VVE pakket zijn een aantal verzekeringen die naadloos op elkaar aansluiten en dus een premie

VVE pakket
Direct online VVE premies
 1. Verdiepingsvloeren beton of hout.
 2. Contractduur 36 maand
 3. Dekking uitgebreid of uitgebreid met glas
 4. Eigen risico VVE gebouwenverzekering
  1. Brand, bliksem en ontploffing € 0,-
  2. Storm € 1.250,-
  3. Overige schadeoorzaken € 1.000,-
 5. Verzekerd bedrag: zie rekenmodule
 6. Fundamenten meeverzekerd
 7. Premie inclusief btw
 8. Gratis waardevaststelling door een deskundige
VVE pakket verzekering (incl gebouw)

Aanvullende details VVE pakket

 1. All risk dekking inclusief of eclusief glas;
 2. Gratis dekking voor gemeenschappelijke eigendommen tot € 12.500,-;
 3. Standaard dekking voor inductie;
 4. Dekking tijdens aan- en verbouw van het gebouw;
 5. Gebruik van schadeservice 24/7;
 6. Vervangende woonruimte na schade;
 7. 20% dekking voor diverse kosten zoals voor opruiming, sanering en herstel aan de tuin;
 8. Dekking voor vervanging van sloten: € 750,-;
 9. Meerwerk (als gevolg van interne verbouwingen) tegen gelijke premie mee te verzekeren.
 10. Pakketkorting: tot 3% (2 rubrieken) – 6% (3 rubrieken) – 12% (4  rubrieken) – 12% (5 rubrieken)

Glas VVE

De verzekeraar biedt dekking voor schade door breuk, inclusief in verband hiermee te maken kosten voor noodvoorzieningen, van alle ruiten die dienen tot lichtdoorlating en die aanwezig zijn in ramen en deuren van het omschreven gebouw. Er is geen eigen risico van toepassing.

Bij breuk van ruiten zullen zij het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen of de kostprijs van het glas vermeerderd met de inzetkosten in geld vergoeden.

Dak: Harde dakbedekking

Onder steen/hard bij zakelijke brandverzekeringen verstaan wij binnen het VVE pakket de navolgende bouwaarden en dakbedekkingen:

 1. Steen Pannen,
 2. Steen in staalconstructie Mastiek,
 3. Betonplaten in staal Leien,
 4. Geprofileerde staalplaten Riet onderschoten pannen
 5. Geprofileerd aluminium in staal Riet gedokte pannen
 6. Damwandplaten Ruberoid
 7. Deels steen / deels damwand Zink
 8. Beton
 9. Geprofileerde staal- of kunststofplaten

Uitgangspunten VVE pakket in het kort

Uitgangspunt bij acceptatie en premiestelling binnen het VVE pakket is dat aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:
1. De gevels zijn van steen of beton.
2. De dakbedekking is van pannen, mastiek of beton.
3. De brandpreventie voldoet aan de normen.
4. Als een gecertificeerde brandmeldinstallatie of sprinklerinstallatie aanwezig is raden wij u aan hier melding van te maken: dit leidt in het algemeen tot korting op de premie.
5. De afval- en emballagebehandeling voldoet aan de regels; onder andere vindt geen losse opslag plaats tegen gevels of onder daken.
6. De inbraakpreventie voldoet aan de in de offerte gestelde CCV-klasse.
7. Brandgevaarlijke werkzaamheden als lassen en lakspuiten behoren uitgevoerd te worden volgens de hiervoor geldende normen.

Rechtsbijstand VVE pakket

 1. Telefonisch adviesteam met bijstand door juristen;
 2. Dekking voor geschillen met leden en huurders;
 3. Dekking in geval van incassogeschillen;
 4. Dekking rondom geschillen met administrateur en leveranciers.

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) VVE pakket

 1. Verzekerd bedrag: € 1.250.000,- per aanspraak en € 2.500.000,- per verzekeringsjaar;
 2. Eigen risico: € 125,- per aanspraak.
 3. Pakketkorting: tot 12%
VVE pakket verzekering (incl gebouw)

Gratis waardevaststelling

Het onderstaande geldt alleen voor nieuwe VVE pakket verzekeringscontracten.
Bij een gezamenlijke indicatiewaarde vanaf € 200.000,- voor de bedrijfsgebouwen (of huurdersbelang), de inventaris en de handelsgoederen op één risicoadres kan gratis waardevaststelling door een deskundige plaatsvinden.
Tijdens de waardevaststelling zal ook een advies voor het verzekerde bedrag van bedrijfsschade gegeven worden.
Deze waardevaststelling geeft door ons VVE pakket – vanaf de datum van akkoord door de verzekerde – de volgende dekkingsverbetering:

 1. gebouw: garantie tegen onderverzekering gedurende 8 jaar (afgezien van aan- en verbouw)
 2. inventaris: garantie tegen onderverzekering gedurende 8 jaar (afgezien van bedrijfsuitbreiding)
 3. goederen: een overdekking van 30%, na 3 jaar zullen wij een formulier toesturen voor opgave van de actuele waarde
 4. bedrijfsschade: een overdekking van 30% (zonder maximering), na 3 jaar zullen wij een formulier toesturen voor opgave van de actuele waarde; tussentijdse naverrekening is niet meer van toepassing.

Kiest u bij een VVE pakket voor deze gratis waardevaststelling, dan ziet het proces er als volgt uit:

 1. eerst vindt het gebruikelijke acceptatieproces plaats (premie, preventie, eventueel technische inspectie e.d.);
 2. bij akkoord wordt de polis afgegeven met het voorlopige – opgegeven – verzekerde bedrag;
 3. op deze verzekerde bedragen krijgt de VVE voorlopig, tot de ingangsdatum van de definitieve verzekerde bedragen, maar maximaal gedurende 6 maanden, een overdekking van 15%;
 4. de deskundige zal een afspraak maken voor een bezoek en stelt de bedragen vast voor bovengenoemde verzekeringen, voorzover van toepassing;
 5. vanaf de datum van akkoord door verzekerde wordt de verzekering voortgezet voor het vastgestelde bedrag en geldt bovenstaande dekkingsverbetering.

Eigenaarsbelang meeverzekeren

In de loop van enige tijd brengen veel appartementseigenaren nagelvaste verbeteringen aan in hun appartement. Hierbij kan gedacht worden aan een keuken, badkamer, parketvloeren, plavuizen, inbouwkasten, sierpleisterwerk, etc.
Het standaard verzekerde bedrag voor het appartementencomplex voorziet hier niet in. Vaak sluiten de individuele eigenaren voor deze verbeteringen zelf – naast of in combinatie met hun inboedelverzekering – een aparte eigenaarsbelangverzekering af.

Eigenaarsbelangverzekering toevoegen.

Er is een eenvoudiger manier dit te verzekeren: via een premietoeslag van 0,10 per € 1.000,- verzekerd bedrag (op het standaard verzekerde bedrag) kunt u van alle appartementen het eigenaarsbelang meeverzekeren. Erg eenvoudig: de individuele belangen en de wijzigingen hierin hoeven niet geregistreerd te worden en bij schade heeft u met 1 complete verzekering te maken en niet met splitsing in een Verenigingspolis en de diverse Eigenaarsbelangpolissen.

Blusmiddelen

Het minimum aantal brandblussers is afhankelijk van de vloeroppervlakte van het bedrijfspand, het gebruik etc. Als regel geldt dat in ieder bedrijf per verdiepingsvloer minimaal 1 brandblusser of slanghaspel aanwezig moet zijn om het begin van brand te kunnen bestrijden. Als een gecertificeerde brandmeldinstallatie of -sprinklerinstallatie aanwezig is, is dit van belang om te vermelden; dit leidt in het algemeen tot korting op de premie voor het brandrisico.

