Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT

Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT

Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT bedrijven kan professioneel en tegen redelijke prijzen en voorwaarden worden verzekerd. U kunt de premie direct zelf berekenen. De verzekeringsdekking volgt snel en ook de polis komt altijd binnen ene paar dagen. Snel en efficiënt.

Cyber en DataRisk premieberekening Beroepsaansprakelijkheid IT-professionals

Elementen Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis).
 2. Scherpe Hiscox premies.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.
 7. Unieke dekkingselementen aanwezig op de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten, licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen.
 8. Volledige Hiscox dekking opzicht/reconstructie.
 9. Eigen schade dekking (sublimiet € 50.000, eigen risico € 500 per aanspraak); o.a. reputatie herstelkosten, website herstelkosten, herstelkosten bij verlies eigen documenten, schade oneerlijkheid werknemers.

1. Aansprakenvergoeding

IT bedrijf cyberverzekering

Binnen het kader van het bepaalde in de Hiscox polis onder “Wat wij zullen vergoeden”, “Wat wij niet zullen vergoeden”en “Uitsluitingen”, is bij een Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT gedekt – onder aftrek van het op het polisblad vermelde eigen risico – een aanspraak die voortvloeit uit de bedrijfsactiviteiten die door u of namens u (zoals door uw onderaannemers) zijn verricht vanaf de inloopdatum.

2. Contractbreuk.

Onbedoelde schending van een schriftelijk contract is ook verzekerd op de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT, daaronder begrepen een schriftelijke Service Level Agreement, mits de aanspraak door de opdrachtgever wordt ingesteld;

3. Onzorgvuldigheid of onachtzaamheid.

Elke vorm van onachtzaamheid of onzorgvuldigheid is verzekerd bij de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT waaronder doorgifte van een computervirus, worm, logic bomb of trojan horse of nalatigheid die verband houdt met een “denial-of-service attack”;

4. Schending van een geheimhoudingsplicht.

Schending van een plicht tot geheimhouding of het onbevoegd onderscheppen of opnemen van beelden of geluid of schending van privacy, het geven van een onjuiste voorstelling van zaken, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of onrechtmatige toe-eigening van het portret, de naam of de stem van personen;

5. Inbreuk intellectueel eigendom.

Inbreuk op een auteursrecht of copyright of inbreuk op of het verloren gaan van een (handels)merk of een inbreuk op een bedrijfsstijl en -imago of overtredingen vanwege ‘cybersquatting’ of een schending van persoonlijkheidsrechten of plagiaat;

6. Oneerlijk handelen.

Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT

Oneerlijke concurrentie of misleidende handelspraktijken of onjuiste herkomstaanduiding, maar uitsluitend indien in verband met een gedekte aanspraak onder inbreuk op intellectueel eigendom (conform bovenstaand)is ook verzekerd op de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT; Smaad en laster onrechtmatige uitingen en negatieve uitlatingen over producten (‘product disparagement’) of beschadigende onwaarheden (‘injurious falsehood’).

7. Extra dekkingen.

Wij zullen u onder aftrek van het eigen risico uw schade vergoeden voor zover de bedragen vallen binnen “Wat wij zullen vergoeden”, maar niet voor bedragen die vallen binnen “Wat wij niet zullen vergoeden” of “Uitsluitingen” in het kader van de navolgende extra dekkingen. Voorwaarde is wel dat – indien het een aanspraak betreft – deze binnen de looptijd van de polis voor de eerste keer tegen u is ingesteld.

8. Verlies documenten.

Uw eigen documenten zijn ook gedeeltelijk verzekerd op de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT. Indien tijdens de looptijd van de polis documenten van u zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vernietigd die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten, dan zullen wij u schadeloos stellen voor de kosten van herstel of vervanging van deze documenten. Deze schadeloosstelling is niet hoger dan de sublimiet die hiervoor in de polis staat vermeld. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat de kwijtgeraakte, beschadigde of vernietigde documenten te allen tijde onder uw zorg, beheer of toezicht waren en zijn gebleven. Onder documenten worden niet verstaan elektronische data.

Documenten en elektronische data van uw opdrachtgevers. Indien tijdens de looptijd van de polis documenten of elektronische data van uw opdrachtgever zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vernietigd die aan u waren afgestaan, dan zullen wij u schadeloos stellen voor de kosten van herstel of vervanging van deze documenten. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat de kwijtgeraakte, beschadigde of vernietigde documenten of elektronische data te allen tijde onder uw zorg, beheer of toezicht waren en zijn gebleven en u jegens uw opdrachtgever verplicht bent om deze documenten en elektronische data te herstellen of te vervangen.

