Wat is “Gebouw” ASR VVE pakket?

Alles wat normaal gesproken onderdeel van een gebouw is, hoort ook bij het gebouw in het ASR VVE pakket. Dus de functionele inrichting en alles wat aan het gebouw vastzit en wat niet verwijderd kan worden zonder het te beschadigen of te verbreken, zoals een centrale verwarmingsinstallatie, een warmtepompinstallatie, een installatie voor thermische zonne-energie en op het dak gemonteerde zonnepanelen, windmolens en windturbines. Het gebouw moet met de grond verenigd zijn of aan de grond verankerd. Tot het gebouw rekenen zij ook:

 • De bijgebouwen voor berging en stalling. De bijgebouwen moeten passen bij uw bedrijfsactiviteit en de bestemming die het verzekerde gebouw heeft.
 • De terreinafscheiding met uitzondering van hagen, planten en bomen.

Welke risico’s ASR VVE pakket

 • Brand, blikseminslag en storm
 • Inbraak of een poging daartoe
 • Aanrijding
 • Rellen, relletjes, opstootjes en plundering
 • Luchtverkeer en meteorieten
 • Omvallen van kranen, heistellingen, hoogwerkers, windmolens en bomen
 • Bliksemontlading in de omgeving
 • Neerslag, overstroming, sneeuwdruk, hagel
 • Leidingwater
 • Hak- en breekwerk dat nodig is om een schade op te sporen
 • Kosten om schade te beperken
 • Huurinkomsten die je misloopt tot maximaal 1 jaar
 • Opruimingskosten na een schade
 • Alle breukschade van glazen en kunststof ramen
 • Alle breukschade aan glazen vitrines en toonbanken
 • Alle breukschade aan hardglazen deuren en plaatsingskosten
 • Noodvoorzieningen bij glasbreuk

Extra uitbreiding ASR VVE pakket mogelijk:

 • Eigen risico aanpassen
 • Extra glasdekking
 • Instorting van het dak als het gebeurd door hevige regenval.

Download ASR voorwaarden voor de uitgebreide verzekeringsdekking.

VVE pakket verzekering premie berekenen

Aanvullende details ASR VVE pakket

 1. All risk dekking inclusief of exclusief glas;
 2. Fundamenten mee te verzekeren
 3. Verzekeringsdekking voor gemeenschappelijke eigendommen;
 4. Standaard dekking voor inductie;
 5. Dekking tijdens aan- en verbouw van het gebouw;
 6. Vervangende woonruimte na schade;
 7. Verzekeringsdekking voor diverse kosten zoals voor opruiming, sanering en herstel aan de tuin;
 8. Dekking voor vervanging van sloten:
 9. Meerwerk (als gevolg van interne verbouwingen) tegen gelijke premie mee te verzekeren.
 10. Pakketkorting: tot 10% (2 rubrieken)

Glas ASR VVE pakket

De verzekeraar biedt dekking voor schade door breuk, inclusief in verband hiermee te maken kosten voor noodvoorzieningen, van alle ruiten die dienen tot lichtdoorlating en die aanwezig zijn in ramen en deuren van het omschreven gebouw. Er is geen eigen risico van toepassing.

Bij breuk van ruiten zullen zij het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen of de kostprijs van het glas vermeerderd met de inzetkosten in geld vergoeden.

Uitgangspunten ASR VVE pakket in het kort

Uitgangspunt bij acceptatie en premiestelling binnen het VVE pakket is dat aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. De gevels zijn van steen of beton.
2. De dakbedekking is van pannen, mastiek of beton.
3. De brandpreventie voldoet aan de normen.
4. Als een gecertificeerde brandmeldinstallatie of sprinklerinstallatie aanwezig is raden wij u aan hier melding van te maken: dit leidt in het algemeen tot korting op de premie.
5. De afval- en emballagebehandeling voldoet aan de regels; onder andere vindt geen losse opslag plaats tegen gevels of onder daken.
6. De inbraakpreventie voldoet aan de in de offerte gestelde CCV-klasse.
7. Brandgevaarlijke werkzaamheden als lassen en lakspuiten behoren uitgevoerd te worden volgens de hiervoor geldende normen.