Afval & emballagebehandeling

De kans op een brand wordt aanzienlijk minder door de juiste wijze van afval & emballage behandeling. Als regel geldt dat geen losse opslag plaats vindt tegen gevels of onder afdaken en dat afval verzameld moet worden in metalen afvalcontainers, die, wanneer buiten geplaatst, afsluitbaar moeten zijn door middel van hangsloten. Deze container en emballage moet op veilige afstand, ten minste 5 meter, van de gevel van het gebouw staan bij een VVE pakket.

Voorrisico

In tegenstelling tot hetgeen veel andere verzekeraars doen, biedt a.s.r. Verzekeringen standaarddekking voor het zogenaamde voorrisico. Dit houdt in dat wij u ook dekking bieden voor aanspraken die voortvloeien uit oorzaken of omstandigheden die voor de ingangsdatum van de verzekering hebben gespeeld.

Denk hierbij aan de werkgever die met claims wordt geconfronteerd voor beroepsziekten van werknemers die lang geleden met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt, of de “producent” die een product enige jaren geleden heeft verkocht en waardoor nu schade ontstaat. Uiteraard zijn niet verzekerd aanspraken of omstandigheden die bij het afsluiten van de VVE pakket reeds bekend zijn, maar dat spreekt voor zich.

Appartementen VVE pakket

Het verzekerde gebouw is gesplitst in verschillende appartementsrechten. Als er schade is aan het gebouw, dan geldt het volgende:

 1. Als de schade is veroorzaakt door het handelen of nalaten van een andere appartementsgerechtigde, dan bent u toch verzekerd. Ook als we volgens de voorwaarden of de wet niet verplicht zijn om de schade te vergoeden. Wij kunnen wel de schade verhalen op de persoon die de schade veroorzaakt heeft.
 2. Als de schade meer is dan € 12.500, dan bepaalt de vergadering van eigenaren hoe en aan wie wij de vergoeding betalen. Dit moet worden vastgelegd in de notulen en gewaarmerkt worden door de voorzitter.
 3. Zodra wij de schade hebben vergoed, hebben wij tegenover alle belanghebbenden voldaan aan onze verplichtingen.

Eigen Risico VVE pakket

Voor iedere schade, met uitzondering van schaden brand, blikseminslag of ontploffing, is een eigen risico van toepassing van (gekozen bedrag). Als er meer dekkingen op de schade betrokken zijn, wordt dit eigen risico slechts één keer ingehouden. Voor schade door aanrijding/aanvaring en voor schade aan gebouwen veroorzaakt door storm, sneeuwdruk en/of door inslag van hagel tijdens storm, blijft het eigen risico zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van toepassing.

Audio over afsluiten verzekeringen

Een selectie van concrete praktijk voorbeelden waar het mis is gegaan. Tijdsinvestering 6 minuten.

Aansprakelijkheid VVE leden

Zijn de leden van de Vereniging van Eigenaren aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat zij het appartement gebruiken? Dan bent u voor deze schade verzekerd als:

 1. het niet gaat om schade aan het appartement zelf; en
 2. hun aansprakelijkheid voor schade niet is verzekerd via een wet, regeling, voorziening of een andere verzekering (secundaire dekking).

Legionella VVE aansprakelijkheid

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de legionella-voorschriften van de overheid niet zijn gevolgd. Kunt u aantonen dat de schade niet is ontstaan of vergroot doordat de legionella-voorschriften van de overheid niet zijn gevolgd? Dan bent u wel verzekerd voor de aansprakelijkheid in verband met legionella.

Offertes en premies

VVE pakket verzekering (incl gebouw) Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Cyber en DataRisk - Direct premie online Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Brandschade VVE pakket

Premieopgave o.v.v. acceptatie verzekeraar.