Aansprakelijkheid AVG goed te verzekeren 2022 premies

De Aansprakelijkheid AVG en de verschillen tussen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering geven we hieronder helder weer. Bij de Aansprakelijkheid AVG (GDPR europese wetgeving) wordt onder andere benoemd welke eisen er gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Het is regelgeving en geen “activiteit” die u voert. Bij de aansprakelijkheid AVG verzekering verzekert u zichzelf niet voor het niet voldoen aan regelgeving maar voor handelen of nalaten in het kader van de beroepsactiviteiten. Een eventueel incident moet gemeld worden op de cyberverzekering waarna u wordt bijgestaan door met de verzekeraar samenwerkende gespecialiseerde bedrijven die u zullen adviseren en begeleiden.

De verwerkersovereenkomst en de Aansprakelijkheid AVG

Aansprakelijkheid AVG

U kan in een verwerkersovereenkomst de afspraken vastleggen tussen 2 partijen. Dat is een juridische leveringsovereenkomst. Die verwerkingsovereenkomst is (natuurlijk) niet verzekerd. Wel kan verzekerd zijn de beroepsactiviteit of een cyberincident. Of één van beide verzekeringen dekking biedt is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een voorval. Er kan sprake zijn van een aansprakelijkheid AVG schade die het gevolg is van handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid (beroepsaansprakelijkheid) of schade als gevolg van een cyberincident (cyber). De verwerkingsovereenkomst staat dus os van de AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering.

Is er een verwerkersovereenkomsten verzekering?

Nee. U kunt met een risicoanalyse beoordelen welke risico’s worden gelopen en hoe u deze kan afdekken (eventueel middels verzekeringen). Daarbij spelen de afhankelijkheid van ICT voor het uitvoeren van werkzaamheden een rol. Verzekeraars verzekeren niet de verwerkersovereenkomst en de hierin gemaakte afspraken (zoals er bijvoorbeeld ook geen leveringsvoorwaarden kan worden verzekerd), maar zij verzekeren de beroepsactiviteiten en de schade door cyberincidenten. Er zijn dus alleen AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering waar de voorwaarden van moeten worden vergeleken.

Aansprakelijkheid AVG verschillen Beroeps- en cyberverzekering (GDPR)

Aansprakelijkheid AVG

Ten aanzien van schade die voortvloeit uit de verwerkersovereenkomst kan niet op voorhand worden gezegd of een schade onder de dekking van een beroepsaansprakelijkheids- of cyberverzekering valt. AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering zijn daarvoor te specifiek om die verschillen direct te benoemen. Dit is onder andere afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het voorval.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als een Aansprakelijkheid AVG schade het gevolg is van het tekortschieten in de bedrijfsactiviteiten dan zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekering meestal dekking geven ten opzichte van derden/opdrachtgevers. Voor zover de schade voortvloeit uit een beroepsmatige activiteit die in de verzekerde hoedanigheid wordt genoemd kan hiervoor dekking bestaan. De details van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn dus belangrijk. Goedkope beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen hebben vaak een sterke beperking in de verzekerde dekking. Kijk dus vooral naar of de cyber-gerelateerde zaken meeverzekerd zijn op de verzekering.

Cyberverzekering

De cyberverzekering richt zich vaak op zowel de aansprakelijkheidsschade (privacy) en de eigen schade die voortvloeit uit een inbreuk op gegevens/data, als deze het gevolg is van een hack, verlies van een laptop, een gerichte aanval op ict-netwerk etc. Dit heeft dus betrekking op een specifieke incident. De kern van de dekking wordt gevormd door de eigen schadedekkingen (organisatorische/juridische ondersteuning en financiële vergoeding), want men wordt bij een datalek naast alle kosten die ermee gepaard gaan van herstel van het lek/netwerk (rondom melding, van PR/noodcallcenter/forensische experts etc.) ook geconfronteerd met regelgeving. Uiteraard kan een opgelegde boete door de toezichthouder een flinke kostenpost opleveren.

U kan de AVG verschillen tussen de Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering goed in kaart brengen als beide verzekeringen duidelijke voorwaarden hebben. Afhankelijke van de aard van het bedrijf hebben wij (vaak direct online) de premies voor deze verzekeringen. Hieronder een overzicht.

Datalekken aansprakelijkheid bestuurders

De datalekken en aansprakelijkheid bestuurders zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. We spreken van datalekken als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. U vind In de beleidsregels met concrete voorbeelden dat een organisatie verplicht is datalekken te melden. Samen met een verzekering kunnen de problemen gelukkig goed opgelost worden.

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

Voorbeelden Aansprakelijkheid AVG schade

Cyberrisico’s zijn vaak lastig aan te geven gezien de grote variaties waarin er schade kan ontstaan. Op deze pagina treft u een 7-tal voorbeelden aan van schade. Een cyberverzekering lost niet alles op maar wel veel gevolgen. Juist die schade zijn verzekerd op een goede Cyberverzekering.

Premie online berekenen

Jurist premie berekenen online Beroepsaansprakelijkheid advocaat premies Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video 1

Hieronder vindt u een interview waarbij Thomas de Weerd en Jan Brölmann van Houthoff uitleggen wanneer een ingeschakelde dienstverlener als een verwerker moet worden aangemerkt. Zij vertellen welke afspraken daarmee gemaakt worden op grond van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Video 2

In dit interview lichten Thomas de Weerd en Jan Brölmann van Houthoff toe wat deze meldplicht inhoudt, wat voorbeelden zijn van datalekken, wat het belang is van de beveiliging van IT-systemen en wanneer een datalek wel en niet moet worden gemeld.