Hou bij wijzigingen van de pensioenregeling altijd het WTP Instemmingsrecht werknemers scherp voor ogen. Anders dan bij de ondernemingsraad, die een instemmingsrecht heeft, heeft de personeelsvertegenwoordiging een adviesrecht voor een verandering in de arbeidsvoorwaarden van ten minste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Als er een pensioenregeling is, zal dit al snel het geval zijn. Bovendien moet de personeelsvertegenwoordiging zo spoedig mogelijk schriftelijk worden geïnformeerd over elk voorgenomen besluit van de werkgever tot vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling.

WTP Instemmingsrecht werknemers personeelsvertegenwoordiging PVT 2024

Voorgenomen besluit bij WTP Instemmingsrecht werknemers

Er is sprake van een voorgenomen besluit als de inhoud van het besluit voldoende concreet is. Het besluit moet in die mate zijn uitgewerkt dat de gevolgen van het voorgenomen besluit duidelijk zijn. Een idee of een voornemen van de werkgever is geen voorgenomen besluit. Een voorgenomen besluit verschilt van een genomen besluit. Er is sprake van een voorgenomen besluit indien de adviesaanvraag op een moment wordt gedaan dat de personeelsvertegenwoordiging nog wezenlijke invloed kan uitoefenen op het besluit (artikel 35c lid 3 en 35b lid 5 WOR). Is dat niet het geval dan kan de personeelsvertegenwoordiging beroep aantekenen bij de kantonrechter (artikel 35c lid 3 en 36 lid 2 WOR).

Draagvlak en WTP Instemmingsrecht werknemers

De werkgever heeft de instemming nodig van de werknemers voor het wijzigen van de pensioenregeling. Een negatief advies van de personeelsvertegenwoordiging kan de werkgever naast zich neerleggen maar  legt weldegelijk gewicht in de schaal. De werkgever zal goed moeten toelichten waarom het advies ter zijde is geschoven.  

U heeft hierbij een informatieplicht: u moet de personeelsvertegenwoordiging alle informatie geven die nodig is om tot een advies te komen. De raadpleging van de personeelsvertegenwoordiging moet tijdig gebeuren. Met tijdig wordt bedoeld dat het advies van de personeelsvertegenwoordiging nog van wezenlijke invloed kan zijn op het voorgenomen besluit.

Een personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De werkgever moet rekening houden met de volgende richtlijnen voor het oprichten van een personeelsvertegenwoordiging (PVT):

  1. Bedrijfsgrootte: Als het bedrijf 10 tot 50 werknemers heeft, kan de werkgever een PVT oprichten. Dit is verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt of als het in de cao staat. Kleinere bedrijven, met minder dan 10 werknemers, kunnen vrijwillig een PVT starten.
  2. Samenstelling: Een PVT bestaat uit minimaal 3 leden, die worden gekozen tijdens een anonieme schriftelijke stemming.
  3. Rechten van een PVT:
    • Adviesrecht: Bij belangrijke besluiten moet de werkgever verplicht advies vragen aan de PVT. Hoewel hij niet verplicht is om het advies over te nemen, moet hij het serieus overwegen.
    • Instemmingsrecht: De werkgever moet de PVT regelmatig op de hoogte stellen, bijvoorbeeld over bedrijfsresultaten of sociaal beleid. Het delen van informatie kan mondeling of schriftelijk.
    • Recht op informatie: Als de werkgever regels op het werk wil veranderen (bijvoorbeeld werktijden, arbeidsomstandigheden of ziekteverzuim), moet hij toestemming vragen aan de PVT. Zonder instemming van de PVT mag hij het besluit niet doorvoeren.
  4. Geen personeelsvertegenwoordiging: Als het bedrijf geen OR (ondernemingsraad) of PVT heeft, is de werkgever verplicht om minimaal 2 keer per jaar een personeelsvergadering te organiseren. Tijdens deze vergadering kunnen alle werknemers hun mening geven en voorstellen doen over wat er speelt in het bedrijf. Als meer dan een kwart van alle werknemers een vergadering wil, moet de werkgever deze houden.

Voor een uitgebreide uitwerking verwijzen we naar de Leidraad personeelsvertegenwoordiging van de SER.

Snelkoppelingen

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen