarden voor tractorverzekeringen. Tractoren zijn goed te verzekeren op een tractorverzekering. Zomaar zoeken naar de laagste premie op een tractorverzekering en geen aandacht hebben voor de voorwaarden zorgt vaak grote financiële schade zodra er een schade is door een tractor. En die schades zijn vaak groot simpelweg om de tractoren groot, zwaar en een groot motorvermogen hebben.

Tractorverzekering - premie

Of bereken de premie hier.

Hieronder leg ik allerlei details uit over tractoren als werkmaterieel rondom een tractor verzekering.

Preventie tips Tractorverzekering

Hieronder de 7 nuttige toevoegingen bij een wa tractorverzekering. De aanvullingen op de wa tractorverzekeringzijn een manier om zonder risico goed verzekert uw werk te (laten) doen.

1. Tractorverzekering & bestuurder

Deze aanvullende verzekering geeft recht op vergoeding (€ 1.000.000,00) van de schade veroorzaakt door werkmaterieel die de verzekerde lijdt als gevolge van een gedekte gebeurtenis. Onder schade wordt verstaan: schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
Als gedekte gebeurtenis gelden:

  1. Verkeersongevallen wa tractorverzekering. Een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan- of overrijding waarbij het verzekerde werkmaterieel is betrokken.
  2. Andere ongevallen. Enig ander ongeval dat de verzekerde als bestuurder (ook: bij het in-/uitstappen) van het verzekerde werkmaterieel treft, voor zover dat ongeval is te beschouwen als een plotseling onverwacht van buiten komend, op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel doet ontstaan.

2. Tractorverzekering & Rechtsbijstand

De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand in een geschil waarin hij is betrokken als gevolg van:
– deelname aan het wegverkeer met het werkmaterieel;
– het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het werkmaterieel.
Bovendien moet de gevraagde rechtsbijstand betrekking hebben op:
– het verhalen van schade aan personen en/of schade aan zaken;
– strafzaken;
– geschillen uit sleep- of reparatie-overeenkomst.
Zie voor de vaststelling van de schadevergoeding en de exact uit te keren vergoedingen zie de wa tractorverzekeringvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

3. Dekkingsgebied

Vaak is dekkingsgebied Nederland voldoende maar steeds vaker werken ook bedrijven buiten de natuurlijke landsgrenzen. België en Duitsland of verder weg. Controleer de dekking van de verzekeringsvoorwaarden en breidt het dekkingsgebied van het werkmaterieel uit als andere werkgebieden voor kunnen komen. Liever vooraf het dekkingsgebied correct vermelden dan achteraf te ervaren dat de wa tractorverzekeringnog te beperkt was.

4. BTW meeverzekeren

Het kan zijn dat uw bedrijf de BTW niet kan verrekenen. In dat geval is het zinvol de BTW wel mee te verzekeren. Kunt u de BTW wel volledig verrekenen; dan wordt de BTW niet meegenomen in de bepaling van de dagwaarde of de nieuwwaarde.

5. Verhuur & Tractorverzekering

Incidentele verhuur zonder machinist wordt door de meeste verzekeringsmaatschappijen wel geaccepteerd en geven ze “gewone” verzekeringsdekking. Wel kan er een verhoogd eigen risico aanwezig zijn.  Is er geen incidentele verhuur maar structurele verhuur zonder machinist dan is er geen dekking bij de meeste verzekeringsmaatschappijen. Wordt u ingehuurd als machinist dan is er geen sprake van verhuur maar “gewone” bedrijfsuitoefening met het werkmaterieel. Kijk goed de verzekeringsvoorwaarden na zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan. Of vraag het ons.

6. Diefstal tracing

Rust uw werkmaterieel uit met het tracking- en tracingsysteem bij diefstal. De wa  tractorverzekeringkan dan een extra premiekorting te krijgen (bij een aantal verzekeringsmaatschappijen).

7. Eigen gebrek

Deze toevoeging dekt schade en kosten aan uw werkmaterieel door materiaal-, constructie- of bedieningsfouten. Meestal zal op de wa tractorverzekeringeen maximale termijn staan tot maximaal 5-6 jaar vanaf de aankoop.


We hebben  een gedeelte van de verzekeringsvoorwaarden voor tractorverzekeringen er uit gelicht om verder te bekijken.

Details van de dekking

Schade met of door het werkmaterieel veroorzaakt. Detractorverzekeringdekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken – met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade  – die met of door het werkmaterieel is veroorzaakt.

