Verzuimpolis premie vergelijken 2022

Verzuimpolis

Verzuimpolis premie vergelijken offertes. De laagste premie van toonaangevende verzekeringsmaatschappijen en arbodiensten. U krijgt niet alleen een prima keuze van een uitstekende geprijsde verzuimpolis, maar ook de keuze van de best passende arbodienst en het bijbehorende pakket.

Verzuimpolis via offertes

Zeker weten of u de laagste premie betaalt? Wij zorgen dat u van de belangrijkste verzekeringsmaatschappij de laagste premies krijgt. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Verzuimverzekeringen offertes

Vergelijk uw eigen verzuim met branchegemiddelde

U kunt het verzuim vergelijken met dat van het branchegemiddelde en zelfs eventueel het landelijk gemiddelde. U kunt zo ook de premiestelling van de verzuimpolis vergelijken. uiteraard kunt u ons dat ook vragen te doen. Dit soort gegevens kunnen eenvoudig worden teruggevonden op de website van het Centraal Bureau van de statistiek.

Audio toelichting verzuimpolis

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimpolis met tips en veel antwoorden op vragen.

Ziekteverzuim protocol

Extra werknemers zorgen voor veel voorzieningen zoals de juiste ziekteverzuim protocollen. U kunt bij ons een gratis concept verzuim protocol aanvragen. Even een emailtje met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en wij zenden u deze (.doc) zonder kosten toe.

Verzuimpolis

Het ziekteverzuim kan goed onder controle worden gehouden met een helder en duidelijk ziekteprotocol en een goede verzuimpolis. Plezier voor de werkgever maar ook de werknemer.

Wettelijke verplichtingen 1e jaar

 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. Bij ene goede logistiek wordt ook de verzekeraar van de verzuimpolis ingelicht.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Verzuimpolis en Wettelijke verplichtingen 2e jaar

 1. Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen. Uiteraard betaalt de verzuimpolis gewoon door.
 2. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 3. Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terugsturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
 4. Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

Verlagen kosten verzuimpolis en Arbo-diensten

 1. Hoe groot is uw onderneming? Een kleinere werkgever (tot 10 a 15 werknemers) heeft vaak geen HR-afdeling die taken op het gebied van verzuim en begeleiding kan oppakken. De keuze van de juiste adviseur en Arbodienst (pakket) is van belang.
 2. Is er in de nabije toekomst een reorganisatie gepland? De praktijk leert dat er in dat soort situaties vaak een hoger verzuim ontstaat. Ga na welke voorbereiding er kan zijn om het verzuim onder controle te houden. De kosten van zieke werknemers en de premie voor de verzuimpolis zijn daarmee beter in de hand te houden.
 3. Hoeveel interne en actuele kennis is er binnen het bedrijf op het gebied van verzuimbegeleiding? Wil de werkgever hierin de volledige regie hebben of wil hij juist zoveel mogelijk ondersteund worden?
 4. Heeft u voldoende financiële middelen om eventuele aanvullende diensten van de arbodienst te betalen zolang het verzuim duurt (tot 104 weken)? Extra kosten van zieke werknemers en de premie voor de verzuimpolis kunnen hoog oplopen.

7 tips voor beperken ziekte verzuim

 1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen zodat kan worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen bij ziekteverzuim. Niet alleen voor eigen gewin maar het zorgt ook voor een lage premie van de verzuimpolis.
  • Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden.
 2. Geef alle ziekmeldingen door zodat er geen verschil komt rondom de wettelijke verplichtingen bij ziekteverzuim.
  • Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan Keerpunt helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 3. Voer een actief preventief beleid.
  • Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak vooraf gaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim.
 4. Kijk naar de samenstelling van het team.
  • Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.
 5. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid.
  • Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij fit for the job blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral out of the box. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen.
 6. Neem medewerkers mee in het beleid.
  • Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager ziekteverzuim.
 7. Breng risico’s in kaart. De verzekeraar van de verzuimpolis zal het niet eisen maar u zorgt er voor dat de premie van de polis beperkt blijft.
  • Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het terugdringen van ziekteverzuim.

Stel mijn werknemer heeft langdurig ziekteverzuim?

Is uw werknemer langdurig ziek dan kan hij na 18 maanden ziekte een WIA uitkering aanvragen. UWV stuurt in de 88e week uw werknemer een brief over het aanvragen van een WIA uitkering. Een eventuele uitkering start na na 2 jaar (104 weken) ziekte. Dat is voor de werkgever een plezierig financieel moment. U bent dan niet meer verplicht om het loon door te betalen, tenzij UWV vaststelt dat er onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan. In dat geval volgt er een boete/sanctie. Die kosten kunt u niet terugkrijgen van de verzekeraar van de verzuimpolis.

Uw werknemer kan zeker niet meer werken?

In overleg met u en de bedrijfsarts kan dan direct een vervroegde WIA-uitkering aanvragen. Wordt er na de vervroegde WIA-aanvraag een IVA toegekend dan bespaart u loondoorbetalings- en re-integratiekosten. Dus neem actie als het duidelijk is dat er structurele problemen zijn.

Hoe kan ik juridisch correcte arbeidscontracten krijgen?

Wilt u uw arbeidscontracten juridisch waterdicht krijgen met goede afspraken over ziekteverzuim oproepkrachten, dan is juridische hulp onontbeerlijk. Een exemplaar van “internet” afhalen is zelden effectief en geeft het risico dat u juridisch de boot mist bij ene procedure. Net als bij de verzuimpolis is The devil is in the details. Een jurist is dan noodzakelijk om het contract passend te maken op uw specifieke onderneming. Dat kost veel tijd en geld maar de besparingen in de toekomst hoeven wij u niet uit te leggen. Wij maken altijd graag gebruik van rechtsbijstandverzekeraars om dat te doen. De kostprijs (meestal rond de € 600,- verdient zich terug. Hier vindt u een uitgebreid artikel erover.

Premie online berekenen

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video