HDI Global advocaat verzekeringen – Premies vanaf € 610,-.

Al jaren is HDI specialist op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Door hun vakkennis kunnen ze de HDI Global advocaat verzekeringen afstemmen op de specifieke beroepsrisico’s bij advocaten. De HDI Global advocaat verzekering zijn marktleidende polissen met een prima prijs-kwaliteit.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Profielschets verzekeraar HDI

HDI advocaten verzekeringen

HDI is één van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen voor het bedrijfsleven in Nederland. De kernactiviteit is het verzorgen van specialistische schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders, zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot multinational. HDI is toonaangevend onder andere op het gebied van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid, Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie, Glas, Product Recall en Kidnap&Ransom.

HDI is onderdeel van de Talanx Group, de op twee na grootste verzekeringsgroep binnen Duitsland. HDI is wereldwijd actief in meer dan 130 landen.

Voordelen HDI Global advocaat verzekeringen

HDI advocaten verzekeringen
 1. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgestemd op de specifieke beroepsrisico’s van advocatenkantoren.
 2. Leveringsvoorwaardenvrijheid, dus geen verplichting tot het hanteren van leveringsvoorwaarden.
 3. Standaard dekking voor nieuw toetredende vennoten en ondergeschikten.
 4. Standaard dekking voor uitgetreden vennoten en ondergeschikten bij beëindiging van de verzekering.
 5. Standaard werelddekking bij HDI Global advocaat verzekeringen mits aanspraken worden ingesteld binnen de Europese Unie op basis van het recht van een EU-lidstaat.
 6. Maatwerk voor afwijkende zaken.
 7. De polisvoorwaarden voldoen minimaal aan de eisen die worden gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 8. Standaard dekking voor alle reguliere werkzaamheden die als advocaat worden verricht o.a. curator in een faillissement, arbiter, bindend adviseur of mediator.
 9. Mogelijkheid voor meeverzekeren bestuurdersaansprakelijkheid van de vereffenaar.
 10. Mogelijkheden voor losse curatorenpolissen.
 11. Mogelijkheid voor USA/Canada dekking op deze HDI Global advocaat verzekeringen.
 12. Standaard dekking voor aansprakelijkheid van verzekerden voor beroepsfouten begaan door ingeschakelde derden bij werkzaamheden binnen de hoedanigheid van de polis.
 13. Kosteloos dekking voor het inlooprisico voor de periode dat er voor hetzelfde risico voor beroepsaansprakelijkheid een verzekering is geweest.
 14. De verzekering wordt aangepast aan de structuur van de te verzekeren organisatie.
 15. Het eigen risico is niet van toepassing op kosten.
 16. Kosten van verweer, schaderegeling kosten, bereddingskosten en wettelijke rente worden tezamen vergoed tot één keer boven het verzekerd bedrag.
 17. Mogelijkheid voor meerjarige contracten bij HDI Global advocaat verzekeringen.
 18. Mogelijkheid om bedrijfsaansprakelijkheid (kantoorrisico) mee te verzekeren. Premieberekening

Nadelen HDI Global advocaat verzekeringen

 1. Het eigen risico bedraagt € 2.500,-. Bij een schade zal dit bedrag kostenverhogend werken. Een afweging om te kiezen voor een lager eigen risico heeft tot gevolg een stijging van de premie. Er kan ook gekozen worden voor een lager eigen risico € 1.000,-.
 2. De aanvraagprocedure geeft een individuele beoordeling. Dit kan vertragend werken bij de start of verlenging van een verzekeringscontract.
 3. De premie voor de HDI Global advocaat verzekeringen is inclusief de vergoeding van 20% voor de adviseur. De werkzaamheden bij advies, beheer en schade worden hieruit voldaan.
 4. Verder zullen een aantal nadelen bestaan uit onderstaande, veelal standaard, uitsluitingen.

Uitsluitingen

Van deze HDI Global advocaat verzekeringen zijn uitgesloten aanspraken die verband houden met en/of die voortvloeien uit:

 1. Milieuaantasting ongeacht of deze milieuaantasting door een derde of door een verzekerde is veroorzaakt.
 2. Opzet door een verzekerde veroorzaakte schade voor zover deze schade het beoogde of zekere gevolg is van de door deze verzekerde gemaakte fout.
 3. Bij opzet door een ondergeschikte mits hen ter zake van het opzet geen enkel verwijt treft.
 4. Vermogensdelicten zoals ondermeer diefstal, afpersing, afdreiging, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte zorgt er voor dat HDI Global advocaat verzekeringen niet hoeven uit te keren.
 5. Kasbeheer, betalingen, geld(swaarden) het beheer van een kas of het doen van betalingen en/of het op enigerlei wijze verloren (doen) gaan van geld of geldswaarden.
 6. Intellectuele eigendomsrechten inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
 7. Bestuurdersaansprakelijkheid schade waarvoor een verzekerde als bestuurder, commissaris/- toezichthouder of als medebeleidsbepaler van een rechtspersoon wordt aangesproken
 8. Bijzondere bedingen. een boete-, schadevergoedings-, vrijwarings-, garantie- of dergelijk beding, behalve indien en voor zover een verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk zou zijn (geweest).
 9. Hardware en software ontwikkeling, implementatie, aanpassing en onderhoud van software alsmede advisering ten aanzien van aanschaf, gebruik en toepassing van hardware en software.
 10. Atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
 11. Molest gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
 12. Bekende omstandigheden die een verzekerde, geen uitgezonderd, op de op het polisblad vermelde ingangsdatum van de verzekering bekend waren.
 13. Honorarium, salaris, verschotten en onkosten het honorarium, salaris, de verschotten en onkosten van een verzekerde zelf, indien een verzekerde deze tengevolge van een door hem gemaakte fout niet aan zijn cliënt in rekening kan brengen of deze cliënt het recht heeft deze van hem terug te vorderen.
 14. Werkzaamheden en  kosten ontstaan door of verband houdende met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde uitgevoerde werkzaamheden, dan wel geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerde werkzaamheden.

Premie online berekenen

Beroepsaansprakelijkheid advocaat maatwerk Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie online Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video