Bedrijfsverzekeringen.

 • Informatie. Wij laten ons actief informeren door verzekeraars en banken over de ontwikkelingen die van invloed zijn op uw bedrijfsverzekering. Relevante informatie publiceren wij op onze website of informeren u rechtstreeks. Als zich met betrekking tot uw verzekering relevante wijzigingen voordoen in wetgeving en jurisprudentie, dan zorgen wij er voor dat u deze informatie beschikbaar krijgt.
 • Polis controle. Jaarlijks controleren wij elke Bedrijfsverzekering. De elementen worden door ons gecontroleerd aan de hand van:
  • De kamer van koophandel omschrijving van de werkzaamheden.
  • De polisomschrijving van de hoedanigheid.
  • De informatie over de bedrijfsactiviteiten die u uitvoert. (Houd ons daarom altijd op de hoogte van wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten.)
  • Bijzondere clausules op de verzekering.
 • Mutaties. Wij helpen u
  • Bij het tijdig opzeggen en aanvragen van verzekeringen.
  • Wijzigen details op de verzekering.
  • Correspondentie en overleg met verzekeraars.

Bedrijfsverzekeringen Schade

 • Schademelding. Mocht u schade lijden waar uw verzekering dekking voor kan bieden dan assisteren wij om deze schade zo veel mogelijk te beperken. Wij begeleiden u in de contacten met de verzekeraars, schade-expertisebureau ’s en schadeherstelbedrijven. Bij verschil van inzicht over de schadeafhandeling staan wij u zo goed mogelijk terzijde.
 • Schadevergoeding. Heeft u recht op schadevergoeding dan helpen wij om deze zo snel mogelijk te ontvangen.

Pensioenbeheer werkzaamheden standaard

 • Aan- en afmelden deelnemers
 • Jaarlijkse en tussentijdse salarismutaties
 • Wijzigingen burgerlijke stand deelnemer
 • Toetsing nabestaandencriterium
 • Melden beëindiging partnerschap of samenwonen
 • Melden en begeleiden arbeidsongeschiktheid
 • Wijzigen beleggingskeuze
 • Melden overlijden van deelnemer en begeleiding uitkeringen
 • Financiële afwikkeling bij pensionering
 • Deelnemers 30% ruling assistentie
 • Begeleiden premievrije aanspraken ex-deelnemer
 • Toezicht op pensioeneisen Wet Medische Keuringen
 • Voortgangscontrole werkzaamheden pensioenuitvoerders
 • Halfjaarlijkse deelnemersbestand controle
 • Afstemming met accountant, officemanagement, salarisadministratie
 • Aanpassen pensioenregeling door standaard wet- en regelgeving

Pensioenbeheer werkzaamheden Full service

 • Naast de standaard werkzaamheden informeren en helpen wij ook rechtstreeks de deelnemers met hun pensioen gerelateerd financiële zaken.

DGA pensioenbeheer

 • Informatie. Wij laten ons actief informeren door verzekeraars en banken over de ontwikkelingen die van invloed zijn op uw DGA pensioen. Relevante informatie publiceren wij op onze website of informeren u rechtstreeks. Als zich met betrekking tot uw verzekering relevante wijzigingen voordoen in wetgeving en jurisprudentie, dan zorgen wij er voor dat u deze informatie beschikbaar krijgt.
 • Controle streefregeling. Jaarlijks controleren wij elke DGA-pensioenregeling aan de actuele wetgeving.
 • Mutaties. Wij helpen u
  • Bij het tijdig opzeggen of aanpassen van DGA-pensioenen.
  • Correspondentie en overleg met verzekeraars.
 • Arbeidsongeschiktheid. Indien er sprake is van overlijden of (blijvende) invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u nemen die noodzakelijk zijn om de verzekeraar in staat te stellen de uitkeringen te doen waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de betreffende verzekering.

Medisch

 • Wij begeleiden het regelen van een medische keuring en geven hulp bij het invullen van gezondheidsverklaring(en).
 • Indien mogelijk en door u gewenst, proberen wij een voorlopige dekking van de verzekeraar te krijgen voor het te verzekeren risico. Dit is van belang omdat het te verzekeren risico zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeraar de verzekering accepteert.

Zekerheden

 • Wij worden gecontroleerd door de AFM Autoriteit Financiële Markten. Wij zijn ingeschreven onder nummer 12007007.
 • Wij hebben een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Schouten International.
 • Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Kifid. De Ombudsman Verzekeringen. Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
 • Wij conformeren ons aan de eisen dit ons worden opgelegd uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Onze adviseurs zijn in het bezit van alle noodzakelijk diploma’s om te kunnen adviseren en bemiddelen in verzekeringen.

Offertes en premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen