De regelgeving met betrekking tot milieuschade is echter de laatste jaren sterk gewijzigd. In veel gevallen wordt de ondernemer verplicht gesteld de milieuverontreiniging te saneren. Maar de schade hoeft niet altijd direct veroorzaakt te zijn door de ondernemer.

Daarnaast zijn de volgende factoren van belang:

 • De aansprakelijkheidsverzekering biedt in de meeste gevallen geen dekking bij milieuschade.
 • Milieuschade wordt steeds vaker bij brand- verzekeringen uitgesloten.
 • Milieuschade blijft niet altijd beperkt tot het eigen terrein.
 • De financiële gevolgen van sanering van verontreiniging kunnen de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengen.

Voor wie is de milieuschadeverzekering bedoeld?

 1. verenigingen van eigenaren
 2. handels- en industriële bedrijven
 3. agrarische bedrijven
 4. bouw- en installatiebedrijven
 5. zorginstellingen, ziekenhuizen
 6. scholen
 7. opslagbedrijven
 8. transportbedrijven
 9. winkels en horeca
 10. kantoren

Elk bedrijf komt in principe voor een milieuschadeverzekering in aanmerking. Het bedrijfsgebouw hoeft hierbij geen eigendom te zijn. Bedrijven die regelmatig werken met gevaarlijke stoffen lopen natuurlijk meer risico. In die groep zijn er ook bedrijven die de wettelijk verplichte financiële zekerheidsstelling kunnen invullen met een milieuschadeverzekering.

Waarvoor biedt deze verzekering dekking?

De verzekering dekt in geval van verontreiniging:

 • de kosten van sanering van de verzekerde locatie en/of locatie van derden
 • de schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering
 • de zaakschade die het gevolg is van de verontreiniging
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
 • onderzoekskosten
 • bedrijfsschade als gevolg van een sanering

Voorwaarden voor dekking.

De dekking geldt alleen indien:

 • de verontreiniging is ontstaan door het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde vaste stoffen, zoals asbest
 • de oorzaak zich heeft voorgedaan tijdens de looptijd van de verzekering
 • de oorsprong van de schade is ontstaan op de verzekerde locatie of het gevolg zijn van werkzaamheden op een werklocatie.

De dekking geldt ook als er sprake is van fouten in ontwerp, constructie, uitvoering of materiaalkeuze. Er moet wel zijn voldaan aan de onderhoudsverplichtingen en de installaties, machines en leidingen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar na oplevering hiervan.

Aanvullende dekkingen.

 • Expertisekosten
  De kosten voor vaststelling van de omvang van de schade, inclusief de kosten van de expert die door verzekerde is benoemd.
 • Bereddings-en opruimingkosten
  De kosten die nodig zijn om dreigend gevaar van verontreiniging af te wenden of te beperken zijn eveneens gedekt.
 • Herbouw van opstallen
  Indien door sanering afbraak en herbouw van een opstal noodzakelijk is, geldt er ook een dekking voor de herbouwkosten.
 • Verweerkosten
  Tot in de polisvoorwaarden genoemde verzekerde som dekt de verzekering de kosten van verweer bij:
  – vorderingen van derden.
  – geschillen met de overheid over sanering.

Wat is niet verzekerd?

 • Luchtverontreiniging
 • Bestaande verontreiniging
 • Personenschade
 • Milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.

Risicofactoren.

Voor de beoordeling van het risico spelen onder andere de volgende factoren een belangrijke rol:

 •  De aard van de werkzaamheden.
 •  De aanwezigheid van: -gevaarlijke stoffen in emballage, -bovengrondse of ondergrondse tanks, -asbest in het gebouw.
 •  De omzet van de onderneming.
 •  De omzet van werk bij derden.
 •  Verhuur of deelverhuur van een gebouw.

Wanneer wordt het maatwerk?

 • Zodra er meer dan 1.000 ltr/kg gevaarlijke stoffen in emballage aanwezig is.
 • Er boven-of ondergrondse tanks aanwezig zijn.
 • Er meer dan 200 m2 asbest in het gebouw aanwezig is.
 • De jaaromzet groter is dan € 10.000.000, -.
 • Er wordt voor meer dan € 10.000, -werkzaamheden bij derden verricht.

Verzekerde som en eigen risico’s

Standaard wordt uitgegaan van een verzekerde som van € 1.000.000, -zonder eigen risico. Het is mogelijk om hiervan af te wijken en te kiezen voor een eigen risico en verlaging van de premie.

Jaarpremie bij een verzekerde som van € 1.000.000, –
Voor winkels, horeca, recreatie, kantoren en verenigingen met:
– maximaal 1.000 ltr/kg gevaarlijke stoffen in emballage
– geen boven-of ondergrondse tanks aanwezig
– maximaal 200 m2 asbest in het pand aanwezig
– jaaromzet maximaal € 10.000.000,
– waarvan maximaal € 10.000,- wordt behaald uit werkzaamheden bij derden.

Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Overzicht alle bedrijven verzekeringen