Rechtsbijstand ASR VVE pakket

 1. Telefonisch adviesteam met bijstand door juristen;
 2. Dekking voor geschillen met leden en huurders;
 3. Dekking in geval van incassogeschillen;
 4. Dekking rondom geschillen met administrateur en leveranciers.

Pand aansprakelijkheid ASR VVE pakket

 • Verzekerd bedrag: € 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000,- per verzekeringsjaar;
VVE pakket verzekering premie berekenen

Gratis waardevaststelling

Het onderstaande geldt alleen voor nieuwe ASR VVE pakket verzekeringscontracten.
Bij een gezamenlijke indicatiewaarde vanaf € 200.000,- voor de bedrijfsgebouwen (of huurdersbelang), de inventaris en de handelsgoederen op één risicoadres kan gratis waardevaststelling door een deskundige plaatsvinden.
Tijdens de waardevaststelling zal ook een advies voor het verzekerde bedrag van bedrijfsschade gegeven worden.
Deze waardevaststelling geeft door ons ASR VVE pakket – vanaf de datum van akkoord door de verzekerde – de volgende dekkingsverbetering:

 1. gebouw: garantie tegen onderverzekering gedurende 8 jaar (afgezien van aan- en verbouw)
 2. inventaris: garantie tegen onderverzekering gedurende 8 jaar (afgezien van bedrijfsuitbreiding)
 3. goederen: een overdekking van 30%, na 3 jaar zullen wij een formulier toesturen voor opgave van de actuele waarde
 4. bedrijfsschade: een overdekking van 30% (zonder maximering), na 3 jaar zullen wij een formulier toesturen voor opgave van de actuele waarde; tussentijdse naverrekening is niet meer van toepassing.

Kiest u bij een ASR VVE pakket voor deze gratis waardevaststelling, dan ziet het proces er als volgt uit:

 1. eerst vindt het gebruikelijke acceptatieproces plaats (premie, preventie, eventueel technische inspectie e.d.);
 2. bij akkoord wordt de polis afgegeven met het voorlopige – opgegeven – verzekerde bedrag;
 3. op deze verzekerde bedragen krijgt de VVE voorlopig, tot de ingangsdatum van de definitieve verzekerde bedragen, maar maximaal gedurende 6 maanden, een overdekking van 15%;
 4. de deskundige zal een afspraak maken voor een bezoek en stelt de bedragen vast voor bovengenoemde verzekeringen, voorzover van toepassing;
 5. vanaf de datum van akkoord door verzekerde wordt de verzekering voortgezet voor het vastgestelde bedrag en geldt bovenstaande dekkingsverbetering.

Zonnepanelen

Normen voor de zonnepaneleninstallatie

 • De installatie moet voldoen aan NEN1010:2015 + C1:2016.
 • Er is gemonteerd volgens de richtlijn NEN 7250:2014.
 • Voor binnen geplaatste omvormers geldt een brandveilige omgeving: geventileerde ruimte die niet stoffig is, met een werkzame rookmelder/rookmeldinstallatie of een vlamboogdetectie op de omvormers; ook zijn de omvormers niet op brandbaar materiaal gemonteerd.
 • Connectoren/kabelstekkerverbindingen (male en female) moeten van hetzelfde merk zijn en plus- en minkabels liggen van elkaar gescheiden in kabelgoten.

Niet verzekerd is

 • Als je schade hebt door vandalisme, zonder dat vandalen het pand zijn binnengedrongen, zoals bekladding en graffiti
 • Als je schade hebt door water, doordat een primaire waterkering heeft gefaald of omdat je bedrijfspand zich buitendijks bevindt
 • Als je schade hebt door aardbevingen of vulkanische uitbarstingen
 • Als je schade hebt door opzet, roekeloosheid en een ernstige mate van schuld van de verzekerde
 • Als je schade hebt door molest, kernramp of tijdens een misdrijf gepleegd door jou

Eigenaarsbelang meeverzekeren

In de loop van enige tijd brengen veel appartementseigenaren nagelvaste verbeteringen aan in hun appartement. Hierbij kan gedacht worden aan een keuken, badkamer, parketvloeren, plavuizen, inbouwkasten, sierpleisterwerk, etc.
Het standaard verzekerde bedrag voor het appartementencomplex voorziet hier niet in. Vaak sluiten de individuele eigenaren voor deze verbeteringen zelf – naast of in combinatie met hun inboedelverzekering – een aparte eigenaarsbelangverzekering af.