9. Oneerlijkheid werknemers.

Uw schade. Indien tijdens de looptijd van de polis en bij de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten, u (eigen) schade lijdt door de oneerlijkheid van een van uw werknemers of zelfstandigen zonder personeel die rechtstreeks door u zijn gecontracteerd en die onder uw toezicht staan, zullen wij u uw (eigen) schade vergoeden, voor zover deze niet hoger is dan de sublimiet die hiervoor in de polisstaat op de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat de betreffende werknemer of zelfstandige zonder personeel een duidelijke intentie had om schade aan u toe te brengen en om een persoonlijk financieel gewin te verkrijgen dat hoger is dan het verdiende salaris, inclusief bonussen en commissies.

Schade van uw opdrachtgevers.

Indien tijdens de looptijd van de polis en bij de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten voor een opdrachtgever, een werknemer of een zelfstandige zonder personeel die rechtstreeks door u gecontracteerd is en die onder uw toezicht staat, een oneerlijke, frauduleuze, kwaadwillige of criminele handeling pleegt, dan zullen wij uw schade vergoeden tot bedragen waarvoor u wettelijk gehouden bent om deze te betalen als gevolg van een aanspraak. Wij zullen geen schade vergoeden aan werknemers en zelfstandigen zonder personeel.

Audio

10. Websiteschade.

Indien tijdens de looptijd van de polis uw website beschadigd of vernietigd wordt als gevolg van onbevoegd handelen door iemand anders dan u, dan zullen wij u schadeloos stellen voor de kosten van het herstel van uw eigen website. Deze schadeloosstelling is niet hoger dan de sublimiet die hiervoor in de polis staat vermeld. Wilt u een uitgebreidere dekking dan deze verzekerde bedragen op de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT kies dan voor de specialistische cyberverzekering.

11. Maken reclame voor uw bedrijf.

Indien het maken van reclame na de inloopdatum door u of iemand anders namens u resulteert in een gedekte aanspraak wegens beschuldigingen die vallen onder “Aanspraken tegen u” onder inbreuk op intellectueel eigendom of oneerlijke handelspraktijken, dan zullen wij uw (eigen) schade vergoeden, voor zover deze niet hoger is dan de sublimiet die hiervoor in deHiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT polis staat vermeld.

12. Reputatieschade.

Indien tijdens de looptijd van de polis een gedekte aanspraak die valt binnen “Aanspraken tegen u” tegen u wordt ingesteld, dan zullen wij u schadeloos stellen voor de redelijke kosten die met onze voorafgaande goedkeuring zijn gemaakt om uw reputatie te herstellen, een en ander voor zover deze schadeloosstelling niet hoger is dan de sublimiet die hiervoor in de polis staat vermeld. Voorwaarde voor deze extra dekking is dat wij het in redelijkheid met u eens zijn dat u aanzienlijke reputatieschade heeft opgelopen.

13. Onbetaald gebleven honorarium.

In het geval dat uw opdrachtgever weigert om de met u contractueel overeengekomen vergoedingen (daaronder begrepen een bedrag dat u, op het moment dat uw opdrachtgever voor het eerst weigert te betalen, rechtens gehouden bent te betalen aan een onderaannemer) te betalen, en u ons voldoende heeft aangetoond dat:

 1. u geen redelijke gronden heeft om betaling van het verschuldigde bedrag rechtens af te dwingen; en
 2. er schriftelijk bewijs van uw opdrachtgever is waarin de opdrachtgever te kennen geeft voornemens te zijn een gegronde aanspraak tegen u in te stellen die gedekt is onder “Aanspraken tegen u”, voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat de opdrachtgever aan u verschuldigd is dan kunnen wij u schadeloos stellen door het bedrag dat uw opdrachtgever aan u verschuldigd is onder aftrek het toepasselijke eigen risico (daaronder niet begrepen een bedrag voor door u gederfde winsten, overheadkosten, belastingen die u moet betalen of equivalenten daarvan) aan u te betalen.

Dit doen wij alleen als u ons voldoende heeft aangetoond dat het redelijk waarschijnlijk is dat onze betaling een finale oplossing is voor alle bekende aanspraken van deze opdrachtgever en omstandigheden die deze opdrachtgever betreffen.
Indien ondanks onze betaling van hetgeen de opdrachtgever u nog contractueel verschuldigd is, toch nog een aanspraak tegen u wordt ingesteld, dan zullen de uit deze aanspraak voortvloeiende schadevergoedingen en kosten van verweer verminderd worden met het door ons betaalde bedrag vanuit de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT.