1. Aansprakelijkheid tractoren

Aansprakelijkheid veroorzaakt tractoren is meestal het gevaarlijkste risico bij een bedrijf met tractoren. Denk bijvoorbeeld aan schade die de tractor veroorzaakt aan zaken van een ander. Gewoon simpelweg langs een andere auto oprijden en die vernielen is al een eenvoudige vorm van aansprakelijkheid. Natuurlijk zijn veel zaken door de andere partij zelf verzekerd. Dus dat geeft voor die partij voldoende zekerheid dat het hersteld wordt door de uitkering uit hun eigen tractorverzekering. Maar die verzekeringsmaatschappij zal die schade op u gaan verhalen. Is er geen verzekering of is deze niet correct afgesloten dan levert dat als eigen van een tractor een mogelijke grote financiële schadepost op.

2. Letselschade tractorverzekering

Denk dan ook niet alleen aan de overzichtelijke schade aan zaken maar ook aan letselschade. Vooral letselschade is een schade die al snel “groot geld” kan kosten. Stel u rijdt iemand aan en die kan een jaar niet werken. Dan heeft de werkgever van dat slachtoffer een schade. Het bedrijf van het slachtoffer zal immers het salaris moeten doorbetalen. Ook hiervoor geldt weer; het maakt niet uit of dat bedrijf is verzekerd voor deze schade; de verzekeringsmaatschappij zal zich samen met het bedrijf bij u melden om de gehele schade vergoed te krijgen.
Maar ook het slachtoffer heeft vermoedelijk schade. Ook die komt via hun advocaat naar u toe als eigenaar van de tractor. Wees er overigens zeker van dat dit altijd via een advocaat gebeurd. De meeste mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering en kunnen dus bijna onbeperkt juridisch het u lastig maken als u de schade niet vergoed.

3. Schade aan ondergrondse zaken

Dekking voor (de aansprakelijkheid voor) schade aan ondergrondse zaken zoals kabels, buizen en/of leidingen is uitsluitend meeverzekerd als de dekking hiervoor ook op de polis is vermeld (zie ook het bepaalde in dit artikel onder 6).

Niet altijd is dat risico aanwezig bij een tractor doordat het gebruik van de tractor niet altijd ondergrondse schade veroorzaakt. Overigens is het natuurlijk wel zo dat als u een werkmaterieel achter een trekker hangt, deze verzekeringstechnisch onderdeel uitmaakt van de tractor. En dus ook meeverzekerd is op de aansprakelijkheidsverzekering van de tractorverzekering. Dat aangekoppelde werkmaterieel bijvoorbeeld een ploeg, kan natuurlijk ook schade veroorzaken. Kijk dus altijd even naar het feitelijk gebruik van de tractor. Bij twijfel, neem dan geen risico en geef een paar euro extra uit voor het verzekeren van dit risico. Vandaag lijkt het overbodig maar anderhalf jaar later de tractor voor ander gebruik inzetten en de details van zo’n verzekering zijn dan al uit het zicht verdwenen.

4. Schade veroorzaakt door de lading.  

De tractorverzekering dekt tevens de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op of (ge)vallen (zijn) van het werkmaterieel.

Dit risico is aanwezig zodra een lading onderdeel van de tractor (of het aangekoppelde voertuig) is geworden. Let op dat er dus een verschil is tussen het laden en lossen van de lading en de schade aan de lading zelf. Afvallende lading tijdens het rijden is altijd verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Maar schade aan de lading zelf moet vaak extra worden meeverzekerd. Als er schade ontstaat tijdens het laden en lossen van de lading dan is de tractor daar feitelijk geen onderdeel van. Die schade uit aansprakelijkheid is dan verzekerd op de bedrijfsaanspakelijkheidsverzekering en niet op de tractorverzekering. Let op, dat is dus de gewone bedrijfsaansprakelijkheid. Dat is een verzekering die elk bedrijf zou moeten afsluiten. Een verzekering die in onze ogen een no-brainer is.

5. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Deze verzekering voldoet aan de eisen van de WAM. Dat betekent onder andere dat het verzekerde bedrag voor schade aan personen veroorzaakt bij een schadegebeurtenis die onder de bedoelde wet valt, 6 miljoen euro bedraagt.

Deze wet regelt alle zaken rondom de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het hebben van een motorvoertuig. In mijn audio geef ik nog even een uitgebreide uitleg over die aspecten. Let op dat er bij werkmaterieel waar een tractor bij hoort, niet alleen een verkeersrisico is maar ook een werkrisico. Dus aansprakelijkheid door werk op het eigen terrein is dus ook verplicht verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering. Een bijzonder onderdeel van aansprakelijkheid is ook de positie van de (werknemer) bestuurder en andere werknemer. Ook zij kunnen schade ondervinden door de tractor. Werknemersschade of bestuurdersschade is dus ook vaak mee te verzekeren op een polis. Een werknemer kan daardoor ziek worden en de schade vergoed willen krijgen. Hij verdient namelijk tijdens zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid en dat kan “thuis” flinke financiële problemen opleveren. Alhoewel je werkgever aansprakelijk stellen best even lastig is, zal diezelfde werkgever dat graag willen als hij er toch gewoon voor verzekerd is.  Het houdt zijn relatie met zijn werknemer goed en het kost hem geen cent. Dus ook als het een fout is van die werknemer zelf, moedig als werkgever die werknemer aan, de schadeclaim in te dienen. Die tractorverzekering is er niet voor niets. De verzekeraar zal, bij een normale schade, ook geen enkel probleem geven om de uitkering af te wikkelen.