Eigenaarsbelangverzekering toevoegen.

Er is een eenvoudiger manier dit te verzekeren: via een premietoeslag van 0,10 per € 1.000,- verzekerd bedrag (op het standaard verzekerde bedrag) kunt u van alle appartementen het eigenaarsbelang meeverzekeren. Erg eenvoudig: de individuele belangen en de wijzigingen hierin hoeven niet geregistreerd te worden en bij schade heeft u met 1 complete verzekering te maken en niet met splitsing in een Verenigingspolis en de diverse Eigenaarsbelangpolissen.

Appartementen ASR VVE pakket

Het verzekerde gebouw is gesplitst in verschillende appartementsrechten. Als er schade is aan het gebouw, dan geldt het volgende:

 1. Als de schade is veroorzaakt door het handelen of nalaten van een andere appartementsgerechtigde, dan bent u toch verzekerd. Ook als we volgens de voorwaarden of de wet niet verplicht zijn om de schade te vergoeden. Wij kunnen wel de schade verhalen op de persoon die de schade veroorzaakt heeft.
 2. Als de schade meer is dan € 12.500, dan bepaalt de vergadering van eigenaren hoe en aan wie wij de vergoeding betalen. Dit moet worden vastgelegd in de notulen en gewaarmerkt worden door de voorzitter.
 3. Zodra wij de schade hebben vergoed, hebben wij tegenover alle belanghebbenden voldaan aan onze verplichtingen.

Eigen Risico ASR VVE pakket

Voor iedere schade, met uitzondering van schaden brand, blikseminslag of ontploffing, is een eigen risico van toepassing van (gekozen bedrag). Als er meer dekkingen op de schade betrokken zijn, wordt dit eigen risico slechts één keer ingehouden. Voor schade door aanrijding/aanvaring en voor schade aan gebouwen veroorzaakt door storm, sneeuwdruk en/of door inslag van hagel tijdens storm, blijft het eigen risico zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van toepassing.

Duurzaaam beleggen

Bij a.s.r beleggen ze alleen in duurzame fondsen en investeren we niet in wapenhandel. Ook bij onze huisvesting en producten nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo willen ze Nederland verzekeren van een goede toekomst.

Aansprakelijkheid VVE leden

Zijn de leden van de Vereniging van Eigenaren aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat zij het appartement gebruiken? Dan bent u voor deze schade verzekerd op de ASR VVE pakket als:

 1. het niet gaat om schade aan het appartement zelf; en
 2. hun aansprakelijkheid voor schade niet is verzekerd via een wet, regeling, voorziening of een andere verzekering (secundaire dekking).

Legionella VVE aansprakelijkheid

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de legionella-voorschriften van de overheid niet zijn gevolgd. Kunt u aantonen dat de schade niet is ontstaan of vergroot doordat de legionella-voorschriften van de overheid niet zijn gevolgd? Dan bent u wel verzekerd voor de aansprakelijkheid in verband met legionella.

Hoe werkt de pakketkortingsregeling?

Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn.
Deze kan oplopen tot 10%.
2 verzekeringen = 2% pakketkorting
3 verzekeringen = 3% pakketkorting
4 verzekeringen = 4% pakketkorting
5 verzekeringen = 5% pakketkorting
6 verzekeringen = 6% pakketkorting
7 verzekeringen = 7% pakketkorting
8 verzekeringen = 8% pakketkorting
9 verzekeringen = 9% pakketkorting
Vanaf 10 verzekeringen = 10% pakketkorting

 • Heb je twee of meer verzekeringen van dezelfde soort in je pakket (bijvoorbeeld twee bedrijfsgebouwenverzekeringen)? Dan tellen deze als éen verzekering.
 • De verzekeringen in de categorie ‘Je bedrijf op de weg’ tellen als één verzekering.

Download

Offertes en premies

VVE pakket verzekering premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Gebouwen – online premie Inventaris en goederen – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Brandschade VVE pakket

Premieopgave o.v.v. acceptatie verzekeraar.