Een verzekering tegen onderverzekering

Als u uw inboedel en uw huis verzekert dan is het belangrijk dat deze verzekering op de juiste grondslagen is gebaseerd. Een helaas veel voorkomend probleem is dat deze verzekeringen te laag verzekerd kunnen zijn. En dan is er sprake van onderverzekering.

Bij onderverzekering is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde van de verzekerde zaken. In de wet  is bepaald dat een verzekeraar niet tot meer schadevergoeding kan worden verplicht dan het bedrag van de verzekerde som. De wet schrijft ook voor dat de schade-uitkering in dit geval naar evenredigheid plaats moet vinden. En dit kan onderverzekering betekenen. Een taxatierapport of een inboedelwaardemeter kan dat ondervangen.

De uitkering wordt berekend aan de hand van een formule:

Voorbeeld. Iemand heeft zijn huis verzekerd voor € 150.000,–. De schade bedraagt € 10.000,–. Na controle
van het verzekerd bedrag blijkt dat de werkelijke waarde € 200.000,– bedraagt. Na toepassing van
bovenstaande formule:

kan worden geconstateerd dat de schade-uitkering € 7.500,– bedraagt. Van de schade blijft € 2.500,– voor rekening van de verzekerde. De verzekerde som was € 50.000,– te laag waardoor er ook evenredig minder premie is betaald.

Het spreekt voor zich dat dit tot vervelende situaties kan leiden. Het is dan ook belangrijk om de juiste waarden door te geven aan de verzekeraar waar u uw zaken in verzekering hebt gegeven.

Omdat dit nogal een klus kan zijn hebben verzekeraars daar iets op bedacht. Een inboedelwaardemeter. Aan de hand van een aantal standaardvragen wordt hierin een inschatting gemaakt van de waarde van de inboedel. De antwoorden op een aantal standaardvragen worden vertaald  in punten en het totaal ervan geeft vervolgens aan wat de waarde van de inboedel is. Mocht bij schade de inboedel een hogere waarde blijken te hebben dan de waarde uit de inboedelwaardemeter.

Er zitten wel grenzen aan het gebruik van een inboedelwaardemeter, bijvoorbeeld omdat op grond van de opgegeven informatie de te verzekeren als te bijzonder, of te hoog wordt ingeschat. In dat geval is een specifieke opgave nodig. Mocht er sprake zijn van bijzonder bezittingen dan kan zelfs gevraagd worden om een officieel taxatierapport.

Iedere verzekeraar heeft zijn eigen voorwaarden. Het is dan ook raadzaam om gebruik te maken van de inboedelwaardemeter die door de verzekeraar waar de verzekering moet gaan lopen wordt verstrekt.

Verzekeringen

Laat uw reactie achter