Deze verzekering dekt de risico’s, die verbonden zijn aan het verlenen van geldkrediet.

Bij binnenlandse kredietverzekering is het risico gedekt dat geen betaling wordt ontvangen als gevolg van insolventie (niet kunnen voldoen aan zijn betalingsverplichtingen van de debiteur).

Bij buitenlandse kredietverzekering is het risico verzekerd dat de factuurbedragen niet of niet geheel in Euros worden ontvangen.

Schadevergoeding wordt verleend na een afgesproken wachttermijn van 6 of 9 maanden.

Verdere specificatie

Deze verzekering wordt nagenoeg uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van kredietrisico’s tussen bedrijven onderling (dus niet: bedrijf – particulier). Uitsluitingen liggen in de sfeer van niet betaling als gevolg van wanprestatie of materiële beschadiging van de goederen vóór aflevering.
Gebruikelijk is de gehele omzet of een afgebakend onderdeel daarvan (bijvoorbeeld de omzet naar een bepaald land) te verzekeren. Maar ook de verzekering van één specifiek risico is mogelijk. Bij de acceptatie spelen de bekendheid en de reputatie van de debiteur een rol. Het dekkingspercentage varieert van 75 – 95%: de verzekerde blijft altijd 5 tot 25% eigen risico lopen.

Begrippen

Kredietlimiet:

bedrag wat één debiteur bij de verzekerde rood mag staanZelfbeoordeling: u bepaalt zelf, aan de hand van toetsing, betalingservaring of bureau-informatie of de debiteur kredietwaardig is.

Blinde dekking:

dit betekent dat voor een relatief laag bedrag (denkt u hierbij aan duizenden euro’s) transacties kunnen plaatsvinden zonder dat er sprake is van een limiet of andere voorwaarden. Vaak geldt er wel een verhoogd eigen risico.

Eigen risico kredietverzekering

Er geldt een eigen risico van circa 25% van de verzekerde omzet. Hier is over te onderhandelen echter dit leidt ook tot een verhoging van de premie.

Incasso

U kunt ervoor kiezen een openstaande vordering over te dragen aan uw verzekeraar. Doorgaans zijn de volgende regels dan van toepassing:

  • Een minimaal bedrag
  • Wachttermijn (bijvoorbeeld 90 dagen)
  • Incassokosten zijn voor rekening van de verzekeraar (deze ziet ze als preventieve kosten)

Ingangsdatum van de polis

  • Bij het leveren van zaken: dekking begint op het moment dat de debiteur beschikking over de zaken heeft gekregen
  • Bij het uitvoeren van werkzaamheden: de dekking begint wanneer de verzekerde aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan
  • Verhuren van roerende zaken: de dekking begint wanneer de ongestoorde verhuurperiode is verlopen

Bijzonderheden

De particuliere kredietverzekeraar dekt uitsluitend commerciële risico’s. Bij buitenlandse risico’s kunnen ook politieke risico’s spelen: de afnemer betaalt wel, maar het geld mag het land niet uit. Deze politieke risico’s worden ook onder de kredietverzekering gedekt, maar door de kredietverzekeraar volledig herverzekerd bij de staat (die ook de premie voor het politieke risico vaststelt).

Wij kunnen u deze verzekering niet aanbieden maar op het internet zijn diverse verzekeraars te vinden waar u deze verzekering kunt aanvragen, indien u dit wenst.

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Premies