14. Verklaring voor recht.

Wij zullen u schadeloos stellen vanuit de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT voor de redelijke advocaatkosten die door u zijn gemaakt in verband met een door u te verkrijgen verklaring voor recht indien:

 1. een eisende partij u er schriftelijk van in kennis heeft gesteld dat u inbreuk op een auteursrecht, copyright of een handelsmerk pleegt; en
 2. de eisende partij in vervolg daarop een tegenvordering tegen u instelt waarbij wordt gesteld dat inbreuk is gemaakt op een auteursrecht, copyright of een handelsmerk; en
 3. de tegenvordering onder deze polis gedekt is en aanhangig is tijdens uw procedure ter verkrijging van een verklaring voor recht.

15. Uw aanwezigheid bij gerechtelijke instantie.

Indien tijdens het verweer tegen een gedekte aanspraak er van u wordt verlangd dat u een getuigenverklaring aflegt voor een gerechtelijke instantie, dan zullen wij, bij wijze van onkostenvergoeding, een bedrag betalen voor iedere dag, of gedeelte van een dag dat wij, onze advocaat of expert van u of een werknemer verlangt om voor een gerechtelijke instantie te verschijnen tegen de navolgende tarieven:

 1. een vennoot of bestuurder van u tot € 500,00 per dag.
 2. een werknemer tot € 250,00 per dag.
 3. iedere andere relevante partij tot € 200,00 per dag.

16. Zaakschade/Personenschade.

Tegen u” tegen u wordt ingesteld in verband met een personenschade of zaakschade, dan zullen wij uit de verzekerde bedragen van de Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT uw schade vergoeden mits de personenschade of zaakschade het directe gevolg is van door u -tegen een beloning of vergoeding verrichte diensten voor of leveren van technologieproducten aan een opdrachtgever, dan wel de beschadiging, vernietiging of het verlies van documenten en elektronische data of het verloren gaan van de mogelijkheid tot het gebruik van elektronische data.

Optionele dekking.

A. Terugbetaling projectvergoeding.

Indien gedurende de looptijd van de polis een opdrachtgever zich uit een schriftelijk contract terugtrekt vanwege een gedekte aanspraak die valt onder “Aanspraken tegen u”, dan zullen wij u – onder aftrek van het eigen risico – uw schade vergoeden voor zover de bedragen vallen binnen “Wat wij zullen vergoeden”, maar niet voor bedragen die vallen binnen “Wat wij niet zullen vergoeden” voor een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de projectvergoedingen die u aan uw opdrachtgever heeft moeten terugbetalen op grond van een minnelijke regeling of mediation of alternatieve vorm van geschillenbeslechting of op grond van een gerechtelijk vonnis. Voorwaarde is wel dat het een aanspraak vanuit de Hiscox beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT betreft die binnen de looptijd van de polis voor de eerste keer tegen u is ingesteld. Voor deze optionele dekking is een aanvullende premie, afwijkend eigen risico en sublimiet van toepassing zoals vermeld in de polis.

B. Nameldingstermijn (uitlooprisico)

Indien verzekeringnemer deze Hiscox Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ICT polis beëindigt, kunnen wij op uw verzoek – onder bepaalde voorwaarden- u het aanbod doen om tegen een aanvullende premie een nameldingstermijn aan te schaffen. Wij zullen u geen aanbod doen indien de premie voor deze polis nog niet volledig is voldaan of u een vervangende dekking heeft aangeschaft. De mededeling dat u ons aanbod om een nameldingstermijn aan te schaffen aanvaardt en de betaling van de volledige aanvullende premie daarvoor, dienen binnen 30 dagen na de datum waarop de polis is geëindigd door ons te zijn ontvangen.

Offertes en premies

Beroepsaansprakelijkheid IT-professionals Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid maatwerk offerte Cyber en DataRisk premieberekening Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Over Hiscox

Hiscox is een internationale nicheverzekeraar, genoteerd aan de London Stock Exchange (LSE: HSX). Hiscox heeft vestigingen in België, Bermuda, Duitsland, Frankrijk, Guernsey, Ierland, Nederland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De groep kent drie underwriting-onderdelen: Hiscox London Market, Hiscox Re & ILS en Hiscox Retail.

 • Hiscox London Market en Hiscox Re & ILS verrichten grote of complexe projecten die we soms delen met andere verzekeraars of die de internationale licenties van Lloyd’s vereisen.
 • Hiscox Retail is aanbieder van een breed scala aan nicheverzekeringen voor professionals, zakelijke klanten en zeer vermogende particulieren. Hieronder vallen de activiteiten in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Hiscox Special Risks en DirectAsia.
 • De cyberverzekering is de toonaangevende verzekering waarbij Hiscox vaak als herverzekeraar voor de reguliere verzekeraars wordt ingezet.