6. Aansprakelijkheid regiehouder. 

De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor door of met het werkmaterieel veroorzaakte
schade wanneer een ander voor de schade aansprakelijk is. Deze dekking geldt uitsluitend tenbehoeve van degene die op het moment van de schadegebeurtenis direct of indirect bevoegd is om te bepalen hoe de werkzaamheden met het werkmaterieel worden uitgevoerd en de bestuurder dienovereenkomstige instructies te geven. Bij de verdere toepassing van het bepaalde in dit artikel geldt degene wiens aansprakelijkheid aldus is gedekt, als verzekerde.

Een cryptische omschrijving van de verantwoordelijkheid die een “regiehouder” heeft. In veel gevallen zal dat de coordinator of baas zijn onder wiens verantwoordelijkheid iemand aan het werk is.

7. Onderzoeksplicht bij graafwerkzaamheden/Eigen risico.

Bij onder de dekking vallende schade aan ondergrondse zaken, zoals kabels, buizen en/of leidingen geldt een eigen risico van € 1.000. Dit eigen risico wordt niet toegepast indien wordt aangetoond dat alle in het kader van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION) vereiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade te voorkomen.

Gewoon gaan graven in de Nederlandse bodem is vragen om problemen bij een tractorverzekering. Gelukkig zijn er goede kaarten en informatie aanwezig om te zorgen dat er geen problemen zijn. Natuurlijk kan het nog steeds misgaan maar zolang er kan worden aangetoond dat er gewerkt i volgens de richtlijnen van de WION. Er is dus altijd wel een verzekeringsdekking maar vaak is er wel een flink hoger eigen risico als er toch schade is. Let op; niet alleen de direct schade valt onder de tractor aansprakelijkheidsdekking maar ook de indirecte schade. Natuurlijk geldt dit alleen als er ook daadwerkelijk ondergrondse schade is meeverzekerd op een tractorverzekering.

8. Schade aan eigen zaken / zaken in eigen gebruik.

De verzekering geeft recht op vergoeding van schade die met of door het werkmaterieel is veroorzaakt aan zaken die:
– de verzekeringnemer in eigendom toebehoren;
– de verzekeringnemer of de aansprakelijkeverzekerde in gebruik heeft uit hoofde van eenhuur-, leen- of andere overeenkomst.
De eventuele bij de schadegebeurtenis ontstanebedrijfs- en/of gevolgschade valt niet onder dezedekking. Evenmin geldt het recht op schadevergoedingvoor:
– zaken die zich op het moment van de schadegebeurtenisop of in het werkmaterieelbevonden, dan wel daarop werden geladen of daarvan gelost;
– zaken die op het moment van de schadegebeurtenisaan het werkmaterieel warengekoppeld of op andere wijzedan via koppeling door het werkmaterieelwerden voortbewogen.
In de situatie dat degene die de schade lijdtdezelfde persoon is als de verzekerde die deschade heeft veroorzaakt geldt het recht op schadevergoeding niet voor schade veroorzaaktdoor al dan niet bewuste roekeloosheid of al danniet bewuste schuld.

Bedrijfsrisico

Een tractorverzekering verzekerd ook meestal eigen schade. Natuurlijk is het gewone bedrijfsrisico niet meeverzekerd op de tractorverzekering. Dat geldt dus ook niet voor de eigen gevolgschade. Ook de lading is, zonder extra dekking, niet meeverzekerd op een tractorverzekering. Het blijft dus altijd verstandig om goed naar het daadwerkelijk gebruik te kijken van een tractor en het aan de tactor gekoppelde werkmaterieel. Tractorverzekering verzekert niet “All Risks” dus bij twijfel, bel even met ons. Wij kennen de voorwaarden van een tractorverzekering goed maar kunnen ook altijd nog even bij de verzekeraar de exact toepassing vastleggen zodat bij ene schade er geen discussie kan zijn.

Ze zijn natuurlijk niet allemaal van toepassing op de tractorverzekering. Blijf dus altijd alert op de echte verzekeringsvoorwaarden.

Premie online berekening

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsstilstand verzekering – premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - formulier Laadschop - shovel verzekering - formulier Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie