Wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuim

Welke wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuim zijn er in het eerste jaar:

 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuimIs er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.


Welke wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuim zijn er na een jaar:

 1. Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 2. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 3. Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terugsturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
 4. Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

Wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuim dienstverlening

Op verzoek stroomlijnen wij dit traject samen met een arbodienst en/of een verzuimverzekeraar.
Ook verzorgen wij vastleggen van de

7 tips voor beperken ziekteverzuim

 1. Zorg voor duidelijke afspraken en verwachtingen zodat kan worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuim
  1. Maak duidelijke afspraken en zorg dat de drempel voor ziekmelden niet te laag ligt. Sta bijvoorbeeld niet toe dat mensen zich per WhatsApp ziek kunnen melden.
 2. Geef alle ziekmeldingen door zodat er geen verschil komt rondom de wettelijke verplichtingen bij ziekte en verzuim.
  1. Ook kort verzuim, zoals een griepgeval. Hierdoor komt frequent verzuim in beeld voor uzelf en kan Keerpunt helpen, wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 3. Voer een actief preventief beleid.
  1. Ga in gesprek met medewerkers als er signalen zijn die vaak vooraf gaan aan (langdurig) verzuim, zoals frequent verzuim.
 4. Kijk naar de samenstelling van het team.
  1. Hebben medewerkers te maken met fysieke arbeid, piekmomenten en wisselende diensten? Zorg dan voor een evenwichtige teamsamenstelling, met een goede verdeling van taken en een adequate inzet van uren en capaciteiten.
 5. Ga het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid.
  1. Bespreek bijvoorbeeld met oudere medewerkers hoe zij fit for the job blijven en tot hun pensioen kunnen doorwerken. Denk daarbij ook vooral out of the box. Misschien is een dag minder werken per week of een vermindering van het aantal uren per dag wel de beste oplossing om gezond en vitaal verder te kunnen.
 6. Neem medewerkers mee in het beleid.
  1. Laat zien waar het bedrijf naartoe gaat. Bijvoorbeeld door middel van een workshop over digitalisering, waarbij de toegevoegde waarde van veranderingen duidelijk wordt. Maak de vertaalslag, waardoor medewerkers begrijpen waarom veranderingen nodig zijn. Dit vergroot de betrokkenheid en leidt tot een lager verzuim.
 7. Breng risico’s in kaart.
  1. Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) geeft inzicht in alle risico’s. Het formuleren van acties in een plan van aanpak helpt bij het terugdringen van ziekteverzuim.

Maatwerk offertes opvragen


Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Laat uw reactie achter